środa, Styczeń 22, 2020
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza"

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

Według prognozy OECD, ożywienie w gospodarce Hiszpanii będzie trwało nadal w 2016 i 2017 roku, zaś niskie oprocentowanie kredytów udzielanych firmom i gospodarstwom domowym będzie dalej przyczyniać się do poprawy sytuacji. Dzięki, między innymi, niskim cenom ropy naftowej oraz innych surowców, w 2016 roku nastąpił wzrost konsumpcji, który w dalszym ciągu jest pobudzany przez tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost dochodów rozporządzalnych.

Prognozę OECD potwierdza ostatnie, październikowe notowanie PMI dla hiszpańskiego sektora usług. Wyniosło ono 54.6 pkt., a tym samym wzrost aktywności biznesowej pozostaje na dobrym, stabilnym poziomie.

Hiszpański sektor usług kontynuuje solidną tendencję wzrostową od 39 miesięcy, pomimo niewielkiego spowolnienia wzrostu nowych zamówień. We wrześniu 2016 r.  wzrost ten został wyraźnie wsparty przez szybko rosnący sektor nowego biznesu (przedsięwzięcia typu start-up). Najszybszy wzrost aktywności zanotowano w branżach „Hotele i Restauracje”, „Wynajem oraz Aktywności Biznesowe”, w dalszym ciągu utrzymują się dobre wskaźniki w sektorze „Poczta i Telekomunikacja”.

W dalszym ciągu następuje wzrost ilości nowych zamówień i tworzenia nowych miejsc pracy. Wyniki pokazują również, że mimo niewielkiego spadku, utrzymują się optymistyczne nastroje w biznesie, wskazało na to 47% badanych respondentów. Zdaniem Andrew Harkera, analityka PMI i autora raportu, te pozytywne dane podtrzymują prognozy wzrostu hiszpańskiego PKB do poziomu 3.1 proc na koniec 2016 roku.

Równie korzystne okazały się październikowe notowanie PMI dla hiszpańskiego przemysłu, które wykazało dalszy, silny wzrost dzięki nowym zamówieniom i wyniosło 53.3  (52.3 pkt. we wrześniu 2016 ), co sygnalizuje coraz szybszą poprawę kondycji tego sektora.

Wskaźnik, który już w sierpniu osiągnął 51 pkt., obecnie jest najwyższy od kwietnia bieżącego roku, zaś stały okres pozytywnych odczytów w sektorze przemysłowym wydłużył się tym samym do 35. miesięcy.

„PMI na poziomie średniej dla krajów strefy euro ( 53.5) lokuje Hiszpanię na czwartym miejscu po silnych gospodarkach Holandii z 55.7 pkt., Niemiec, Austrii , zaś przed Irlandią, Francją i Włochami” podkreśla Marcin Grodzki, wiceprezes Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej (PHIG).

Andrew Harker, Senior Economist w IHS Markit komentując opublikowane dane  zauważył, iż dzięki  wzrostowi nowych zamówień, po lipcowym załamaniu, październik okazał się dla hiszpańskiego przemysłu kolejnym miesiącem odbudowy. Należy odnotować również wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem , aktywność zakupowa przedsiębiorstw,  przy jednocześnie niewielkiej liczbie nowopowstałych  nowych miejsc pracy.

[Markit PMI Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji tego sektora. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze. W badaniu wzięło udział 300 hiszpańskich przedsiębiorców.]

 

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

fot. absfreepic.com

Według najnowszego raportu Global Innovation Index 2016, Hiszpania w klasyfikacji ogólnej zajęła 28. miejsce wśród 128 badanych krajów, zdobywając 47.2 pkt.

 

Złożyło się na to kilka czynników: między innymi Hiszpania dobrze prezentuje się pod względem działań proinnowacyjnych (22. miejsce) i efektywności innowacji (28. miejsce).

Autorzy raportu wskazali również na mocne strony hiszpańskiej gospodarki, w tym na poziom zaangażowania na rzecz badania i rozwoju (22. miejsce), na który składają się między innymi, wysoko sklasyfikowane (14. miejsce) średnie wydatki B+R trzech największych, globalnych firm w Hiszpanii.

