Przeszkadzanie w prowadzeniu sporu zbiorowego to przestępstwo. Organizacje związkowe w swoich sporach z pracodawcą mogą się posłużyć sporem zbiorowym. Przedłożenie informacji o wejściu w taki spór wiąże się z wieloma obowiązkami po stronie pracodawcy. Ich niedopełnienie może powodować odpowiedzialność karną za przestępstwo.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przewiduje w art. 26 ust. 1 karę grzywny (teoretycznie do 1,080,000 zł) dla osoby, która w związku ze swoim stanowiskiem przeszkadza we wszczęciu sporu zbiorowego lub nie dopełnia innych ustawowych obowiązków. Za to przestępstwo może odpowiedzieć członek zarządu albo inna osoba „wyznaczona” do kontaktu ze związkami zawodowymi. Może to być kierownik oddziału/ działu, w którym działa organizacja związkowa czy dyrektor ds. personalnych.

Przeszkadzanie w prowadzeniu sporu zbiorowego to przestępstwo - mężczyzna podpisuje dokumenty.
Przeszkadzanie w prowadzeniu sporu zbiorowego to przestępstwo

Przeszkadzanie we wszczęciu lub prowadzeniu sporu zbiorowego może mieć miejsce w wielu różnych sytuacjach. Takim przestępstwem może być odmowa uznania istnienia sporu zbiorowego, opóźnianie negocjacji. Ponadto wysuwanie niemożliwych do spełnienia dla strony związkowej żądań, żądanie od niej niepotrzebnych dokumentów czy informacji. Nie ma jednak przestępstwa, jeśli pracodawca ma uzasadnione zastrzeżenia co do trybu wszczęcia sporu zbiorowego. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy organizacja związkowa dąży do rozstrzygnięcia w tym trybie spraw, które nie podlegają ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Ustawa przewiduje też karę za naruszenie każdego obowiązku pracodawcy w związku z procedurą sporu zbiorowego. Do najważniejszych z nich należy obowiązek niezwłocznego podjęcia rokowań, poinformowanie o sporze okręgowego inspektora pracy, podpisanie protokołu rozbieżności w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w negocjacjach, poniesienie kosztów postępowania mediacyjnego czy uznanie orzeczenia kolegium arbitrażowego.

dr Damian Tokarczyk, Adwokat / Starszy prawnik w kancelarii Raczkowski

Przeczytaj także: Mobbing to też przestępstwo – a nawet wiele przestępstw

Mobbing to też przestępstwo – a nawet wiele przestępstw. Mobbing, zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy, to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi. Polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pracownik, który padł ofiarą mobbingu, może od pracodawcy żądać odpowiedniego zadośćuczynienia. Może także pozwać sprawcę w drodze powództwa cywilnego. Sprawca mobbingu może też ponieść odpowiedzialność karną.