Home Innowacje Akredytowane ośrodki innowacji

Akredytowane ośrodki innowacji

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło listę pierwszych akredytowanych ośrodków innowacji, które świadczą proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

System akredytacji wykorzystany jest m.in. w poddziałaniu 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, wdrażanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, usługa proinnowacyjna może być wyświadczona przez maksymalnie 3 IOB wybrane przez wnioskodawcę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wybór IOB musi zostać przeprowadzony zgodnie z art. 6c ustawy o PARP oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, jak również wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania. Szczegółowe wymagania w tym zakresie są zawarte we wzorze Umowy o dofinasowanie projektu. Wnioskodawca, na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, może wybrać do realizacji usługi IOB, który/e nie jest/są akredytowany/e, podmiot/y ten/te jednak musi/muszą zostać akredytowany/e przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie. Zgłoszenie IOB do akredytacji musi nastąpić nie później niż w dniu potwierdzenia, zgodnie z § 6 ust. 7 regulaminu, złożenia wniosku o dofinansowanie.

Lista akredytowanych ośrodków innowacji dostępna na stronie poir.parp.gov.pl

 

PARP