Na plus zapisano stopień rozwoju infrastruktury, informacji i technologii komunikacji (10. miejsce z 62.6 pkt.), którego składową jest wskaźnik dostępności tych technologii (14. miejsce z 79.3 pkt.).

Najlepiej są one wykorzystywane na linii komunikacji administracja państwowa – obywatele. Hiszpania ze względu na możliwość załatwienia urzędowych spraw online zajmuje 4. miejsce na świecie z 94,5 punktami na 100 możliwych.

Wśród atutów wskazano też handel i konkurencyjność (8.) oraz wielkość rynku krajowego (16.), dzięki czemu wskaźnik stopnia rozwoju rynku osiągnął 62,3 pkt. dając Hiszpanii 13. miejsce na świecie.

„Nakłady na badania i rozwój w dziedzinie informacji i telekomunikacji traktowane są przez hiszpańskie firmy priorytetowo. Wysoka punktacja w dziedzinach związanych z innowacyjnymi technologiami i komunikacją, jest w przypadku Hiszpanii, czymś oczywistym” – zauważa Dyrektor Biura Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej (PHIG) Zuzanna Gołębiewska.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez dziennik ekonomiczny Expansion, firmy zgrupowane w indeksie giełdowym Ibex35, tj. Amadeus, Grifols, Iberdrola, Acciona i Gamesa zainwestowały w 2015 roku w prace badawczo-rozwojowe i innowacje (B+R+I) ponad 8,5 miliarda euro, co stanowi 0,79% PKB Hiszpanii. Największy udział w tej kwocie ma firma komunikacyjna Telefónica (76,7% całkowitych inwestycji). Warto zauważyć, że Telefonica inwestuje w ten segment, pomimo prawie sześcioprocentowego spadku swoich inwestycji, w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to, że prace badawczo-rozwojowe i innowacje w bezpośredni sposób wpływają na rentowność firmy i dlatego mimo dekoniunktury, a może właśnie ze względu na nią, nie powinny być zaniechane”, uważa Zuzanna Gołębiewska.

Zwiększenie w 2015 roku wydatków na badania i rozwój przez firmy zgrupowane w Ibex35, pomimo ogólnego spadku inwestycji o 0,37 proc. w stosunku do roku 2014, świadczy o silnym zdeterminowaniu, by podnieść poziom innowacyjności przedsiębiorstw. Niewątpliwie, stanowią one jeden z najistotniejszych czynników zwiększających konkurencyjność i rentowność firmy.

Wysiłki hiszpańskich przedsiębiorstw, podejmowane mimo spowolnienia gospodarczego, zostały docenione na szczeblu europejskim. Dla przykładu, spółka Amadeus z branży technologicznej dla sektora turystycznego, została uznana przez Unię Europejską za przedsiębiorstwo Impuls wśród Ibex35.

Amadues w 2015 roku zdecydował się wydać na innowacje 660.7 milionów, co stanowiło 16,88% sprzedaży i 16,2 procentowy wzrost w stosunku do 2014 roku. Ponadto, w pierwszej połowie 2016 roku firma zainwestowała w B+R kolejne 348.15 mln, czyli o 13,1 procent więcej. niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Kwota ta stanowi 15,3% przychodów firmy.

Grifols, międzynarodowa hiszpańska spółka działająca w sektorze szpitalnym i farmaceutycznym, stanowi kolejny przykład zwiększonych wydatków na badania i rozwój, pomimo spadku inwestycji o 9,8 proc. (kwotowo 106 mln euro) w pierwszej połowie 2016 roku. Hiszpańska firma wyłożyła w sektorze B+R 236,1 mln euro w 2015 roku, co stanowiło wzrost rzędu 21,2 procent w stosunku do poprzedniego roku.

Iberdrola w roku 2016 planuje zainwestować w B+R 200 mln euro, o taką właśnie kwotę spółka energetyczna zwróciła się do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w pierwszym tygodniu sierpnia.

Innowacje technologiczne to jeden ze strategicznych czynników rozwoju firmy Gamesa. W 2015 roku przeznaczono na B+R 168 milionów euro, co oznacza wzrost nakładów o 54.10 proc., w stosunku do poprzedniego roku. Gamesa tworzy innowacje opierając się na badaniach prowadzonych w siedmiu centrach technologicznych, zlokalizowanych w Hiszpanii, Indiach, Chinach, USA i Brazylii, które zatrudniają ponad 500 osób.

