Home Unia Europejska Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.3 w 2015 r.

Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.3 w 2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (link1) w terminie: od 30 listopada 2015 r. do 9 grudnia 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Konkurs podzielony jest na etapy. Każdy etap konkursu obejmuje: nabór wniosków w dwóch kolejnych miesiącach kalendarzowych, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.3 dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących kompleksowych usług, w tym usług doradczych, wspierających wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie.

Dofinansowanie będzie mógł uzyskać Koordynator Krajowego Klastra Kluczowego w odniesieniu do:

(1) kosztów na zapewnienie organizacji usług w zakresie internacjonalizacji, w ramach których udziela pomocy de minimis członkom Krajowych Klastrów Kluczowych:

a) wspomagających internacjonalizację oferty klastra (wspierających dostosowanie i wprowadzanie na rynki zagraniczne lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie);
b) związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

(2) kosztów personelu i administracji koordynatora klastra dotyczących:

a) aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu;
b) marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra;
c) zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, tj. podmioty prawne zarządzające innowacyjnymi klastrami posiadającymi status Krajowego Klastra Kluczowego uzyskany w ramach Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki przy współpracy z PARP.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 988 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 37 012 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 6 000 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra wynosi do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowalnych usług objętych pomocą de minimis wynosi:

1) do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących mikro- i małymi przedsiębiorcami;
2) do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;
3) do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących przedsiębiorcami innymi niż MŚP.

Więcej informacji na stronie www.poir.parp.gov.pl

Źródło: PARP