piątek, Listopad 22, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "prawo energetyczne"

prawo energetyczne

W latach 2018-2019 PSG przeznaczy na inwestycje 2,86 mld zł. M.in. na gazyfikację niezgazyfikowanych miejscowości i budowę nowych sieci dystrybucji gazu.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgodnił projekt Planu Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2018 – 2022. Uzgodniona 25 stycznia br. aktualizacja przewiduje w najbliższych dwóch latach kwotę 2,86 mld złotych na nakłady inwestycyjne.

Środki zostaną wykorzystane między innymi na: 

• przyłączanie nowych odbiorców,

• budowę nowych i modernizację istniejących sieci dystrybucji gazu,

• gazyfikację terenów niezgazyfikowanych,

• inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą rozwojowi sieci dystrybucyjnej gazu, jak np. łączność, pomiary, teleinformatyka.

Uzgodniony Plan Rozwoju jest częścią Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa wynikającej z realizacji strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022, zgodnie z którą Spółka chce w latach 2016 – 2022 przeznaczyć na inwestycje 11,3 mld złotych.

Proces uzgadniania planu obejmował między innymi opiniowanie dokumentu przez zarządy województw w całej Polsce. Konsultacje z urzędami marszałkowskimi są elementem realizacji polityki energetycznej państwa.
Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego gazu zobowiązany jest sporządzać Plan Rozwoju w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe na okres nie krótszy niż pięć lat i aktualizować go co dwa lata.

 

Źródło: www.kurier.pap.pl

 

Rada OZE Konfederacji Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii, polegające na włączeniu do systemu wsparcia przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie mikroinstalacji oraz małych instalacji odnawialnych źródeł energii.

Obecnie ustawa o odnawialnych źródłach energii reguluje działanie dwóch grup wytwórców energii w mikroinstalacji nie będących przedsiębiorstwami energetycznymi w rozumieniu prawa energetycznego:

  • Prosumenci – odbiorcy końcowi dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający ją wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach w celu jej zużycia na potrzeby własne, nie związane z wykonywaną działalnością gospodarczą;
  • Przedsiębiorcy – posiadacze mikroinstalacji wytwarzający energię na cele prowadzonej działalności gospodarczej,

W przypadku drugiej grupy, przepisy dotyczące rozliczania energii elektrycznej są następujące:

  • Sprzedawca ma obowiązek zakupu niewykorzystanej energii wytworzonej przez przedsiębiorcę w mikroinstalacji z odnawialnych źródeł energii, w tym przechowywanej w magazynie energii;
  • Cena zakupu energii elektrycznej wynosi 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE;
  • Obowiązek zakupu oferowanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 roku.

W przypadku przedsiębiorców, nie będących przedsiębiorstwem energetycznym, dokonujących inwestycji w zakresie mikroinstalacji (aktualnie o mocy zainstalowanej elektrycznej do 40 kW), ustawa o odnawialnych źródłach energii nie przewiduje innych mechanizmów wsparcia poza sprzedażą energii elektrycznej po średniej cenie sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym.

– Ten stan rzeczy trzeba zmienić poprzez implementację rozwiązań dotyczących rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej i możliwości partycypacji przedsiębiorców – autoproducentów, inwestujących w źródła rozproszone w celu rozwinięcia potencjału tego rynku – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Rada OZE proponuje rozszerzenie obecnie obowiązujących zasad regulujących rozliczanie energii elektrycznej w tzw. systemie opustów również na przedsiębiorców, zużywających energię na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, nie będącej działalnością w zakresie wytwarzania energii.  A także utrzymanie, równolegle z systemem opustów dla instalacji prosumentów-przedsiębiorców, istniejącej obecnie możliwości sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej, po pokryciu potrzeb własnych, po cenie stanowiącej równowartość 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez Prezesa URE.

Uwzględniając specyficzne potrzeby niektórych przedsiębiorców, dla których, z racji na ich profil zużycia energii elektrycznej, granica 50 kW mocy zainstalowanej elektrycznej może być zbyt niska, wydaje się celowe rozważenie podniesienia do poniżej 500 kW granicy mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji. Rozwiązanie takie może być atrakcyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi.

Należy również uprościć zasady raportowania dla mikroinstalacji i małych instalacji  oraz zwolnić te podmioty z obowiązku prowadzenia ewidencji energii i składania deklaracji akcyzowych.

 

Źródło:Konfederacja Lewiatan

 

 

Do zespołu firmy prawniczej Kochański Zięba i Partnerzy (KZP) dołączyli mecenas Aleksander Galos na stanowisku Partnera kierującego Praktyką Energetyki Surowców Naturalnych i Przemysłu Chemicznego oraz mecenas Wojciech Wrochna na stanowisku Counsel oraz Szefa Praktyki Prawa Europejskiego i Europejskich Regulacji Gospodarczych. W ten sposób Kochański Zięba i Partnerzy wyraźnie wzmocniła oraz rozszerzyła zakres ekspertyzy, jak i świadczonych usług w ramach obu wymienionych obszarów usług prawnych.

