Krynica Vitamin hojnie dzieli się z inwestorami – wypłaci 18 milionów złotych zaliczki na dywidendę. Zarząd Spółki Krynicy Vitamin SA, jednego z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych, postanowił o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021. Zaliczka wyniesie 1,47 zł na 1 akcję, co daje sumę nieco ponad 18 mln złotych.

W ocenie zarządu, Krynica Vitamin posiada wystarczające możliwości finansowe, by wypłacić dywidendę zaliczkową bez wpływu na działalność spółki. Ponadto wypłata dywidendy zaliczkowej wpisuje się w politykę spółki i jest zgodna z jej interesem.

Krynica Vitamin hojnie dzieli się z inwestorami - wypłaci 18 milionów złotych zaliczki na dywidendę - dokumenty, kalkulator i długopis leżą na biurku.
Krynica Vitamin hojnie dzieli się z inwestorami – wypłaci 18 milionów złotych zaliczki na dywidendę

18 milionów złotych zaliczki na dywidendę

– „Jesteśmy spółką dywidendową od początku obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 2016-2020 wypłaciliśmy łącznie 49,6 mln zł dywidendy. Sytuacja finansowa spółki jest stabilna, a płynność finansowa niezagrożona, m.in. dzięki temu, że mamy od lat stałych partnerów po stronie wiarygodnych instytucji finansowych” – powiedział prezes Krynicy Vitamin Piotr Czachorowski.

– „Gdy w czerwcu br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o przekazaniu pozostałej – po wypłacie dywidendy zaliczkowej – części zysku za 2020 rok na kapitał zapasowy, mówiliśmy, że ma to ma to związek z ponadstandardowymi planami inwestycyjnymi na poziomie 38 mln zł. Dzisiaj już wiemy, że inwestycje te zostaną przesunięte na późniejsze okresy. Są to między innymi niektóre inwestycje środowiskowe w zakładzie produkującym napoje na Podlasiu, a także budowa infrastruktury w powstającym zakładzie dedykowanym chemii, kosmetykom i suplementom diety w Niechcicach” – dodał.

Przede wszystkim powodem przesunięcia tych inwestycji jest wydłużony czas oczekiwania na otrzymanie decyzji administracyjnych. Ponadto także odbiorów obiektów, montażu i dopuszczenia urządzeń do produkcji. Spółka nie ma na te terminy wpływu, a bez tych decyzji nie może realizować swoich planów. Decydujący wpływ na to ma zmiana organizacji pracy urzędów spowodowana zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2. W związku z przesunięciem inwestycji na późniejsze okresy, zasadne jest wypłacenie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2021.

Wcześniej Krynica Vitamin informowała, że plan wydatków inwestycyjnych spółki w wysokości 38 mln zł zostanie zrealizowany na poziomie ok. 60 procent. W przyszłych okresach spółka będzie się koncentrować na wykonaniu planów inwestycyjnych zgodnie z pierwotnymi założeniami.

Krynica Vitamin skupia się na dywersyfikacji geograficznej i rozwoju segmentu napojów

Krynica Vitamin wypracowała w pierwszym półroczu 2021 roku 202,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Co przełożyło się na 5,2 mln zł zysku z działalności operacyjnej oraz 4,8 mln zł zysku netto. W obszarze głównej działalności – sprzedaży napojów – przychody wzrosły o ponad 15 proc. r/r. Spółka w drugim półroczu skupia się na dalszym umacnianiu swojej pozycji na rynku produkcji napojów oraz dywersyfikacji geograficznej. Produkty firmy są obecne na niemal 40. rynkach zagranicznych, a głównymi krajami zbytu są m.in. Niemcy, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. Obecnie spółka szuka klientów w Europie i odbiorców, do których może dotrzeć transport kołowy. Wpływ na to mają utrzymujące się wysokie koszty transportu morskiego.

Krynica Vitamin w obecnych trudnych warunkach rynkowych koncentruje się na rozwoju w segmencie napojów, w którym ma największe kompetencje, doświadczenie i pozycję rynkową. Dlatego spółka zawarła w ostatnim czasie nowe umowy, o których informowała inwestorów. W celu zwiększenia efektywności finansowej, spółka intensywnie pracuje nad wdrożeniem automatyzacji procesów produkcyjnych na większą skalę. Ponadto ze względu na zmiany w prawie podatkowym, dział R+D przygotowuje nowe formuły napojów, m.in. z mniejszą ilością cukru.

Źródło: Krynica Vitamin