Rynek kawy w Pol­sce i na świe­cie. Polacy kochają kawę. Jak wynika z raportu INSE rese­arch „Rynek kawy”, zre­ali­zo­wa­nego w 2020 roku, ponad 80 proc. Pola­ków dekla­ruje regu­larne picie kawy, a 60 proc. robi to codzien­nie. W spożyciu kawy Polska jest na 11. miejscu na świecie, a przeciętny Polak wypija jej ok. 95 l rocznie, co stanowi ok. 2,5 kg ziaren. Jed­nak lide­rami w rocz­nym spo­ży­ciu kawy są miesz­kańcy Skan­dy­na­wii. To wła­śnie Fino­wie i Nor­we­go­wie spo­żywają śred­nio ponad 10 kg kawy rocz­nie na oby­wa­tela. Tuż za nimi są Island­czycy.

Polacy naj­czę­ściej piją kawę w domu, zwy­kle rano bądź przed połu­dniem. Pra­wie połowa pije także kawę w dro­dze do pracy lub zaraz po przyj­ściu do biura. Polacy naj­czę­ściej kupują kawę mie­loną – 50 proc. wydat­ków na kawę i roz­pusz­czalną – 35 proc. Choć pijemy coraz wię­cej kawy, to jed­nak mocno odstajemy w statystykach naj­więk­szych kawo­szy na świe­cie.

Jak wynika z danych Inter­na­tio­nal Cof­fee Orga­ni­za­tion, w Pol­sce spo­żywa się 2,3 kg kawy na osobę rocz­nie. To mniej niż w Czechach -4,3 kg, USA – 4,5 kg, Fran­cji – 5,1 kg, Niem­czech – 6,5 kg, Szwaj­ca­rii – 7,63 kg, czy w Nor­we­gii -10 kg. Pod tym wzglę­dem prze­gry­wamy też z Rumu­nią – 3 kg, Buł­ga­rią – 3,4 kg, czy Litwą – 4 kg. Z kolei przodujemy pod wzglę­dem spo­ży­cia kawy przed Ukra­iną -1,61 kg kawy na osobę w roku.

Rynek kawy w Pol­sce i na świe­cie - kawa wysypana z worka na stół.
Rynek kawy w Pol­sce i na świe­cie

Koro­na­wi­rus zain­fe­ko­wał rynek kawo­wym

Pan­de­mia wywo­łała duży szok poda­żowo-popy­towy na glo­bal­nym rynku kawy. Od marca 2020 r. ceny kawy były bar­dzo zmienne, głów­nie w wyniku zakłó­ceń łań­cu­cha dostaw. Po począt­ko­wym skoku nastą­pił spa­dek i zmniej­sze­nie popytu na kawę, praw­do­po­dob­nie w wyniku zamknię­cia branży HoReCa. Następ­nie z powodu rece­sji, która obec­nie dotyka wiele kra­jów impor­tu­ją­cych kawę. Ze względu na lock­down nastą­piła też zmiana kon­sump­cji. Od lokal­nej w restau­ra­cjach, barach czy kawiar­niach, do sprze­daży i dostaw kawy do domu. Z kolei zwięk­szona kon­sump­cja kawy w domu pomo­gła ogra­ni­czyć spa­dek popytu. Jednak w dru­giej połowie 2020 roku zanotowano znaczny spadek sprzedaży wynikający z glo­bal­nego spo­wol­nie­nia gospo­dar­czego i ograniczenia kon­sump­cji poza domem.

Pol­ska na kawowym rynku

War­tość rynku kawy w Pol­sce sza­cuje się na około 6 mld zł. W 2019 r. import do Pol­ski wyniósł 181 tys. t o war­to­ści 577,9 mln USD (516,26 mln EUR). W tym 56,6 tys. t za 285,5 mln EUR kawy palo­nej (31% całego importu). Kawa była głów­nie spro­wa­dzana z Nie­miec (74,2 tys. t, 42,7% war­to­ści pol­skiego importu), Włoch (10 tys. t, 13,4% war­to­ści pol­skiego importu), Wiet­namu (46,6 tys. t, 13% war­to­ści pol­skiego importu) i Bra­zy­lii (19,7 tys. t, 7,7% war­to­ści pol­skiego importu).