Mecenas Aleksander Galos był w przeszłości Partnerem Zarządzającym warszawskiego biura międzynarodowej firmy prawniczej Hogan & Hartson L.LP (obecnie Hogan Lovells), gdzie przez blisko 17 lat zajmował się doradztwem w zakresie przedsięwzięć PPP, finansowania projektów, projektów infrastrukturalnych, prawa energetycznego, prawa spółek, prawa administracyjnego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów, finansów publicznych, zamówień publicznych, kwestii regulacyjnych czy zagadnień związanych z offsetem i ochroną konkurencji.
Doświadczenie mecenasa Aleksandra Galosa obejmuje m.in. programy emisji obligacji i komercyjnych papierów wartościowych w Polsce, jak również projekty typu project finance, przy których doradzał niektórym z największych międzynarodowych instytucji finansowych, takim jak IFC, Bank Światowy i EBOiR. Projekty te dotyczyły infrastruktury lokalnej w kilku największych miastach Polski, w tym w Krakowie, Bydgoszczy, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu.
Mecenas Aleksander Galos doradzał ponadto międzynarodowym producentom sprzętu wojskowego
oraz dostawcom sprzętu w ramach umów offsetowych, a także jednemu z największych w Europie operatorów autostrad. Aleksander Galos posiada także duże doświadczenie w postępowaniach w Komisji Europejskiej i przed instytucjami administracji państwowej.
W przeszłości pan Galos pełnił również funkcję Dyrektora Gabinetu Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów. Reprezentował Ministerstwo Skarbu Państwa w sporze z inwestorami w PZU S.A., a przez kilka lat był także Członkiem Zarządu znanej firmy deweloperskiej Eko-Park S.A. i członkiem wielu rad nadzorczych, w tym polskich i międzynarodowych banków. Przed dołączeniem do KZP Aleksander Galos pełnił ważną funkcję Dyrektora Biura Prawnego PGE EJ1 Sp. z o.o., gdzie odpowiadał za wszelkie aspekty prawne realizacji projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Mecenas Wojciech Wrochna specjalizuje się w prawie europejskim ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki prawa konkurencji, pomocy publicznej, regulacji sektorowych oraz obsłudze inwestycji, transakcji i podmiotów działających na rynkach regulowanych. Posiada doświadczenie w instytucjach europejskich (Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Parlament Europejski) oraz instytucjach rządowych (m.in. jako doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Wojciech Wrochna wielokrotnie reprezentował Rząd RP przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz Komisją Europejską w sprawach dotyczących naruszenia przez Polskę zobowiązań wynikających z prawa UE. Prowadził również postępowania w Komisji Europejskiej dotyczące m.in. notyfikacji projektów pomocy publicznej, w tym projektów współfinansowanych w ramach funduszy UE oraz projektów M&A. Jego doświadczenie w sektorze rynków regulowanych obejmuje kompleksowe doradztwo dla klientów w zakresie inwestycji i przeprowadzania transakcji na tych rynkach, pozyskiwania finansowania (fundusze UE), m.in. doradztwo w zakresie realizacji inwestycji Terminalu LNG, projektach kogeneracyjnych, OZE, w tym farm wiatrowych czy sieci szerokopasmowych.
Pracował również jako doradca dla PGE EJ1 Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa PGE) gdzie zajmował się sprawami regulacyjnymi sektora energetycznego, rynku mocy, kontraktami różnicowymi, prawem UE, w tym kwestiami pomocy publicznej. Obecnie Wojciech Wrochna na stałe współpracuje również jako ekspert z PSE S.A. Wojciech Wrochna jest wykładowcą akademickim, autorem artykułów z zakresu prawa UE i prawa energetycznego oraz współautorem komentarza do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Piotr Kochański, Partner Zarządzający firmy prawniczej Kochański Zięba i Partnerzy powiedział: „Z wielką satysfakcją witamy Panów Aleksandra Galosa i Wojciecha Wrochnę w zespole naszej Firmy Prawniczej Kochański Zięba & Partners. Obaj Panowie to wybitni eksperci i doświadczeni prawnicy, działający w sektorach Energetyki, Zasobów Naturalnych ,Przemysłu Wydobywczego oraz Przemysłu Chemicznego. Wierzymy, że mec. Aleksander Galos, jako Partner, Szef tej Praktyki Sektorowej i mec. Wojciech Wrochna, przy współpracy z dr. Michałem Będkowskim-Koziołem, Partnerem, Szefem Praktyki Prawa Konkurencji w KZP będą w stanie zapewnić kompleksową obsługę prawną, w każdym aspekcie spraw Klientów z sektorów Przemysłów Energii, Bogactw Naturalnych i Wydobywczego, a w tym obsługę transakcji i doradztwo w kwestiach regulacyjnych. W tym miejscu warto podkreślić również bogate doświadczenie mecenasa Wojciecha Wrochny, uzyskane w efekcie Jego pracy w instytucjach europejskich, które powinno być niezmiernie pomocne dla polskich przedsiębiorców w ich kontaktach z organami Unii Europejskiej‎.
Na koniec Piotr Kochański dodał – Jesteśmy przekonani, że z rozległej i specjalistycznej wiedzy naszych nowych członków zespołu skorzystają także inne nasze Praktyki w tym, Sektora Usług Finansowych, Infrastruktury i Budownictwa, Nieruchomości, Nowych Technologii i Telekomunikacji czy Przemysłu Obronnego.”

