Home Unia Europejska KE zatwierdziła Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

KE zatwierdziła Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który w latach 2014-2020 zastąpi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Ministerstwo Gospodarki (MG) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR) będzie odpowiadało za realizację dwóch osi priorytetowych: II – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I oraz III – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. MG jako Instytucja Pośrednicząca, będzie realizowała zadania w zakresie wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych, zarządzania instrumentami finansowymi i środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację instrumentów w ramach II i III osi priorytetowej PO IR. Resort gospodarki będzie również sprawował nadzór nad powierzonymi zadaniami w ramach systemu monitorowania, sprawozdawczości i kontroli.

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki m.in. poprzez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie kontynuowało udzielanie wsparcia służącego rozwojowi polskiej gospodarki. W tworzonym instrumentarium wdrożenia PO IR konsekwentnie będą wykorzystywane dorobek i doświadczenia zgromadzone we wdrażaniu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2007-2013. W tym kontekście dalsze wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy nauką, zapleczem badawczo-wdrożeniowym i proinnowacyjnymi przedsiębiorstwami a także tworzenie infrastrukturalnego zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw oraz ich umiędzynarodowienie będzie kluczowym kierunkiem działań.

źródło: Ministerstwo Gospodarki