Home Finanse Projekt objaśnień w sprawie informacji o schematach podatkowych (MDR) – obowiązek posiadania...

Projekt objaśnień w sprawie informacji o schematach podatkowych (MDR) – obowiązek posiadania procedury wewnętrznej

21 grudnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień („Projekt objaśnień”).

Odnosi się do przepisów dotyczących wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Z Projektu objaśnień wynika, że obowiązek posiadania tzw. wewnętrznej procedury będzie ciążył nie tylko na spółkach doradztwa podatkowego

Zakres Projektu objaśnień

Ministerstwo Finansów („MF”) opublikowało Projekt objaśnień, jak należy interpretować przepisy dotyczące MDR, zawierający wyjaśnienia m.in. :

 • celu regulacji,
 • kwestii intertemporalnych, w tym zasad retrospektywnego obowiązku informacyjnego,
 • zakresu przedmiotowego i sytuacji podlegających obowiązkowi przekazania informacji o schemacie podatkowym (definicja schematu podatkowego),
 • kręgu podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji (promotor, korzystający, wspomagający),
 • sposobu i terminu raportowania schematów podatkowych,
 • zasad respektowania ochrony zachowania tajemnicy zawodowej,
 • cech rozpoznawczych schematu podatkowego (ang. hallmarks),
 • zakresu informacji podlegających przekazaniu,
 • procedury nadania numeru NRS,
 • wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, sankcji za niewypełnianie obowiązków.

Cel wprowadzenia obowiązku raportowania

Jak wyjaśnia MF, celem przepisów MDR jest poprawa jakości systemu podatkowego, poprzez umożliwienie szybkiego dostępu administracji podatkowej do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu lub nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym oraz informacji o promotorach i korzystających ze schematów podatkowych. Przepisy te powinny również zniechęcić podatników oraz ich doradców do wdrażania u podatników uzgodnień mogących stanowić unikanie opodatkowania.

Obowiązek posiadania procedury wewnętrznej

MF wyjaśniło m.in. istotne, z punktu widzenia podmiotów gospodarczych, wątpliwości w zakresie stosowania przepisów MDR w praktyce, tj. kto jest zobowiązany do posiadania procedury wewnętrznej, o której mowa w art. 86l ustawy Ordynacja podatkowa. Kwestia ta budzi bowiem duże emocje z uwagi na kary pieniężne przewidziane za brak posiadania procedury.

Ministerstwo Finansów potwierdziło w Projekcie objaśnień, że obowiązkiem posiadania procedury wewnętrznej może zostać objęty podmiot zatrudniający doradców wewnętrznych tzw. in-house w przypadku, gdy doradca wewnętrzny (np. dyrektor finansowy) działa w charakterze promotora w stosunku do innych podmiotów z grupy kapitałowej bądź to w przypadku gdy uzgodnienie opracowane przez doradcę wewnętrznego zostanie udostępnione innym podmiotom.

Przykładowo, w przypadku:

 • doradcy wewnętrznego zatrudnionego wyłącznie w jednej spółce (na umowie o pracę), który opracował na potrzeby tej spółki uzgodnienie stanowiące schemat podatkowy –spółka zatrudniająca działa wyłącznie w charakterze korzystającego,
 • doradcy wewnętrznego, który opracował uzgodnienia stanowiące schemat podatkowy na potrzeby różnych podmiotów z grupy kapitałowej – doradca działa w charakterze promotora a spółka go zatrudniająca jest zobowiązana do posiadania procedury wewnętrznej.

Według zapowiedzi MF, finalna wersja objaśnień zostanie opublikowana w połowie stycznia 2019 r.

Źródło: PwC