Import kawy do Pol­ski sta­nowi 1,9% świa­to­wego importu. Co daje nam 14 pozy­cję wśród kra­jów impor­tu­ją­cych kawę. Eksport kawy w 2019 r. wyniósł pra­wie 64 tys. t kawy za 324 mln USD (289,5 mln EUR). W tym 61 tys. t kawy palo­nej za 278,9 mln EUR. Główny kie­runki eks­portu to kraje nider­landz­kie (8,7 tys. t, 19% war­to­ści pol­skiego eks­portu), Niemcy (11,1 tys. t, 17,5% war­to­ści pol­skiego eks­portu). Ponadto Ukra­ina (9,7 tys. t, 11% war­to­ści pol­skiego eks­portu) i Cze­chy (8 tys. t, 9,3% war­to­ści pol­skiego eks­portu). Pro­duk­cja kawy w Pol­sce w 2019 r. wynio­sła 98,1 tys. t, o 7% mniej r/r.

Kawa mro­żona i napoje kawowe

Choć kawa mro­żona jest naj­bar­dziej popu­lar­nym napo­jem let­nim w Gre­cji, to wielu Pola­ków rów­nie czę­sto po nią sięga. Jest to odświe­ża­jący, schłodzony napój, który można spo­ży­wać w dowol­nym miej­scu – leżąc na plaży, cie­sząc się popo­łu­dniem w ogro­dzie czy pod­czas przerwy w pracy.

Kon­sump­cja kawy mro­żo­nej wzra­sta przede wszyst­kim w okre­sie let­nim. Jest to pro­dukt sezo­nowy, któ­rego 70 proc. sprze­daży przy­pada na okres od maja do paździer­nika. Napój ten czę­sto jest ser­wo­wany w kawiar­niach, sprzedawany na stacjach benzynowych czy sklepach typu convenience. Kon­su­menci pre­fe­ru­ją­cy wygodny i szybki tryb życia wybie­rają napoje kawowe w pusz­kach, po które mogą sięgnąć w dowolnym momencie. Warto dodać, że jedy­nym pro­du­cen­tem kawy w puszkach w Pol­sce jest spółka Kry­nica Vita­min, która pro­du­kuje rów­nież napoje bez­al­ko­ho­lowe, nisko­al­ko­ho­lowe i środki do dezyn­fek­cji. Technologia produkcji kawy z mlekiem jest skomplikowana i kosztowna, wiec niewielu graczy na rynku może sobie na nią pozwolić.

– „W napo­jach kawo­wych w puszce jeste­śmy mocni, a kate­go­ria kaw mro­żo­nych dyna­micz­nie rosła w 2020 roku. Jako jedyni pro­du­ku­jemy kawy w puszce w Pol­sce. Nasz dział roz­woju inten­syw­nie pra­cuje z tą kate­go­rią. W pla­nach mamy też suple­menty diety m. in. na bazie mleka”– mówi Agnieszka Patej­czyk, dyrek­tor han­dlowy Kry­nicy Vita­min.

Naj­więk­szymi kra­jami pro­du­ku­ją­cymi i eks­por­tu­ją­cymi kawę w 2019 r. były: Bra­zy­lia (4,5 mld USD), Wiet­nam (2,4 mld USD) i Kolum­bia (2,3 mld USD). Nato­miast naj­więk­szymi kra­jami impor­tu­ją­cymi: Stany Zjed­no­czone (5,8 mld USD), Niemcy (3,2 mld USD) i Fran­cji (2,7 mld USD). Świa­towa pro­duk­cja kawy wynio­sła 169,34 mln wor­ków w sezo­nie 2019/2020, o 2,2% mniej niż w ana­lo­gicz­nym sezo­nie rok wcze­śniej.