Home Unia Europejska Sejm przyjął tzw. ustawę wdrożeniową

Sejm przyjął tzw. ustawę wdrożeniową

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało ustawę o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tzw. ustawę wdrożeniową, która przyjęto 11 lipca, podczas 71 posiedzenia Sejmu. Jej głównym celem jest zapewnienie ram prawnych, będących podstawą dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa.

Zmiana unijnych aktów prawych regulujących kwestie związane z wdrażaniem funduszy polityki spójności w latach 2014-2020 wymusiła dostosowanie się prawa polskiego i tym samym zmianę aktów prawnych regulujących te kwestie. Prawo Polskie należy teraz dostosować do odpowiednich regulacji UE oraz stworzyć mechanizmy, które umożliwią nam realizacje polityki spójności.

Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zasady wdrażania środków polityki spójności, określa podstawowe dokumenty oraz podmioty zaangażowane w ten proces, a także zadania i tryb współpracy między nimi.

Nowa ustawa reguluje kwestie dotyczące m.in. rozliczeń z Komisją Europejską i nadzorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów i procedury odwoławczej.

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl