Home Finanse Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – styczeń 2015

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – styczeń 2015

  • W styczniu 2015 r. średnia dzienna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku wyniosła 887,0 mln zł, co oznacza spadek o 5,2% w porównaniu ze styczniem 2014 r.
  • Wartość obrotów sesyjnych na rynku NewConnect w styczniu 2015 r. wyniosła 130,2 mln zł, co oznacza wzrost o 30,9% rdr
  • Wartość emisji obligacji notowanych na rynku Catalyst wyniosła na koniec stycznia 2015 r. 64,5 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 7,5%
  • Łączny wolumen obrotu na rynku energii elektrycznej w styczniu 2015 r. wyniósł 14,3 TWh, co oznacza wzrost o 88,5% rdr
  • Wolumen obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia w styczniu 2015 r. wzrósł o 132,2% rdr do 4,2 TWh
  • Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym w styczniu 2015 r. wyniósł 11,3 TWh wobec 0,4 TWh w tym okresie przed rokiem

Wartość obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku w styczniu 2015 r. wyniosła 17,7 mld zł, co oznacza spadek w porównaniu do stycznia 2014 r. o 9,7%. Średnia dzienna wartość obrotów zmniejszyła się o 5,2%. Średnia dzienna liczba transakcji wzrosła w styczniu 2015 r. o 10,1% rdr do 65,5 tys. szt.
Łączna wartość obrotów na rynku NewConnect w styczniu 2015 r. sięgnęła 137,9 mln zł, co oznacza wzrost o 10,1% wobec stycznia 2014 r. Wartość obrotów sesyjnych na rynku NewConnect w styczniu 2015 r. wzrosła o 30,9% do 130,2 mln zł, a średnia dzienna wartość obrotu wzrosła o 37,5% do 6,5 mln zł.

Wolumen obrotu kontraktami na akcje osiągnął w styczniu 2015 r. poziom 83,9 tys. szt, co oznacza wzrost o 70,3% rdr. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy w styczniu 2015 r. wyniósł 421,8 tys. szt. 20 czerwca 2014 r. był ostatnim dniem notowania kontraktów terminowych na indeks WIG20 z mnożnikiem 10 zł. Od 23 czerwca 2014 r. w obrocie znajdują się kontrakty terminowe na indeks WIG20 wyłącznie z mnożnikiem 20 zł. W celu uzyskania w pełni porównywalnych danych, historyczny wolumen kontraktów na indeks WIG20 z mnożnikiem 10 zł (sprzed 23 czerwca 2014 r.) w pozycji dotyczącej kontraktów indeksowych został podzielony przez dwa (szczegółowe informacje w tabeli dołączonej do komunikatu). Uwzględniając korektę, wolumen obrotu kontraktami na indeksy w styczniu 2015 r. wzrósł o 18,0% wobec 2014 r.

Wartość emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst wyniosła na koniec stycznia 2015 r. 64,5 mld zł, co oznacza wzrost o 7,5% rdr.

Wartość obrotów w transakcjach kasowych na rynku TBSP w styczniu 2015 r. spadła o 18,7% w stosunku do stycznia 2014 r. do poziomu 29,5 mld zł.

Wartość obrotu produktami strukturyzowanymi wyniosła 68,5 mln zł w styczniu 2015 r., co oznacza wzrost o 111,3% wobec stycznia 2014 r. Wzrosła też wartość obrotu certyfikatami inwestycyjnymi o 54,5% rdr do poziomu 6,9 mln zł.

Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku transakcji terminowych wyniósł 11,5 TWh w styczniu 2015 r., co oznacza wzrost o 121,1% rdr. W przypadku transakcji na rynku spot w tym samym okresie odnotowano wzrost wolumenu obrotu o 18,3% rdr do 2,9 TWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia w styczniu 2015 r. wzrósł o 132,2% rdr do 4,2 TWh.
Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym w styczniu 2015 r. osiągnął poziom 11,3 TWh, podczas gdy rok wcześniej było to 0,4 TWh.

Kapitalizacja 421 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec stycznia 2015 r. wyniosła 595 mld zł (141 mld EUR).
Łączna kapitalizacja 472 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec stycznia tego roku 1,211 mld zł (287 mld EUR).

W styczniu 2015 r. na GR GPW zadebiutowały spółki Dekpol oraz Biomed-Lublin. Łączna wartość ofert debiutujących w styczniu spółek wyniosła ponad 29,28 mln zł.

W styczniu 2015 r. na rynku Catalyst po raz pierwszy obligacje wyemitowały Novavis oraz Raiffeisen Bank Polska. Łączna wartość debiutujących w styczniu obligacji na tym rynku wyniosła ponad 503 mln zł.

W styczniu 2015 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, o jedną mniej niż rok wcześniej.

źródło: GPW