Silnie zaangażowanie w innowacje stanowi wyróżnik dla hiszpańskiej Acciony. Inwestycje firmy w badania i rozwój wyniosły 180 milionów euro w 2015 roku, o 2,9 proc. więcej niż w roku poprzednim.

W skali rocznej suma hiszpańskich inwestycji w badanie i rozwój stanowiła 1,24% PKB w 2015 roku, co jest jednak w dalszym ciągu wartością mniejszą niż średnia europejska wynosząca ok. 2 proc.

Hiszpania w pierwszej dziesiątce państw zgłaszających nowe wzory i znaki towarowe

Dobra współpraca nauki z biznesem widoczna na przykładzie zastosowania wzornictwa i innowacji w przemyśle to kolejny atut hiszpańskiej gospodarki, na który zwraca uwagę Raport GII 2016, przyznając jej pod tym względem 73.8 punktów i 9. miejsce w światowym rankingu.

Hiszpańska kreatywność zwraca także uwagę w Polsce. Zuzanna Gołębiewska (PHIG) podaje, że Polski Urząd Patentowy UPRP w 2015 roku udzielił firmom hiszpańskim sześciu z jedenastu zgłoszonych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe, co dało Hiszpanom wraz z firmami szwedzkimi i brytyjskimi 8. miejsce.

Kreatywności i innowacyjność hiszpańskiej myśli technicznej, naukowej i artystycznej znalazła swoje odbicie w niedawno opublikowanym przez europejski Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) rankingu dwudziestu państw zgłaszających wzory przemysłowe. Hiszpanie w 2015 roku zgłosili do OHIM 3588 wzorów przemysłowych, zajmując ósme miejsce na świecie wśród poszukujących ochrony dla nowego designu.

Równie aktywne są hiszpańskie firmy w przypadku znaków towarowych. W rankingu 20. państw o największej liczbie zgłoszeń oraz rejestracji wspólnotowych znaków towarowych dokonanych w 2015 roku w OHIM, Hiszpania zajęła 5. miejsce po Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech zgłaszając 9406 znaków towarowych, z których zostało zarejestrowanych 8056.

Dodatkowo ponad dwa tysiące zgłoszeń wpłynęło z Hiszpanii do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), z czego zarejestrowano 522, co uplasowało Hiszpanów odpowiednio na 14. i 17. pozycji.

 

Źródła:

Raport GII 2016

www.globalinnovationindex.org/analysis-economy

Expansion – raport 24.08.2016

www.expansion.com/empresas/tecnologia/2016/08/24/57bca53722601d5b4f8b4635.html

Portal Promocji Przemysłu

https://spain.trade.gov.pl/pl/gospodarka/208472,spolki-gieldowe-inwestuja-8-5-mld-w-b-r-i.html

UPRP

www.uprp.pl/uprp/_gAllery/77/24/77242/raport_roczny_2015.pdf

 Zdjęcie: absfreepic.com

 

autor: Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

Hiszpańska gospodarka, mimo przedłużającej się sytuacji patowej na scenie politycznej, odnotowała bardzo solidny wzrost w pierwszej połowie 2016 roku. Wedle danych opublikowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Innowacyjności, w I kw. tego roku wzrost gospodarczy wyniósł 0,8 proc., zaś II kw. osiągnął 0,7 proc., co przekłada się na wzrost PKB o 3,2 proc. w stosunku rocznym.

„Stanowi to silną przesłankę, by przewidywać dalszą, stopniową odbudowę hiszpańskiej gospodarki”, powiedział Wiceprezes Polsko Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, Marcin Grodzki. „Ten pozytywny trend został obecnie potwierdzony przez hiszpański rząd, który zwiększył przewidywany w kwietniu wzrostu PKB za 2016 rok z 2,7 proc. na 2,9 proc.”, zauważył M. Grodzki.

