Home Finanse Indywidualne rachunki podatkowe już od stycznia 2020 r.

Indywidualne rachunki podatkowe już od stycznia 2020 r.

Znane są już bardziej szczegółowe informacje dotyczące indywidualnych rachunków podatkowych (mikrorachunków), na które podatnicy PIT, CIT i VAT będą wpłacać swoje podatki już od 1 stycznia 2020 r.  Zmiana w sposobie regulowania należności podatkowych dotyczyć będzie zarówno podatników jak również pracodawców-płatników.  Już teraz każdy podatnik lub płatnik może otrzymać numer swojego mikrorachunku podatkowego korzystając z generatora lub odbierając go w dowolnym urzędzie skarbowym. Dotychczas obowiązujące rachunki bankowe poszczególnych urzędów skarbowych dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne jedynie do 31 grudnia 2019 r.

Zakres zmian

Obecnie należności podatkowe są wpłacane na rachunki bankowe urzędów skarbowych dedykowane dla poszczególnych rodzajów zobowiązań, takich jak podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), VAT oraz inne niepodatkowe należności budżetowe.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych służące do wpłat PIT, CIT i VAT  zostaną zamknięte z końcem 2019 r., a zatem wpłata na nie powyższych należności podatkowych  nie będzie już możliwa. Inne należności podatkowe (np. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych czy podatku od spadków i darowizn) nadal będą regulowane na dotychczasowych zasadach.

W związku z tym, od 1 stycznia 2020 r., każdy podatnik i płatnik PIT, CIT i VAT powinien dokonywać wpłat za wszystkie swoje zobowiązania podatkowe dotyczące powyższych podatków na swój indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek) niezależnie od tego czy wpłata będzie dotyczyć zobowiązań za rok 2020 czy za lata poprzednie.  Numer mikrorachunku ma pozostać zawsze taki sam, niezależnie od zmiany adresu zamieszkania, siedziby firmy, nazwiska, czy właściwości urzędu skarbowego danego podatnika czy płatnika.

Co to dla mnie oznacza?

Mikrorachunek będzie zawierał odpowiedni identyfikator podatkowy podatnika lub płatnika.  W odniesieniu do osób fizycznych identyfikatorem tym będzie w większości przypadków numer PESEL. Natomiast w przypadku wszystkich przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, a także płatników podatków lub płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz niektórych osób fizycznych (tych prowadzących działalność gospodarczą lub niepodlegających ewidencji w rejestrze PESEL) odpowiednim identyfikatorem podatkowym będzie NIP.

Władze skarbowe nie planują przeprowadzenia zorganizowanej akcji informowania podatników i płatników o ich indywidualnym rachunku podatkowym obowiązującym od 2020 r.  Z tego względu, wszyscy podatnicy i płatnicy sami będą musieli uzyskać informację o numerze swojego mikrorachunku podczas wizyty w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygenerować go na stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych po podaniu identyfikatora podatkowego.

Za prawidłowe wygenerowanie mikrorachunku odpowiedzialny jest wyłącznie podatnik/płatnik. W związku z powyższym, istotnym jest, aby każdy podatnik i płatnik w Polsce podjął niezbędne działania (w tym upewnił się czy posiada PESEL lub NIP) w celu uzyskania swojego numeru rachunku podatkowego, aby od stycznia 2020 r. mógł wypełniać swoje zobowiązania podatkowe.

Na gruncie obowiązujących przepisów, co do zasady, jedynie podatnik może dokonać zapłaty podatku skutkującej wygaśnięciem zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że płatności podatku przekraczające 1000 zł powinny być dokonywane przez samego podatnika (np. osobę zatrudnioną przez zagranicznego pracodawcę oddelegowaną do pracy w Polsce). Do tej pory niektóre urzędy skarbowe akceptowały przelewy należności podatkowych (niezależnie od ich wysokości), które były realizowane w imieniu podatnika przez jego pracodawcę lub inny podmiot (na gruncie odpowiednich uzgodnień dokonanych między stronami). Nowe zasady dotyczące wpłaty należności, między innymi, z tytułu PIT , na mikrorachunki są niezależne od powyższej regulacji i jej w żaden sposób nie modyfikują.

Nie spodziewamy się też zmiany podejścia urzędów skarbowych do rozliczania wpłat regulowanych w imieniu podatnika przez podmiot trzeci. Niemniej jednak zmiany w zakresie rachunków bankowych, na które przekazywane mają być należności podatkowe mogą skłonić podatników do zmiany sposobu ich regulowania.

Źródło: PwC