Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2021 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r.  wyniosło:

  • dochody: 320,1 mld zł, tj. 79,1%
  • wydatki: 276,7 mld zł, tj. 56,8 %
  • nadwyżka: 43,4 mld zł            
Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2021 r.- wykresy słupkowe w kolorze niebieskim.
Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2021 r.

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2021 r.

W okresie styczeń – sierpień 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 51,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Ponadto dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – sierpień 2020 r. o ok. 44,9 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:
  • dochody z podatku VAT były wyższe o 21,6% r/r (tj. ok. 24,9 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o  15,7% r/r (tj. ok. 6,2 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 25,6% r/r (tj. ok. 7,1 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 7,6% r/r (tj. ok. 3,5 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 8,8% r/r (tj. ok. 0,3 mld zł).

W okresie styczeń – sierpień 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 40,8 mld zł i było wyższe o ok. 5,7 mld zł (tj. 16,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – sierpień 2020 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 8,9 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2021 r. wyniosło 276,7 mld zł, tj. 56,8 % planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (282,2 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 5,5 mld zł, tj. 1,9%.

Niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 7,6 mld zł) wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 2,8 mld zł). W części 39 – Transport zrealizowano mniej o 3,5 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej.

Jednocześnie wykonanie wydatków z tytułu środków własnych Unii Europejskiej było wyższe  o ok. 3,3 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku Brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE i wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Dodatkowo w styczniu nastąpiła zapłata skutków korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł).

Ponadto wyższe wykonanie odnotowano w ramach części 46 – Zdrowie tj. więcej o ok. 3,4 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach  części 82 –  Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego tj. więcej o 2,4 mld zł.

Źródło: gov.pl