Home Unia Europejska Staże i praktyki za granicą dzięki PO WER

Staże i praktyki za granicą dzięki PO WER

Startuje pierwszy konkurs z IV osi Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Skierowany jest do beneficjentów, którzy chcą zorganizować programy dla osób w wieku 18-35 lat, oferujące im zagraniczne praktyki i staże zawodowe. – To już kolejne działanie z programu skierowane do ludzi młodych, co pokazuje, jak dużą wagę przykładamy do ich aktywizacji zawodowej – powiedziała minister Maria Wasiak.

Konkurs bazuje na najlepszych praktykach niemieckiego Programu IdA (z niem. Integration durch Austausch – Integracja poprzez wymianę), który był z sukcesem realizowany dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym założeniem jest aktywizacja zawodowa osób między 18 a 35 rokiem życia, które nie pracują, nie uczą się i nie szkolą (tzw. grupa NEET’ów, z ang. Not in Education, Employment, or Training). Wyłonione w konkursie projekty umożliwią im trwający od 2 do 6 miesięcy wyjazd do jednego z krajów UE, w którym przy wsparciu pedagogicznym i językowym, zrealizują staż lub praktykę w wybranym zakładzie pracy.

Zakłada się, że taką pomoc otrzyma ponad 2 tys. osób, z czego 50 proc. stanowić będą młodzi ludzie którzy opuścili zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki socjoterapii, a także osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz te, które przedwcześnie zrezygnowały z edukacji. W Niemczech z podobnego programu skorzystało ok. 10 tys. osób. Większość z nich podjęła edukację lub znalazła pracę.

Grono potencjalnych beneficjentów w organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkursie zostało określone szeroko: instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, szkoły, uczelnie, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej lub ich związki, a także jednostki samorządu  terytorialnego. Nabór wniosków potrwa od 4 maja do 30 czerwca br. Z dokumentacją można zapoznać się na stronie PO WER.

Projekty będą realizowane w partnerstwie z instytucją krajową i ponadnarodową z państwa członkowskiego UE. Wnioskodawca sam znajdzie partnera i zawrze z nim umowę na rzecz wsparcia uczestników projektu.  Do jego obowiązków będzie należeć przeprowadzenie rekrutacji, a następnie zapewnienie uczestnikom kompleksowego wsparcia – psychologicznego, językowego oraz kulturowego. Podczas pobytu u pracodawcy, zostanie im zapewniony mentoring, zarówno ze strony organizacji wysyłającej, jak i przyjmującej. Wsparcie nie skończy się wraz z końcem wyjazdu. Obowiązkowym zadaniem beneficjenta będzie także opieka nad uczestnikami po powrocie do kraju i zapewnienie im wsparcia o charakterze aktywizującym, tak by nabyte kompetencje wykorzystali i podjęli zatrudnienie czy ponowną edukację.

Pierwsze nabory projektów z PO WER (ogłaszane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy) zostały skierowane do Powiatowych Urzędów Pracy (PUP), na podniesienie aktywności zawodowej osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy. Zarejestrowanym w PUP młodym, oferowana będzie przede wszystkim indywidualna, kompleksowa pomoc, która doprowadzić ma do ich zatrudnienia lub poprawy sytuacji na rynku pracy. Zapewnione zostaną im m.in. staże, szkolenia i inne formy dokształcania się, dzięki czemu uzyskają niezbędne do podjęcia pracy doświadczenie lub przekwalifikują się – zgodnie z potrzebami pracodawców. Młodzi ludzie będą mogli również otrzymać środki na założenie własnej działalności gospodarczej.

Natomiast osoby, które nie są zarejestrowane w PUP, a pozostają bez pracy, będą mogły skorzystać z pomocy instytucji, które wezmą udział w konkursach ogłaszanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy na przełomie II/III kwartału 2015 r.

Więcej na stronie PO WER.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju/ Fundusze Europejskie