Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Do Polski przybyło już ponad milion obywateli Ukrainy. Tylko w ciągu ostatniej doby Straż Graniczna zarejestrowała 142 tys. uchodźców. Mamy do czynienia z największym od czasów II wojny światowej kryzysem uchodźczym. Rada Ministrów przyjęła 7 marca br. projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dziś trafi on pod obrady Sejmu.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Rząd przyjął specjalną ustawę, legalizującą pobyt Ukraińców w Polsce i zabezpieczająca ich pobyt w naszym kraju. Co ważne, Polska nie tworzy obozów dla uchodźców. Dzięki ofiarności społeczeństwa i zaangażowaniu samorządów większość z nich ma już zapewniony dach nad głową. Obywatele Ukrainy będą mogli ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Dofinansowanie dla pomagających

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają środki finansowe z rezerwy celowej, przekazywane przez urzędy wojewódzkie. Polacy, którzy za pośrednictwem samorządów przyjmą do siebie Ukraińców, dostaną wsparcie w wys. 40 zł dziennie, czyli 1 200 zł miesięcznie. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni.

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - Briefing prasowy dot. projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Dostęp do rynku pracy

Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na ich  rzecz.
Obywatelom Ukrainy zostanie zagwarantowany dostęp do polskiego rynku pracy. Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca będzie musiał w ciągu 7 dni powiadomić za pośrednictwem portalu praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Leczenie i nauka

Każdy obywatel Ukrainy legalnie przebywający w Polsce będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia. Co ważne, na tych samych zasadach, co obywatele Polscy. Wprowadzone zostaną także rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy. Ukraińscy studenci, którzy uciekli przed wojną będą mogli kontynuować naukę na polskich uczelniach.

Na równych prawach

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił równocześnie, że przybywający do nas obywatele Ukrainy nie będą uprzywilejowani. Poinformował także o rozmowach z Filippo Grandim, Wysokim Komisarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców i przedstawicielami Unii Europejskiej na temat udzielenia Polsce wsparcia finansowego, służącego zapewnieniu środków na pomoc uchodźcom.

Specjalne rozwiązania dla dzieci

Wśród uchodźców przeważają kobiety z dziećmi. Ponadto wiele dzieci przybywa z domów dziecka. Rząd przygotował zmiany w systemie opieki nad dziećmi do lat trzech. Dzięki nim samorządy będą mogły tworzyć dodatkowe miejsca opieki, a przybywające kobiety uzyskać status dziennego opiekuna. Przewidywane są także udogodnienia w systemie pieczy zastępczej. W pierwszej kolejności wsparciem są objąć najsłabsi. W Stalowej Woli działa już ośrodek recepcyjny dla najmłodszych uchodźców. 

Pomoc w przebranżowieniu

Obecnie Polska ma bardzo niską stopę bezrobocia, określoną przez Eurostat na 2,8 proc. Oznacza to, że rynek pracy jest gotowy na wchłonięcie nowych pracowników. Trwają rozmowy z przedsiębiorcami w funkcjonującym już programie „Razem możemy więcej”, ułatwiającym przebranżowienie się i znalezienie zatrudnienia, na który przeznaczono 40 mln zł. 

Źródło: gov.pl