Home Prawo Od 2020 r. pliki JPK także na żądanie prezesa UOKiK

Od 2020 r. pliki JPK także na żądanie prezesa UOKiK

22 listopada 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia określającego sposób przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów już od 1 stycznia 2020 r.

Szczegóły zmian

Znowelizowana ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przyznała Prezesowi UOKiK prawo do żądania przekazania części lub całości ksiąg podatkowych prowadzonych przez przedsiębiorców, czyli tzw. plików JPK na żądanie.

Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i pozwalają wystąpić z powyższym żądaniem, także do podmiotów, które nie są stronami transakcji handlowej.

Opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia zawiera przepisy wykonawcze do ustawy przyznającej Prezesowi UOKiK nowe uprawnienia.

Na mocy nowych przepisów przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazania jednolitych plików kontrolnych na żądanie Prezesa UOKiK na dwa sposoby:

  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP),
  • na informatycznych nośnikach danych.

Przeczytaj także:

W projekcie wskazano także wymogi techniczne, które musi spełniać informatyczny nośnik danych. Należą do nich:

  • oznakowanie w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nośnika,
  • przystosowanie do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi,
  • dostosowanie do przechowywania w temperaturze 18-22°C przy wilgotności względnej 40-50%.

Należy podkreślić, iż ani ustawa wprowadzająca nowe uprawnienia dla Prezesa UOKiK ani projekt rozporządzenia nie wskazują, jakie sankcje będą groziły za nieprzekazanie plików JPK na żądanie organu antymonopolowego.

Niemniej jednak kary pieniężne za nieudzielenie informacji żądanych przez Prezesa Urzędu lub udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd mogą być bardzo dotkliwe i wynosić do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, ale nie więcej niż równowartość 50 mln euro.

Co istotne, powyższe kary pieniężne mają zastosowanie także w przypadku podmiotów, które nie są stronami transakcji handlowej.

Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Źródło: PwC