Home Unia Europejska Program POIG 2007-2013 dobiega końca

Program POIG 2007-2013 dobiega końca

Realizacja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), na lata 2007-2013 dobiega końca. Na działania, dla których Ministerstwo Gospodarki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej, przeznaczona została prawie połowa alokacji Programu w wysokości 4,74 mld euro, tj. 19,80 mld zł.

Głównym celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013 jest wspieranie rozwoju polskiej gospodarki m.in. poprzez zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki i zwiększenie jej roli w rozwoju gospodarczym.

W okresie finansowania 2007-2013 Minister Gospodarki, pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. Nadzoruje również wsparcie udzielane Beneficjentom, w ramach czerech spośród dziewięciu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tj. :

III Kapitał dla innowacji,

IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,

Dyfuzja innowacji,

VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym (z wyłączeniem działania 6.4).

Ministerstwo Gospodarki w ramach nadzorowanych osi udzieliło wsparcia głównie małym i średnim przedsiębiorstwom, dla których przeznaczono 65 proc. ogółu środków. Wsparcie otrzymało ponad 8 tys. beneficjentów. Jednocześnie dzięki wsparciu wartość całkowita inwestycji przekroczyła 52,32 mld zł.

Realizacja zadań w ramach nadzorowanej przez MG części POIG było możliwe dzięki współpracy z Instytucjami Wdrażającymi. Minister Gospodarki powierzył realizację części zadań w ramach POIG Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Do końca listopada 2014 r. Minister Gospodarki wypłacił na rzecz Beneficjentów kwotę  14,36 mld zł, co stanowi 72,5 proc. alokacji przeznaczonej na działania III-VI osi POIG.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki