Home Unia Europejska Detektywistyka gospodarcza jako wsparcie działu bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych UE

Detektywistyka gospodarcza jako wsparcie działu bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych UE

Ciągle spotykamy się z praktykami niewywiązywania się przez kontrahentów ze swoich zobowiązań. W takich sytuacjach sprawdzanie wiarygodności partnera biznesowego powinno stać się regułą dla uczestników obrotu gospodarczego. W ostatnich latach coraz więcej firm kompleksowo dba o swoją płynność finansową i chce szczegółowo weryfikować potencjalnych partnerów biznesowych. Wzrasta zatem zainteresowanie usługami detektywistycznymi, takimi jak  wywiad gospodarczy.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem utraty należności, spowodowanej niewypłacalnością, czy też nieuczciwością kontrahenta.Należy zatem pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania w stosunku do partnerów gospodarczych. Jeśli nie mamy możliwości samodzielnego sprawdzenia rzetelności naszych kontrahentów, warto zdecydować się na outsourcing usług firmie zarządzającej należnościami, która świadczy usługi wywiadu gospodarczego, jak również usługi detektywistyczne.

Istotne działania prewencyjne

Jak wynika z Raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową[1], w ostatnich latach obserwujemy w Polsce wzrost skłonności wierzycieli do outsourcingu odzyskiwania należności. Jednym z czynników wpływających na coraz większe zainteresowanie wierzycieli zewnętrzną obsługą wierzytelności jest rozwój tej branży i związana z nim coraz wyższa jakość usług, w tym coraz lepsze dostosowanie oferty do wymagań klientów. Dane te napawają optymizmem, bowiem przedsiębiorca korzystający z profesjonalnie wykonywanych usług jest w stanie przeciwdziałać zagrożeniom związanym z niewypłacalnością partnerów, zapobiegać zatorom płatniczym i stworzyć odpowiednie uwarunkowania dla rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Istotnym elementem zarządzania ryzykiem niewypłacalności partnerów biznesowych jest stosowanie działań prewencyjnych, do których zaliczamy wywiad gospodarczy. Każdy przedsiębiorca przed zawarciem umowy z kontrahentem powinien sprawdzić, czy dany podmiot rzeczywiście funkcjonuje w obrocie gospodarczym i jaka jest jego kondycja finansowa. Równie istotny jest systematyczny monitoring kontrahenta, który pozwala badać jego kondycję finansową oraz zmniejszać ryzyko utraty należności w zakresie ew. celowego wyzbywania się w trakcie współpracy majątku osobistego właścicieli lub majątku firmy.

Na co zwracać uwagę?

Przed wyborem odpowiedniej firmy świadczącej usługi z zakresu detektywistyki gospodarczej, należy zorientować się, czy dysponuje ona zasobami, które pozwolą w pełni zweryfikować potencjalnych partnerów. Chodzi nie tylko o wykwalifikowane zasoby, mierzalne wyniki i referencje, lecz także ofertę usług dopasowaną do potrzeb klientów oraz dostęp do bieżących i wiarygodnych danych, które mogą być podstawą weryfikacji potencjalnych partnerów biznesowych. Firmy zatrudniające licencjonowanych detektywów, posiadają wpis do rejestru MSWiA i mają uprawnienia do zbierania danych wrażliwych oraz ich przetwarzania. Działania detektywistyczne, które mogą one podjąć, stanowią skuteczne wsparcie procesu odzyskiwania należności oraz przeciwdziałają próbom unikania spłaty bądź zatajania majątku. Stosowane instrumenty np. wywiad (także środowiskowy) umożliwiają bowiem ustalenie majątku firmy, a także jego pokrycia, powiązań z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, czy też stopnia wywiązywania się z dotychczasowych zobowiązań kredytowych i wobec kontrahentów. Wszystkie czynności detektywistyczne kończą się raportem detektywistycznym, zawierającym rekomendacje, wskazanie ewentualnych zagrożeń lub wykazanie istniejącego majątku badanego podmiotu.

Główne cele wywiadu gospodarczego

Do zadań, realizowanych w ramach raportów, należą m.in.:

• wywiad na temat posiadanych przez zarząd (właścicieli) udziałów w innych spółkach, działalnościach gospodarczych;

• wywiad na temat ewentualnych konfliktów z prawem osób reprezentujących podmiot;

• informacje na temat posiadanych nieruchomości wraz z bezpośrednim sprawdzeniem, czy np. na posiadanych działkach stoją jakieś budynki;

• wywiad środowiskowy – rodzinny pod kątem uzyskania informacji sensytywnych (np. karalność);

• wywiad operacyjny w kierunku przygotowania informacji na temat rzetelności badanego podmiotu we współpracy gospodarczej i uczciwości wobec pracowników.

Rynek detektywistyki gospodarczej w Polsce i całej UE  ma przed sobą szerokie perspektywy rozwoju. W ostatnich latach zainteresowanie usługami detektywistycznymi wzrasta, ponieważ coraz częściej pojawia się wśród przedsiębiorców świadomość i potrzeba korzystania z nich. Są one doskonałym narzędziem dającym komfort podejmowania decyzji w oparciu o realne, pozyskane zgodnie z prawem dane.

 

[1]http://ez1.ibngr.pl/index.php/gb/media/files/raporty/rynek_zarzadzania_wierzytelnosciami_w_polsce_oraz_perspektywy_jego_rozwoju_do_2014_roku

źródło: Grupa Casus Finanse