UE nie chce ropy i gazu z Rosji. Kiedy kolejne sankcje? W związku z inwazją Rosji na Ukrainę posłowie domagają się zaostrzenia sankcji wobec agresora i podjęcia wysiłków o przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Unia powinna także ograniczyć import najważniejszych rosyjskich towarów eksportowych, takich jak ropa i gaz. Sankcje muszą w sposób strategiczny osłabić rosyjską gospodarkę i przemysł. Broń defensywna powinna dotrzeć na Ukrainę jak najszybciej, a zakazem korzystania z systemu SWIFT należy objąć także Białoruś.

W przyjętej we wtorek rezolucji Parlament Europejski z całą stanowczością potępia nielegalną inwazję Rosji na Ukrainę i domaga się od Kremla zakończenia wszelkich działań wojskowych w tym kraju. Demaskuje też rolę białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki w tej napaści.

Posłowie kategorycznie odrzucają rosyjską „retorykę, która wykorzystuje ewentualne użycie broni masowego rażenia”. Przypominają jednocześnie Rosji o jej zobowiązaniach międzynarodowych i ostrzegają przed niebezpieczeństwem eskalacji konfliktu jądrowego.

UE nie chce ropy i gazu z Rosji. Kiedy kolejne sankcje? - mężczyzna tankuje samochód na stacji benzynowej.
UE nie chce ropy i gazu z Rosji. Kiedy kolejne sankcje?

Wzywają również Komisję i państwa Unii Europejskiej, aby nadal udzielały Ukrainie nadzwyczajnej pomocy humanitarnej we współpracy z agencjami humanitarnymi ONZ i innymi międzynarodowymi organizacjami partnerskimi. Tekst przyjęto 637 głosami za, przy13 przeciw i 26 wstrzymujących się.

Działania na rzecz przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii

W rezolucji wzywa się instytucje Unii do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii. Procedura powinna być zgodna z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej i opierać się na kryteriach merytorycznych. Jednocześnie Unia powinna kontynuować działania na rzecz integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem unijnym zgodnie z obowiązującym układem o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą.

Surowsze sankcje wobec Rosji

Posłowie z zadowoleniem przyjmują szybkie przyjęcie sankcji przed Unię. Uważają, że zakres sankcji należy rozszerzyć i ukierunkować je na strategiczne osłabienie rosyjskiej gospodarki i bazy przemysłowej.

Należy przede wszystkim ograniczyć import najważniejszych rosyjskich towarów eksportowych, takich jak ropa naftowa i gaz. Należy zakazać nowych inwestycji unijnych w Rosji i nowych inwestycji rosyjskich w Unii. Wszystkie banki rosyjskie należy zablokować w europejskim systemie finansowym, a Rosję wykluczyć z systemu SWIFT.

Sankcje, w tym wykluczenie ze SWIFT, należy rozszerzyć na Białoruś z uwagi na jej bezpośrednie wsparcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Dostawy broni, ochrona uchodźców

Ponadto w tekście wzywa się państwa Unii do szybszego dostarczania Ukrainie broni defensywnej, zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który zezwala na indywidualną i zbiorową obronę własną. Parlament opowiada się również za zacieśnieniem współpracy wywiadowczej Unii z Ukrainą w związku z trwającą agresją.

Parlament z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Unii do uruchomienia dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony. Zapewni to wszystkim uchodźcom z Ukrainy natychmiastowy dostęp do ochrony. Odpowiedzialność za przyjmowanie uchodźców, którzy przybywają na zewnętrzne granice Unii, powinna być dzielona równo między państwa Unii.

Ukierunkowane sankcje wobec osób fizycznych, koniec „złotych wiz” dla zamożnych Rosjan

Posłowie do Parlamentu domagają się, by szybko przyjąć ukierunkowane sankcje wobec osób odpowiedzialnych za korupcję na wysokim szczeblu w Rosji i na Białorusi, a także wobec oligarchów i urzędników powiązanych z przywódcami. Państwa członkowskie i kraje sprzymierzone, w których istnieją systemy prawa pobytu w zamian za inwestycje (tzw. „złote wizy”), powinny dokonać przeglądu wszystkich beneficjentów takiego prawa pobytu. Powinny odebrać to prawo zamożnym Rosjanom i ich rodzinom, zwłaszcza powiązanym z osobami i firmami objętymi sankcjami.

Źródło: Parlament Europejski