Opłaty i prowizje za prowadzenie konta bankowego mogą być dla wielu klientów poważna barierą przy wyborze konta. Pomimo upowszechnienia bankowości mobilnej i płatności bezgotówkowych banki nie zrezygnowały z opłat i prowizji za podstawowe usługi związane z prowadzeniem kont klientów indywidualnych. Klienci niektórych banków muszą zapłacić nawet 22 zł za prowadzenie konta i prawie 20 zł za obsługę karty płatniczej do rachunku. Czy konto bez opłat jest jeszcze dostępne?

Opłata za prowadzenie konta bankowego

Z opublikowanej w sierpniu 2022 r. analizy NBP dotyczącej ofert prowadzenia rachunków płatniczych dla klientów indywidualnych w 42 bankach i SKOK-ach wynika, że opłata za prowadzenie zwykłego konta w ramach standardowej oferty wahała się od 0,00 zł do 22,00 zł miesięcznie.

Jak skazują dane w raporcie, ponad połowa (51,4%) analizowanych ofert banków, mieściła się w przedziale cenowym od 0,00 zł do 5,00 zł. Jest to spadek o 3,1 p.p. w stosunku do 2020 roku. 36,1% ofert było w przedziale od 6,00 zł do 10,00 zł-wzrost o 7,3 p.p. Natomiast 12,5% w przedziale powyżej 10,00 zł-spadek o 4,2 p.p. w stosunku do 2020 roku.

Ile płacimy za prowadzenie konta bankowego i dlaczego tak drogo? - męska dłoń wpisuje pin do bankomatu na klawiaturze urządzenia. .
Ile płacimy za prowadzenie konta bankowego i dlaczego tak drogo?

Prowizja za obsługę karty płatniczej

Drugim najważniejszym kosztem związanym z prowadzeniem konta w banku jest opłata pobierana za obsługę karty płatniczej. W przypadku oferty standardowej dla klientów indywidualnych opłata ta w ubiegłym roku mieściła się w przedziale cenowym od 0,00 zł do 19,80 zł. Oznacza to wyraźny wzrost w stosunku do analizy z 2020 r. Przedział cenowy wtedy wynosił od 0,00 zł do 10,00 zł. Dla 64,4% ofert, opłata ta miała charakter warunkowy. Tylko w co dziesiątym przypadku (9,6% ofert) obsługa karty płatniczej była bez kosztowa. Dla 21,2% ofert opłata występowała zawsze.

Pozostałe usługi powiązane z rachunkiem płatniczym

Zmiany cenników opłat objęły także pozostałe usługi powiązane z rachunkiem płatniczym dla klientów indywidualnych. W przypadku ofert standardowych nastąpił wzrost wartości maksymalnej m.in. dla usług polecenia przelewu wewnętrznego wykonanego on-line z 0,50 zł do 1,50 zł. Jest to wzrost o 200,0%. Ponadto zlecenia stałego wykonanego w placówce dostawcy z 5,00 zł do 10,00 zł. Mówimy to o wzroście 100,0%. Ponadto także wypłaty gotówki w bankomacie obcym w kraju z 10,00 zł do 12,00 zł. Tu notowany wzrost to 20,0%.

Jednocześnie nastąpiło obniżenie wartości maksymalnej dla takich usług jak prowadzenie rachunku płatniczego z 49,00 zł do 22,00 zł (spadek o 55,1%). Polecenia przelewu zewnętrznego natychmiastowego wykonywanego on-line z 15,00 zł do 10,00 zł (spadek o 33,3%). Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym w wersji on-line z 50,00 zł do 35,00 zł (spadek o 30,0%). Ponadto też dzienne powiadomienia SMS z 5,00 zł do 0,50 zł (spadek o 90,0%).

Zwolnienie z zapłaty za prowadzenie konta bankowego. Dla kogo?

U niektórych dostawców usług płatniczych spełnienie określonych warunków zwalnia z opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. Najczęstszym z nich było dokonywanie minimalnego miesięcznego wpływu w wysokości od 500,00 zł do 2.500,00 zł (dla oferty standardowej). Podobnie warunkowy charakter ma u niektórych dostawców opłata za użytkowanie karty debetowej. Nie jest ona pobierana, gdy klient dokona miesięcznie transakcji bezgotówkowych na minimalną kwotę od 200,00 zł do 700,00 zł (dla oferty standardowej) lub dokona miesięcznie określonej minimalnej liczby transakcji bezgotówkowych od 1 do 5 (dla oferty standardowej).

Konto bez opłat? To możliwe?

Dla części klientów miesięczne wydatki rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych za obsługę konta bankowego są poważną barierą. Dlatego, m.in. z myślą o takich osobach wprowadzono kilka lat temu przepisy o tzw. podstawowym rachunku płatniczym.
Co do zasady, podstawowy rachunek płatniczy jest rachunkiem, za który konsument nie ponosi żadnych opłat ani na etapie zakładania, ani potem podczas korzystania z niego, ale pod warunkiem przestrzegania kilku zasad.

Zgodnie z przepisami, w ramach bezpłatnego pakietu klient może dokonać miesięcznie do pięciu przelewów. Ponadto pięciu wypłat lub wpłat gotówki w bankomatach, lub wpłatomatach nienależących do banku, w którym posiada konto. Wypłaty z bankomatów należących do sieci banku, w którym klient ma rachunek, są darmowe bez określonego limitu. Ponadto do rachunku podstawowego bank wydaje także bezpłatnie kartę płatniczą.

Jednak zasada nieodpłatności nie dotyczy zagranicznych transakcji płatniczych. Ich wykonywanie może być odpłatne. Ponadto bank może pobierać opłaty za świadczenie usług polecenia przelewu udostępnianych w ramach rachunku podstawowego, po przekroczeniu limitu wykonania w ciągu miesiąca pięciu bezpłatnych krajowych transakcji płatniczych zleconych przez konsumenta. Opłaty nie mogą być jednak wyższe od opłat najczęściej stosowanych przez dany bank czy SKOK w ciągu ostatnich 12 miesięcy w odniesieniu do danego typu transakcji.

Taka sama zasada dotyczy pobierania opłat za wpłaty i wypłaty przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów nienależących do tego dostawcy znajdujących się na terytorium Polski, po wykonaniu w ciągu miesiąca pięciu takich krajowych transakcji płatniczych na rzecz konsumenta.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP