672,5 mld euro od PE na złagodzenie skutków pandemii. W środę Parlament zatwierdził Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Ma on pomóc państwom Unii radzić sobie ze skutkami pandemii.

  • Najważniejszy składnik pakietu stymulacyjnego Next Generation EU
  • 672,5 mld na dotacje i pożyczki na złagodzenie skutków pandemii
  • Wsparcie głównych dziedzin polityki: transformacji ekologicznej i cyfrowej, gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych oraz działań na rzecz dzieci i młodzieży
  • Przestrzeganie praworządności i podstawowych wartości Unii warunkiem otrzymania środków

Rozporządzenie dotyczące celów, finansowania i zasad dostępu do Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przyjęto 582 głosami za, 40 głosami przeciw. Przy 69 głosach wstrzymujących się. Instrument ten jest najważniejszym elementem pakietu na rzecz odbudowy Next Generation EU o wartości 750 mld euro.

672,5 mld euro od PE na złagodzenie skutków pandemii - sala Parlamentu Europejskiego wypełniona ludzmi.
672,5 mld euro od PE na złagodzenie skutków pandemii

Ograniczanie skutków pandemii

Kwota 672,5 mld euro będzie dostępna w postaci dotacji i pożyczek. Będzie można finansować z nich krajowe środki mające złagodzić gospodarcze i społeczne skutki pandemii. Z instrumentu można finansować również pokrewne projekty, których realizacja rozpoczęła się 1 lutego 2020 r. lub później. Środki finansowe będą dostępne przez trzy lata. Rządy państw członkowskich UE będą mogły zwracać się o zaliczki w wysokości maksymalnie 13% na realizację swoich planów odbudowy i zwiększania odporności.

Uprawnienia do otrzymania finansowania

Do finansowania kwalifikują się krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności, które dotyczą najważniejszych dziedzin polityki UE. Przede wszystkim zielonej transformacji (z uwzględnieniem bioróżnorodności), transformacji cyfrowej, spójności gospodarczej i konkurencyjności. Ponadto także spójności społecznej i terytorialnej. Finansowanie można także otrzymać na realizację projektów, które dotyczą instytucjonalnej reakcji na kryzys. Ponadto zapewniają wsparcie w przygotowaniu się do niego, oraz projektów dotyczących polityki względem dzieci i młodzieży. W tym kształcenia i umiejętności.

W każdym planie krajowym co najmniej 37% budżetu należy przeznaczyć na klimat. Co najmniej 20% – na działania w dziedzinie cyfryzacji. Plany muszą również mieć trwałe skutki społeczne i gospodarcze, mają obejmować kompleksowe reformy i solidne pakiety inwestycyjne. Ponadto nie mogą znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych.

Rozporządzenie stanowi także, że fundusze z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przysługują tylko tym państwom członkowskim, które przestrzegają praworządności i szanują podstawowe prawa Unii Europejskiej.

Dialog i przejrzystość

Właściwe komisje Parlamentu mogą zwrócić się do Komisji Europejskiej, która jest odpowiedzialna za nadzór nad wdrażaniem instrumentu, by stawiła się przed nimi raz na dwa miesiące. Celem omówienia stanu odbudowy Unii Europejskiej i sposobu realizacji przez państwa członkowskie celów pośrednich i końcowych. Komisja udostępni także państwom członkowskim zintegrowany system informowania i monitorowania. Znajdą się w nim porównywalne informacje na temat sposobu wykorzystywania środków.

Źródło: Parlament Europejski