niedziela, Listopad 17, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "Program Inteligentny Rozwój"

Program Inteligentny Rozwój

 

  • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, chcące zainwestować w rozwój technologiczny mają możliwość skorzystania z kredytu na innowacje technologiczne.
  • Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się wziąć taki kredyt, mogą ubiegać się o jego dofinansowanie w formie dotacji.
  • Termin składania wniosków mija 26 kwietnia, a maksymalna kwota takiego dofinansowania to 6 mln zł.

Jednym z największych wyzwań, jakiemu w 2019 r. będą musiały sprostać firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest rozwój technologiczny. Dzięki tego typu innowacjom, przedsiębiorstwa zdobywają przewagę konkurencyjną nad innymi firmami, ulepszają procesy, a ich praca staje się wydajniejsza. Dlatego też firmy, które nie chcą zostać w tyle za konkurencją, powinny pomyśleć o wdrażaniu nowych technologii także u siebie. Takie rozwiązania nie należą do najtańszych, ale istnieją sposoby, aby zmniejszyć nakłady finansowe.

Kredyt, ale z dofinansowaniem

Pomocny może okazać się kredyt na innowacje technologiczne, na który przedsiębiorca ma szansę otrzymać dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Warunkiem przyznania dotacji jest wzięcie kredytu na zasadach komercyjnych w banku, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Niezbędne jest również posiadanie wkładu własnego w wysokości 25 proc.

Pomagamy naszym klientom przy ubieganiu się o taki kredyt, a potem przy składaniu wniosku o jego dofinansowanie. Jest to bardzo korzystna opcja dla tych, którzy planują wdrażanie nowych technologii w swojej firmie, ale należy pamiętać, że kredyt ten udzielany jest na takich samych zasadach, jak każdy inny – czyli przedsiębiorca musi mieć odpowiednią zdolność kredytową w banku. Do końca programu zostały 3 miesiące, jeżeli więc firma chce jeszcze skorzystać z takiej pomocy, to powinna się spieszyć. Załatwianie formalności związanych z ubieganiem się o kredyt może trochę potrwać, do tego dochodzi składanie wniosku o dotację – mówi Paweł Mazur z ANG Biznes.

Dofinansowaniu podlegają koszty związane z inwestycjami technologicznymi, w tym także zakup nieruchomości, nowych i używanych środków trwałych, ale też wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, ekspertyz, licencji, know-how, itp. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie takich projektów to łącznie 350 mln zł. Przedsiębiorca może ubiegać się o dotację w maksymalnej wysokości 6 mln zł.

Źródło: ANG Biznes

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie finansowało przede wszystkim fundusze venture capital za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju Ventures. Będą to takie programy, jak Starter czy Biznest– skierowane przede wszystkim do start-upów. To inwestycje kapitałowe rzędu od 1 do 3-4 milionów złotych. To także inwestycje na dużą większą skalę w funduszach Otwarte Innowacje czy KOFFI, których wartość może sięgnąć nawet do kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów złotych. Są one skierowane do przedsiębiorstw, które będą wychodziły na rynki europejskie i światowe

– Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju finansuje również za pomocą programu Inteligentny Rozwoju – powiedziała serwisowi eNewsroom Katarzyna Kaczkowska, zastępca dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju – Po pierwsze jest to pilotażowy projekt Polska Prize. Ma on służyć sprowadzaniu zza granicy start-upów, ludzi ze świetnymi pomysłami, którzy chcą prowadzić działalność w Polsce i tutaj ją rozwijać. Kolejnym elementem jest program Homing, prowadzony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Skierowany jest do naukowców, którzy wyjechali z kraju – niedawno lub wiele lat temu. Ma służyć temu, aby osoby planujące wrócić do Polski, prowadzić zespoły badawcze i rozwijać działalność w naszym kraju, mogli to zrobić – dodała Kaczkowska.