Sejm 23 lipca 2015 r.  uchwalił nowelizację ustawy – Prawo energetyczne. Dzięki niej hurtowy rynek energii stanie się bardziej przejrzysty. Wprowadzone zmiany zapewnią stosowanie rozporządzenia europejskiego 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, a  wprowadzone rozwiązania będą sprzyjać eliminowaniu z niego nieuczciwych praktyk giełdowych i manipulacji cenami hurtowymi towarów energetycznych. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 2 czerwca 2015 r.

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne zapewni stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (tzw. rozporządzenie REMIT). Jego głównym celem jest monitorowanie hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu, wykrywanie na nim manipulacji oraz zwalczanie nadużyć polegających na niewłaściwym wykorzystywaniu informacji wewnętrznych.

Rozporządzenie REMIT obowiązuje w polskim porządku prawnym w sposób bezpośredni, jednak do jego skutecznego stosowania konieczna jest nowelizacja przepisów prawa krajowego. W konsekwencji rozszerzono uprawnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także określono sankcje za naruszenie jego przepisów. Ponadto, stworzono podstawy prawne do wzajemnej współpracy Prezesa URE z innymi podmiotami regulacyjnymi w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT. I tak –  Prezes URE będzie współpracował z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Nadzoru Finansowego. W przepisach ustawowych określono także podstawy prawne do współpracy organów krajowych: URE, UOKiK i KNF ze sobą oraz z ACER.

Zgodnie z przepisami zawartymi w nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE został zobowiązany do przekazywania ACER informacji o podejrzeniach manipulacji na rynku energii. Ma on również umożliwiać rejestrowanie się uczestników hurtowego rynku energii oraz zająć się kontrolą i prowadzeniem postępowań wyjaśniających w sprawie manipulacji (lub jej prób) oraz niewłaściwego wykorzystania informacji wewnętrznej na rynku energii. Prezes URE będzie mógł także nakładać kary pieniężne za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Dodatkowym celem projektu nowelizacji ustawy jest zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych nałożonych na niektóre przedsiębiorstwa energetyczne. Zdjęty zostanie z nich obowiązek rachunkowy sporządzania odrębnego bilansu oraz rachunku zysków i strat dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

Eksperci

Na mieszkanie wydajemy co czwartą złotówkę

Najmocniej w ostatnim roku drożał wywóz śmieci. Według GUS podwyżka opłat wyniosła 31,3%, co więcej ...

To nie jest kraj dla bogatych ludzi – zmiany Małego ZUS-u

Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po k...

PKB Polski rośnie coraz wolniej. Opinia eksperta.

Polska gospodarka zwalnia. Od jakiegoś czasu mówi o tym ekonomiści. Kilka dni temu rządzący politycy...

Paradoksalna sytuacja na rynku obligacji

W ostatnich dniach doszło do dość kuriozalnej sytuacji, polegającej na tym, że rentowność dziesięcio...

W cieniu ustawy „frankowej”, w Sądzie Najwyższym kształtuje się orzecznictwo w sprawach kred

Ostatnie informacje i wydarzenia w świecie kredytów „frankowych”, zostały zdominowane przez kwestię ...

AKTUALNOŚCI

Zniesienie limitu ZUS od 1 stycznia 2020 – znowu prawdopodobne

12 listopada 2019 r. do Sejmu trafił projekt ustawy, przewidującej zniesienie górnego limitu składek...

Wielka kradzież danych osobowych. Uważaj, żeby nie spłacać cudzego kredytu!

W ciągu kilkunastu dni dane osobowe kilkuset tysięcy osób trafiły w niepowołane ręce na skutek rażąc...

KONKURS: odpowiedz na pytanie i wygraj mini-prenumeratę magazynu „Personel i ZarządzanieR

Zapraszamy do udziału w konkursie współorganizowanym przez BiznesTubę oraz Infor.pl. PYTANIE KONKURS...

Wybory parlamentarne w Polsce. Czy rynek finansowy zareagował na wyniki?

Jak podaje Business Insider, wynki finansowe nie lubią zaskoczeń, a w wynikach wyborów parlamentarny...

Innowacyjnie, energooszczędnie – i z bezbłędnym finansowaniem!

Innowacyjnie, energooszczędnie i z myślą o przyszłości – takie rozwiązania dla ludności tworzy i fin...