Home Polecane Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyższe niż w 2017 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyższe niż w 2017 r.

Jak informuje GUS, w maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% r/r i wyniosło 6210,2 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,0% r/r i wyniosło 4696,59 zł.

 

Wyszczególnienie V 2018 I–V 2018
w liczbach
bezwzględnych
IV
2018=100
V
2017=100
I–V
2017=100
Przeciętne zatrudnienie w tys. 6210,2 100,0 103,7 103,7
Przeciętne wynagrodzenie
ogółem (brutto) w zł
4696,59 97,0 107,0 107,3
w tym bez wypłat
z zysku
4695,31 97,0 107,0 107,3

 

Wyniki, dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy,badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.