Ponad 7 mld zł na innowacje mogły pozyskać przedsiębiorstwa ubiegające się o bezzwrotne dofinansowanie w konkursach uruchomionych w pierwszym półroczu 2017 r. w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. W drugiej połowie roku na najlepsze projekty firm czekać będzie kolejne 3,8 mld zł w formie dotacji.

Konfederacja Lewiatan przygotowała przegląd wsparcia z funduszy UE dla przedsiębiorstw w roku 2017 r. W materiale skupiliśmy się na wsparciu dotacyjnym na działalność firm w zakresie B+R i innowacyjności.

Z około 11 mld zaplanowanych na 2017 r. środków dla przedsiębiorstw zdecydowana większość, ponad 60%, dostępna jest w programie Inteligentny Rozwój. W samej tylko „szybkiej ścieżce” (1.1.1 POIR) wspierającej prowadzenie prac B+R przez firmy uzyskają one w tym roku dostęp do prawie 3 mld zł. W trwającym do 7 lipca naborze wniosków w zakresie wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej firm (2.1 POIR) dostępnych jest 900 mln zł, a w uruchamianym 5 września konkursie na wdrożenie wyników prac B+R (3.2.1 POIR) – 750 mln zł. Projekty realizowane ze wsparciem POIR powinny wpisywać się w jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji – w zależności od działania jest to warunek konieczny albo okoliczność zwiększająca szansę na dofinansowanie.

W programach regionalnych najwięcej środków na innowacyjne i inwestycyjne projekty przedsiębiorstw – ponad 400 mln zł – planują w tym roku udostępnić województwa śląskie i łódzkie. W szczególności Łódź w drugim półroczu zamierza uruchomić najważniejsze dla przedsiębiorców konkursy – zarówno w obszarze infrastruktury badawczo-rozwojowej, prac B+R, jak i te pozwalające na zakup i wdrożenie wyników prac B+R. Wysokie alokacje na projekty w 2017 r. zaplanowano też w województwie podkarpackim (ponad 350 mln zł) i małopolskim (prawie 300 mln zł).

Projekty wspierane w ramach RPO powinny wpisywać się w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji, wyznaczonych w danym regionie. Wsparcie przeznaczone jest na przedsięwzięcia podejmowane na terenie danego województwa.

Oprócz dotacji, unijne środki trafią do firm również w formie instrumentów finansowych oraz pomocy zwrotnej, w ten sposób wdrożone ma być ok 7% środków EFSI do 2020 r.

W POIR wdrażaniem większości instrumentów finansowych zajmie się Polski Fundusz Rozwoju (PFR). W takich działaniach jak Starter, Biznest, Otwarte Innowacje, KOFFI i Bridge CVC na wsparcie projektów B+R przeznaczy on ok. 2,2 mld zł. W części z tych instrumentów trwa wybór pośredników finansowych,  którzy zajmą się selekcją najbardziej innowacyjnych MŚP do wsparcia w postaci wejść kapitałowych.  Bliski wdrożenia jest instrument gwarancji kredytowych na innowacyjną działalność firm (3.2.3 POIR). Pod koniec maja br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z 10 bankami komercyjnymi, za których pośrednictwem do firm trafi w tej formie ponad 500 mln zł.

W 2017 r. rozpoczyna się również realizacja inwestycji poprzez fundusze Bridge Alfa wybrane w pierwszym naborze poddziałania 1.3.1.

W programach regionalnych w formie instrumentów finansowych dla przedsiębiorców udostępnionych być ok. 5 mld zł w postaci pożyczek, poręczeń i wejść kapitałowych. Zarządzanie instrumentami w większości regionów powierzono Bankowi Gospodarstwa Krajowego – do końca czerwca br. BGK podpisał umowy z władzami 15 województw, gdzie w najbliższych miesiącach wyłoni pośredników finansowych. Wyjątkiem jest województwo śląskie, gdzie zarządzanie instrumentami dla przedsiębiorstw powierzono Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu.

