Home Unia Europejska Część Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój przyjęta

Część Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój przyjęta

27 marca br. przyjęto część Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dotyczącą działań 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw i 1.2 Sektorowe programy B+R oraz V osi Pomoc techniczna programu. Konkursy dla obu działań prowadzić będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dokument stanowi rozwinięcie zapisów Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Zawiera zasady i  reguły jego realizacji w podziale na priorytety, działania i poddziałania. Przede wszystkim uwzględnia informacje o beneficjentach, typach projektów, formach i poziomach ich dofinansowania, a także planowanych efektach wsparcia, wyrażonych we wskaźnikach.

Działanie 1.1 dedykowane jest projektom B+R, obejmującym badania przemysłowe i prace rozwojowe lub same prace rozwojowe. Wsparcie otrzymać mogą zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i MŚP. Warunkiem dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R – czyli wdrożenie przez firmę wyników projektu. Produkcję może rozpocząć także inna firma – na podstawie udzielonej licencji lub zakupu wyników projektu.

W działaniu 1.2 realizowane będą programy sektorowe – tj. duże projekty B+R, obejmujące badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, istotne dla rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki. Inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia może być grupa przedsiębiorstw danej branży.

Zatwierdzanie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w częściach wiąże się z planowaną organizacją pierwszych konkursów PO IR. Obecnie przygotowywany jest opis dla pozostałych działań programu.

Z dokumentami można zapoznać się na stronie PO IR.

Pierwszy konkurs z PO IR zostanie ogłoszony 2 kwietnia br., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i  prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Małe i średnia przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, mających na celu opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań oraz osiągnięcie gotowości do ich skomercjalizowania.  Harmonogram konkursów na 2015 r. można znaleźć na stronie PO IR w zakładce „Skorzystaj”.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju/Fundusze Europejskie