„Jednocześnie nie można wykluczyć negatywnego wpływu Brexit-u na gospodarkę Hiszpanii”, komentuje M. Grodzki. Hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki, w mailu przesłanym 29.07.2016 po konferencji prasowej, stwierdziło przewidywany spadek dynamiki wzrostu gospodarczego z 2.4 proc. na 2.3 proc. w 2017 roku. Problemem pozostaje również wyższy niż zakładano deficyt budżetowy, który osiągnął 5,1 proc. Na piątkowej konferencji prasowej w Madrycie, p.o. Ministra Gospodarki, Minister Luis de Guindos stwierdził, iż nowy plan, który właśnie zaczyna realizować Hiszpania, mający prowadzić do zmniejszenia deficytu finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB, jest możliwy do zrealizowania do 2018 roku.

Dane Instytutu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (EPA) pokazują, że ożywienie gospodarcze wpłynęło pozytywnie na rynek pracy. Wskaźnik bezrobocia spadł do 20 proc. w drugim kwartale, co jest najlepszym wynikiem od prawie sześciu lat.

Dalszy zwyżkowy trend w eksporcie z Polski do Hiszpanii

„Odnotowaliśmy wzrostowy trend w wymianie handlowej między Polską i Hiszpanią”, podkreśla Marcin Grodzki, Wiceprezes PHIG.
W pierwszych pięciu miesiącach 2016 roku, wymiana handlowa pomiędzy Polską a Hiszpanią osiągnęła 3,7 mld euro, o 5,7 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.
Polski eksport do Hiszpanii wzrósł o 4,2 proc. do 2 mld euro, natomiast import z Hiszpanii wzrósł o 7,7 proc. osiągając 1,6 mld euro. Saldo wymiany handlowej pozostaje pozytywne dla Polski i po pięciu miesiącach wynosi 431 mln euro.

W polskim eksporcie do Hiszpanii w dalszym ciągu dominują przede wszystkim urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz części i podzespoły do samochodów, samolotów i łodzi. Polska eksportuje także produkty chemiczne, tworzywa sztuczne, wyroby z metalu oraz gotowe produkty spożywcze, napoje, alkohol i tytoń.

Dobre wyniki dla całości hiszpańskiego eksport w okresie styczeń-maj 2016

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG) informuje, że w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2016 roku (styczeń – maj) hiszpański eksport wzrósł o 2.4 proc (r./r.) osiągając 105,36 mld euro, co stanowi historyczny rekord skumulowanej wartości eksportu dla tego okresu.

W pierwszych pięciu miesiącach 2016 roku (styczeń – maj) odnotowano w stosunku rocznym wzrost eksportu w najważniejszych sektorach:

• środków produkcji (inwestycyjnych dóbr kapitałowych), stanowiących 19.9 proc ogółu eksportu, wzrost o 4.8 proc;
• motoryzacyjnym, stanowiącym 18.8 proc ogółu eksportu, odnotowano silny wzrost w stosunku rocznym o 12.8 proc;
• żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, stanowiącym 17.3 proc ogółu eksportu, wzrost o 6. 4 proc
• chemicznym, stanowiącym 14.5 proc ogółu eksportu, zwiększenie o 0.9 proc.

„2.4 procentowy wzrost w maju skumulowanej wartości hiszpańskiego eksportu, ukazuje gospodarkę Płw. Iberyjskiego w korzystnym świetle, zwłaszcza, jeśli porównamy z 0.6 procentowym spadkiem eksportu dla Unii Europejskiej jako całości”, komentuje Z. Gołębiewska, PHIG.

Jednocześnie dane dla hiszpańskiego eksportu korzystnie wypadają w porównaniu z dynamiką głównych rynków europejskich: Niemcy osiągnęły 1.5 procentowy wzrost wartość eksportu r/r., Włochy 0.1 procentowy, podczas gdy Francja zanotowała spadek o 0.1 proc.

Głównym odbiorcą hiszpańskich towarów pozostają kraje Unii Europejskiej (66.9 proc całego eksportu), przy czym wartość sprzedanych dóbr wzrosła o 5.5 proc r/r.