 

Autor: Łukasz Dyba

2 kwietnia 2015 r. rusza pierwszy konkurs dla przedsiębiorców w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wczoraj uzgodniono warunki, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, aby otrzymać wsparcie. Na mikro, małe i średnie firmy czeka 1,6 mld zł. Konfederacja Lewiatan docenia spójne i logiczne podejście do wymagań stawianych przedsiębiorcom i zasad obowiązujących w najbliższych konkursach, determinację, aby zrezygnować z kryteriów, które nie przekładają się na wyższą jakość projektów.

11 marca 2015 Komitet Monitorujący PO Inteligentny Rozwój przyjął pierwsze kryteria wyboru projektów dla 3 działań, które będą zarządzane przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, tj.  Szybkiej ścieżce, Demonstratorze i Programach sektorowych .

Pierwszy konkurs, tylko dla MŚP, z alokacją ok. 1,6 mld PLN, w ramach Szybkiej ścieżki, NCBIR zamierza ogłosić  2.04. Firmy będą mogły składać wnioski od 4.05 do 31.12 – nabór zostanie zorganizowany w trybie ciągłym, przy czym decyzja o przyznaniu dofinasowania powinna być znana po 60 dniach od złożenia wniosku. Drugi konkurs, w ramach Demonstratora, zarówno dla MŚP i firm dużych, z alokacją ok. 500 mln PLN zostanie ogłoszony 7.04. W tym przypadku wnioski będą składane od 7.05 do 22.06. Jesienią powinien zostać uruchomiony trzeci konkurs, tym razem dla firm dużych, także w ramach szybkiej ścieżki, z alokacją ok. 750 mln PLN.

– Przedsiębiorcy, którzy chcą realizować własne projekty badawczo- rozwojowe muszą przygotować się na nowe, ambitne zasady, jakie będą obowiązywały w tych konkursach. Przede wszystkim w Szybkiej ścieżce i Demonstratorze firmy będą realizowały projekty samodzielnie. Współpraca z innymi podmiotami, w tym jednostkami naukowymi, będzie możliwa tylko w ramach podwykonawstwa, na zasadach komercyjnych, a jej zakres został ograniczony – nie będzie mógł przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. To oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zrealizować we własnym zakresie prace B+R o wartości co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Dlatego też podczas oceny duży nacisk zostanie położny na weryfikację doświadczenia i potencjału zespołów badawczego oraz  zarządzającego, jakim będzie dysponował przedsiębiorca – mówi Marzena Chmielewska, dyrektorka departamentu europejskiego Konfederacji Lewiatan.

Wszystkie projekty w I osi muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju.

W trzech działaniach zaplanowano po 3 kryteria punktowane w skali 0-5, tj. nowość rezultatów projektu, zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu i opłacalność wdrożenia. Dodatkowo w Szybkiej ścieżce i Demonstratorze na premię punktową (od 2 do 3 punktów) będą mogli liczyć przedsiębiorcy, którzy zadeklarują wdrożenie rezultatów projektu na terenie RP.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w szybkiej ścieżce została ustalona na 2 mln PLN w przypadku MŚP, a w Demonstratorze, 5 mln PLN i 20 mln PLN odpowiednio dla MŚP i dużych firm. Co ważne: w szybkiej ścieżce kwalifikowalne będą projekty obejmujące zarówno badania przemysłowe jak i prace rozwojowe, w Demonstratorze – wyłącznie prace rozwojowe.

– Lewiatan od kilku miesięcy brał udział w pracach nad kryteriami. Wiele naszych propozycji uwzględniono w ostatecznej wersji dokumentu. Decyzja Komitetu Monitorującego jest w naszej ocenie tym istotniejsza, że sankcjonuje nową taktykę wspierania prywatnych inwestycji badawczo-rozwojowych. Po serii nie zawsze satysfakcjonujących doświadczeń w SPO WKP i PO IG uważamy, że ryzyko związane z tą taktyką – a takie niewątpliwe istnieje – jest absolutnie warte podjęcia – dodaje Marzena Chmielewska.

