Home Finanse Proces z bankiem? Sprawdź jakich dokumentów potrzebujesz.

Proces z bankiem? Sprawdź jakich dokumentów potrzebujesz.

Analiza sprawy kredytu frankowego – wymagana dokumentacja

Dochodzenie roszczeń wymaga odpowiedniej argumentacji oraz zgromadzenia wyczerpującego materiału dowodowego. W tym przypadku kluczem jest właściwa  weryfikacja dokumentacji kredytowej pod kątem występowania niedozwolonych zapisów umownych. Bardzo istotna jest również ocena stanu faktycznego sprawy. Prawidłowa analiza daje bowiem odpowiedź na pytanie, czy istnieją podstawy do sformułowania roszczeń przeciwko bankowi, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej, determinuje również, jakie czynności prawne powinny zostać podjęte, celem wyegzekwowania przysługujących roszczeń.

Umowa kredytowa

Analiza treści umowy kredytowej stanowi podstawę do podjęcia dalszych działań w postępowaniu przeciwko bankowi. Weryfikacja dotyczy przede wszystkim tych zapisów, które powinny zostać uznane za abuzywne, czyli niezgodne z prawem. Jeśli takie występują, to nie powinny wiązać konsumenta jako strony tej umowy, jeśli nie zostały z nim indywidualnie ustalone. Konstrukcje umowne są różne, w zależności od banku udzielającego kredytu. Zdarza się również, że w zależności od oddziału da także daty zawarcia, stosowano inne wzorce. W przypadku niektórych umów składających się z dwóch części dla prawidłowej oceny niezbędne jest doręczenie przez Klienta obu części umowy. Dlatego proces analizy umowy powinien odbywać się przez profesjonalnego pełnomocnika, który ma doświadczenie w sporach z bankami, w tym konkretnym zakresie.

Aneks do umowy kredytowej

W przypadku umów kredytowych, które zawierane były na okres nawet kilkudziesięciu lat, mogły pojawić się kwestie wymagające dodatkowego uregulowania. Dlatego jeśli do umowy były zawierane aneksy, niezbędne jest również ich dostarczenie i przeanalizowanie. Aneksy stanowią bowiem integralną część umowy i wiążą jej strony w takim samym zakresie. Niestety zdarzają się aneksy, których zapisy utrudniają, bądź uniemożliwiają dochodzenie roszczeń.

Po publikacji orzeczenia TSUE, trafiają do nas niepokojące sygnały ze strony naszych obecnych i potencjalnych klientów, którzy informują, że niektóre banki, kontaktują się z nimi, proponując zawarcie niekorzystnych aneksów. Apelujemy, by nie podpisywać żadnych dokumentów bez konsultacji z prawnikiem. Zawarcie takiego aneksu może istotnie skomplikować drogę dochodzenia roszczeń lub nawet w całości ją wykluczyć – podkreśla Kacper Jankowski, Prezes Votum Robin Lawyers SA.

Regulamin kredytowania

Regulamin, podobnie jak aneks, stanowi integralną część umowy. Zawarte w nim zapisy mogą zostać uznane za niezgodne z prawem a to z kolei stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń. Dokument ten oraz umowa kredytowa wraz z załącznikami na ogół znajdują się w posiadaniu klienta. Jeśli jednak bank przy zawarciu umowy nie wydał takich dokumentów kredytobiorcy, istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie ich kserokopii.

Inna dokumentacja niezbędna do dochodzenia roszczeń

Po analizie ww. dokumentów oraz zakwalifikowaniu sprawy do prowadzenia, konieczne jest uzyskanie pozostałej dokumentacji, pozwalającej sprecyzować rodzaj i wysokość dochodzonych roszczeń. Część dodatkowych dokumentów może znajdować się już w posiadaniu kredytobiorcy, ewentualnie należy je pozyskać z banku lub wygenerować ze strony internetowej /portalu bankowości elektronicznej. Zakres koniecznych dokumentów znajduje się poniżej:

  • Harmonogram spłat rat kredytu w obu walutach – jest to zestawienie wszystkich zapłaconych przez Kredytobiorcę w przeszłości rat kredytu. Zestawienie powinno obejmować datę spłaty kolejnych rat a także ich wartość w walucie CHF, wartość w PLN oraz kurs po jakim nastąpiło przeliczenie raty CHF na PLN. Obok ww. danych, zestawienie może zawierać również kolumnę z danymi odnośnie salda kredytu przed spłatą raty kapitałowej. Dane zawarte w harmonogramie są niezbędne do wyliczenia dokładnej wartości roszczenia, ponieważ ta będzie stanowiła wartość przedmiotu sporu w postępowaniu sądowym.

Zaświadczenia

  • Zaświadczenie o udzieleniu kredytu/informacja o datach i wysokości wypłaconych transz kredytu. Do wyliczenia wartości roszczenia niezbędna jest informacja o datach wypłaty transz kredytu a także ich wartości w CHF lub PLN. Informacją pomocną będzie również wysokość kursu CHF po jakim dana transza została wypłacona. Informacje te zawierane są w odrębnym zaświadczeniu pozyskiwanym z Banku lub stanowią element harmonogramu spłat rat kredytu.
  • Zaświadczenie o poniesionych kosztach ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – w przypadku zawarcia w umowie kredytu lub w aneksie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, niezbędnym jest przedłożenie zaświadczenia o poniesionych kosztach związanych z ubezpieczeniem uzyskanego z banku lub dowodów wpłat wszystkich rat ubezpieczenia/miesięcznych prowizji za jego przedłużenie.
  • Zaświadczenie o zmianie wysokości oprocentowania – dokument, który obrazuje jak historycznie zmieniało się oprocentowanie kredytu w okresie spłaty rat kredytowych. Może stanowić element harmonogramu spłat rat kredytu.

Dochodzenie roszczeń od banku nie jest łatwym postępowaniem dlatego też wymaga specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności. Oczywiście każdy kredytobiorca może sam spróbować złożyć reklamację do banku, ale najpewniej może się spodziewać decyzji odmownej. Dlatego na dzień dzisiejszy droga sądowa pozostaje jedyną możliwością skutecznej walki z bankiem o usunięcie z umowy kredytowej niedozwolonych zapisów. W takiej sytuacji warto postawić na doświadczonego pełnomocnika, który zapewni profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania.

Materiał został przygotowany ze wsparciem merytorycznym ekspertów prawnych firmy VOTUM S.A., zajmującej się sprawami Frankowiczów.

Więcej o odzyskaniu nadpłaconych rat i dochodzeniu roszczeń z tytułu abuzywnych klauzul w umowach kredytów walutowych przeczytasz tutaj:

https://dlafrankowiczow.pl/

https://votum-sa.pl/oferta/mam-kredyt-we-frankach/