Eksport do krajów strefy euro stanowi obecnie 52.1 proc całości i wzrósł o 5.3 proc, zaś do pozostałych krajów Unii zwiększyła się o 6.3 proc.
Najwięcej wzrósł eksport do Niemiec, bo o 2.4 proc (samochody i motocykle, owoce, warzywa), Wielkiej Brytanii o 0.7 proc (samoloty, samochody i motocykle), Belgii o 0.6 proc (samochody, motocykle, olej i produkty pochodne) oraz Włoch 0.5 proc.

 

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG) informuje, że w I kw. br. hiszpański eksport wzrósł o 1.8 proc (r./r.) osiągając wartość 83,34 mld euro. Zdaniem Zuzanny Gołębiewskiej, Dyrektor Biura PHIG, ta pozytywna tendencja zostanie podtrzymana, dzięki wsparciu poprzez nowy program rządowy ICO „Eksporterzy 2016”, z którego funduszy zostaną pokryte m.in. koszty związane z transakcjami eksportu. „Hiszpańskie małe i średnie firmy otrzymają subwencje na wsparcie eksportu finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Instytut Kredytu Oficjalnego (ICO). Obie instytucje zadeklarowały wkład 250 mln euro w celu wsparcia internacjonalizacji firm” informuje Z. Gołębiewska PHIG.

W pierwszych czterech miesiącach 2016 roku odnotowano wzrost eksportu w najważniejszych sektorach:

  • środków produkcji (inwestycyjnych dóbr kapitałowych), stanowiących 19.9 proc ogółu eksportu, wzrost o 3.2 proc;
  • motoryzacyjnym, stanowiącym 18.9 proc ogółu eksportu, odnotowano silny wzrost w stosunku rocznym o 13.4 proc;
  • żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, stanowiącym 17.1 proc ogółu eksportu, wzrost o 4. 6 proc
  • chemicznym, stanowiącym 14.5 proc ogółu eksportu, zwiększenie się o 0.8 proc.

Wzrost hiszpańskich inwestycji zagranicznych oraz branży budowlanej

 W pierwszym kwartale br. odnotowano w Hiszpanii wzrost inwestycji produkcyjnych do 2,96 mld euro (wzrost o ok. 15 proc r/r).

Wśród hiszpańskich regionów inwestycje o największej wartości przyciągnęła Wspólnota Madrytu, następnie Katalonia i Kraj Basków.

Również pod względem wzrostu inwestycji liderem jest Madryt – wzrost sięgnął 42.3 proc. W okresie od stycznia do marca 2016, wartość inwestycji w stolicy Hiszpanii wyniosła 2.097 mln euro, co stanowi wzrost o 42.3 proc w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego, jest to najwyższa suma od 2012 roku.

W opublikowanym raporcie fDi Finnancial Times, Hiszpania pod względem liczby projektów znalazła się na czwartym miejscu (227 projektów), jako kraj docelowy dla inwestycji typu greenfield. Pod względem wartości typu greenfield, z sumą 10,4 mld dol. Hiszpania plasuje się na trzecim miejscu po Wielkiej Brytanii (53,3 mld dol.) i Rosji (11,6 mld dol.)

Wartość hiszpańskich inwestycji w Europie wyniosła 20,5 mld dol, dzięki czemu Hiszpania zajęła czwarte miejsce pod względem wielkości inwestowania.

Umocnienie hiszpańskiej gospodarki obserwujemy również w sektorze budownictwa. Ministerstwo Rozwoju, poinformowało, że hiszpańskie firmy budowlane podjęły się w 2016 roku realizacji zleceń o łącznej wartości 11,8 milionów euro. Łączna wartość tegorocznych projektów oraz tych, które przyjęto do realizacji pod koniec zeszłego roku szacowana jest na około 76,5 milionów euro, co stanowi 87% wartości wszystkich zleceń wykonywanych przez hiszpańskie firmy budowlane.

„Te pozytywne rezultaty, świadczące niewątpliwie o stopniowym wzmacnianiu się hiszpańskiej gospodarki znalazły swoje odzwierciedlenie w ostatnio ogłoszonym przez AT Kearney raporcie „2016 Foreign Direct Investment Confidence Index”, obejmującej 25 najlepszych państw do inwestowania. Hiszpania zajęła 13 miejsce na tej prestiżowej liście”, dodaje Zuzanna Gołębiewska, Dyrektor Biura PHIG.

Wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym

 W maju 2016 r. produkcja przemysłowa w Hiszpanii była o 1,0 proc wyższa w porównaniu z majem 2015 roku, jak wynika z danych opublikowanych przez Narodowy Instytut Statystyki.

Produkcja dóbr kapitałowych, najważniejszy wskaźnik inwestycji, wzrosła w ujęciu rocznym o 5,6 proc, zaś produkcja dóbr konsumenckich zwiększyła się o 1,7 proc. W obydwu sektorach odnotowano największy wzrost w skali roku.

„Dwanaście Wspólnot Autonomicznych osiągnęło dodatnie wyniki w skali roku. Największy wzrost odnotowano w Kastylii i León (12,2 proc), Wspólnocie Madrytu (8,2 proc) i w Kraju Basków (7,2 proc). Wyniki te są kompatybilne z opublikowanymi wyżej danymi wskazującymi na regiony, które przyciągnęły inwestycje o największej wartości”, komentuje Dyrektor Biura Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.

 

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

 

Eksperci

Co czeka branżę Consumer Finance? Prognoza 2020

Początek nowej dekady będzie dla branży pożyczkowej pełen wyzwań. Katarzyna Jóźwik, Dyrektor General...

Polacy puszczają z dymem 105 tysięcy mieszkań rocznie

W bieżącym roku Polacy wydadzą na wyroby tytoniowe około 28 miliardy złotych – wynika z szacunków HR...

Na mieszkanie wydajemy co czwartą złotówkę

Najmocniej w ostatnim roku drożał wywóz śmieci. Według GUS podwyżka opłat wyniosła 31,3%, co więcej ...

To nie jest kraj dla bogatych ludzi – zmiany Małego ZUS-u

Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po k...

PKB Polski rośnie coraz wolniej. Opinia eksperta.

Polska gospodarka zwalnia. Od jakiegoś czasu mówi o tym ekonomiści. Kilka dni temu rządzący politycy...

AKTUALNOŚCI

Prezydent RP Andrzej Duda oficjalnie otworzył Dom Polski zorganizowany przez PZU i Pekao

Prezydent Andrzej Duda otworzył dziś oficjalnie Dom Polski w Davos. PZU i Pekao już po raz drugi zor...

Miało być źle, będzie jeszcze gorzej – zmiany w rozliczeniach firm

Minimalna pensja jest jeszcze wyższa niż planowano w 2019 roku, dodatkowy roczny koszt poniesiony pr...

Gdzie spodziewać się cyberzagrożeń w 2020 roku?

Najnowszy „2020 Threat Report” ukazuje przewidywania dotyczące zagrożeń czekających w cyberprzestrze...

PIT-11: idą zmiany!

Do końca stycznia pracodawcy mają czas na dostarczenie w formie elektronicznej PIT-11 do urzędu skar...

Nowa Normalność – obowiązkowa lektura na Nowy Rok

"Konwergencja sił społeczno-demograficznych, technologicznych, gospodarczych i środowiskowych przeks...

Allegro uruchamia serwis społecznościowy dla klientów i sprzedawców

Allegro Gadane to serwis społecznościowy, w którym kupujący i sprzedający poszukujący porad czy opin...

W Polsce jest coraz więcej przedsiębiorczych kobiet

Aż 710 zgłoszeń w kategoriach otwartych, czyli o 126 więcej niż w ubiegłym roku i 25 zgłoszeń w kate...

Ekologicznie znaczy oszczędniej

Wytwarzamy coraz więcej śmieci. Tworzywa sztuczne, a w tym w znacznej mierze plastikowe torby, to 8 ...

Prezydent RP Andrzej Duda oficjalnie otworzył Dom Polski zorganizowany przez PZU i Pekao

Prezydent Andrzej Duda otworzył dziś oficjalnie Dom Polski w Davos. PZU i Pekao już po raz drugi zor...

Mama w pracy. Czyli powrót po urlopie macierzyńskim. Najlepej z asem w rękawie.

Z urlopu rodzicielskiego, który trwa od sześciu do dwunastu miesięcy, korzysta blisko połowa rodzicó...