Lewiatan docenia, że zasadnicze  znaczenie przywiązywane jest do rynkowych szans innowacji, która jest przedmiotem prac B+R. Dzięki takiemu podejściu wszystkie 3 działania w I osi PO IR będą skupiać się na projektach przedsiębiorstw, które prowadzą lub chcą prowadzić działalność B+R. Warto też powiedzieć, że spora alokacja dostępna w I osi gwarantuje, iż wsparcie nie ulegnie szybkiemu wyczerpaniu – będzie dostępne dla firm w tym i kolejnych latach, a KM będzie mógł systematycznie weryfikować przyjęte dla pierwszych konkursów założenia.

Lewiatan bardzo dobrze ocenia również zapowiadany przez NCBiR sposób organizacji procesu oceny, która ma gwarantować szybkie decyzje, bezpośredni udział przedsiębiorcy w spotkaniu z panelem ekspertów oraz regułę, iż projekt jest oceniany kolegialnie. W zgodzie z postulatami pracodawców jest także chęć zagwarantowania odpowiedniego budżetu na przeprowadzenie oceny projektów przez ekspertów. – Jeśli zależy nam na rzetelnej, gwarantującej wysoką jakość weryfikacji projektów, przeprowadzonej przez osoby z odpowiednim doświadczeniem rynkowym, musimy być gotowi do poniesienia adekwatnych do tej jakości kosztów.

Mamy nadzieję, że w I osi PO IR spotkają się ambitne założenia i warunki wsparcia, doskonała organizacja procesu naboru i oceny oraz wysoka jakość oceny. Te trzy elementy to gwarancja skutecznej inwestycji w projekty B+R realizowane przez przedsiębiorców – podkreśla Marzena Chmielewska.

źródło: Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Eksperci

Na mieszkanie wydajemy co czwartą złotówkę

Najmocniej w ostatnim roku drożał wywóz śmieci. Według GUS podwyżka opłat wyniosła 31,3%, co więcej ...

To nie jest kraj dla bogatych ludzi – zmiany Małego ZUS-u

Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po k...

PKB Polski rośnie coraz wolniej. Opinia eksperta.

Polska gospodarka zwalnia. Od jakiegoś czasu mówi o tym ekonomiści. Kilka dni temu rządzący politycy...

Paradoksalna sytuacja na rynku obligacji

W ostatnich dniach doszło do dość kuriozalnej sytuacji, polegającej na tym, że rentowność dziesięcio...

W cieniu ustawy „frankowej”, w Sądzie Najwyższym kształtuje się orzecznictwo w sprawach kred

Ostatnie informacje i wydarzenia w świecie kredytów „frankowych”, zostały zdominowane przez kwestię ...

AKTUALNOŚCI

Wielka kradzież danych osobowych. Uważaj, żeby nie spłacać cudzego kredytu!

W ciągu kilkunastu dni dane osobowe kilkuset tysięcy osób trafiły w niepowołane ręce na skutek rażąc...

KONKURS: odpowiedz na pytanie i wygraj mini-prenumeratę magazynu „Personel i ZarządzanieR

Zapraszamy do udziału w konkursie współorganizowanym przez BiznesTubę oraz Infor.pl. PYTANIE KONKURS...

Wybory parlamentarne w Polsce. Czy rynek finansowy zareagował na wyniki?

Jak podaje Business Insider, wynki finansowe nie lubią zaskoczeń, a w wynikach wyborów parlamentarny...

Innowacyjnie, energooszczędnie – i z bezbłędnym finansowaniem!

Innowacyjnie, energooszczędnie i z myślą o przyszłości – takie rozwiązania dla ludności tworzy i fin...

Planowane zmiany w składkach ZUS dla przedsiębiorców

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawcówws. zapowiedzi wprowadzenia proporcjonalnościw skład...