Co zakłada budżet na 2021 rok? Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2021. Powstał bezpieczny i wspierający odbudowę gospodarki budżet. Wydatki pozwolą zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki. Ponadto na poziom dochodów wpływy będą miały powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu oraz kontynuowane i nowe działania uszczelniające system podatkowy. Środki przeznaczymy na pobudzanie gospodarki, działania proinwestycyjne oraz na kontynuację programów rządowych

 • Budżet 2021 to finansowy plan powrotu do wzrostu PKB.
 • Jest bezpieczny i dobrze przemyślany. Dochody budżetu państwa wyniosą 404,5 mld zł, a wydatki 486,8 mld zł. Deficyt zaplanowano na poziomie 82,3 mld zł.
 • Pieniądze zostaną przeznaczone na pobudzanie gospodarki, działania proinwestycyjne oraz na kontynuację programów rządowych, w tym społecznych.
Co zakłada budżet na 2021 rok? - faktura, kalkulator i pieniądze leża na stole.
Co zakłada budżet na 2021 rok?

Co zakłada budżet na 2021 r.?

 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 404,5 mld zł,
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 486,8 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości 82,3 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 proc. PKB,
 • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,1 proc. PKB

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne

 • wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,0 proc.,
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 proc.,
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (nominalnie) o 2,6 proc.,
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) o 6,3 proc.

Budżet środków europejskich

 • dochody budżetu środków europejskich: 80,5 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 87,3 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 6,9 mld zł.

Dochody

Dochody budżetu państwa wyniosą 404,5 mld zł, a wydatki 486,8 mld zł. 82,3 mld zł deficytu pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie gospodarki, m.in. poprzez inwestycje. Dochody podatkowe prognozowane są w 2021 r. na poziomie 369,1 mld zł, tj. o 5,5 proc. nominalnie więcej w stosunku do prognozowanych dochodów przyjętych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Na poziom dochodów podatkowych w 2021 r., oprócz sytuacji makroekonomicznej, wpłynie też kontynuacja oraz wprowadzenie nowych działań ukierunkowanych na dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Planowane dochody z podatku od sprzedaży detalicznej wyniosą 1,5 mld zł, a NBP ma wpłacić do budżetu 1,3 mld zł ze swojego zysku.

Wydatki

W budżecie na rok 2021 zapewniono m.in:

 • finansowanie Programu „Rodzina 500+” (41mld zł),
 • zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe na ten cel w porównaniu do 2020 r. wrosną o ok. 11,6 mld zł, tj. o 104 proc.),
 • waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r.,
 • wypłatę 13 i 14 emerytury,
 • realizację świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld zł),
 • finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,
 • finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB,
 • wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz dotacji celowych dla instytutów badawczych,
 • fundusze na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
 • finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,
 • zadania w zakresie infrastruktury drogowej oraz kolejowej.

Źródło: gov.pl