Home Polecane Mazowsze: innowacje, trendy, wyzwania – co czeka region w 2016 roku?

Mazowsze: innowacje, trendy, wyzwania – co czeka region w 2016 roku?

Otwarcie nowej perspektywy środków unijnych, zakładającej rozdysponowanie na Mazowszu blisko 9 mld zł, utworzenie systemu regionalnych klastrów kluczowych, inteligentne specjalizacje, proces przedsiębiorczego okrywania czy startupowy ekosystem Warszawy – to przykłady działań, które wpłyną na rozwój regionu w 2016 roku. Fundacja Kreatywne Mazowsze zaprosiła partnerów do współtworzenia publikacji „Mazowsze 2016: innowacje, trendy, wyzwania” i wytypowania najciekawszych przedsięwzięć realizowanych w tym roku.

 Do współtworzenia publikacji zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, jednostek naukowych i uczelni wyższych, klastrów oraz przedsiębiorstw działających na Mazowszu. Zostali oni poproszeni o prognozę dla Mazowsza na 2016 rok oraz wskazanie wydarzeń i inicjatyw o szczególnej wadze dla rozwoju regionu.

Mnogość inicjatyw i wydarzeń wskazanych w publikacji dowodzi, jak ważna jest tematyka innowacyjności w regionie, a zebrane głosy przedstawicieli różnych środowisk wyraźnie pokazują, że w 2016 roku Mazowsze ma szansę na dynamiczny rozwój i wykorzystanie innowacyjnego potencjału mówi Łukasz Madej, Prezes Fundacji Kreatywne Mazowsze.

Ważnym czynnikiem przytaczanym przez wszystkich partnerów publikacji będzie dostępność środków finansowych. W nowej perspektywie unijnej Mazowsze zyska blisko 9 mld złotych, z czego 60% przeznaczonych zostanie na działania związane z przedsiębiorczością, innowacjami, działalnością B+R oraz gospodarką niskoemisyjną. Programy PARP i NCBiR wspierające innowacyjne przedsięwzięcia przyczynią się do wzrostu liczby inwestycji w młode firmy technologiczne oraz w komercjalizację wyników badań naukowych.

Partnerzy raportu wskazują także na istotną rolę udziału różnorodnych grup interesariuszy w budowie innowacyjnej gospodarki Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwraca uwagę na ważną funkcję procesu przedsiębiorczego odkrywania, opartego na dialogu z przedsiębiorcami, jako narzędzia wyboru inteligentnych specjalizacji regionu. Rozwój idei smart city zakłada otwarcie się miast na potrzeby mieszkańców i zwiększenie poziomu inteaktywności m.in. infrastruktury. Wpływ udziału interesariuszy możemy już zaobserwować w Warszawie – wieloaspektowy proces aktualizacji strategii rozwoju miasta #Warszawa2030 powstaje przy udziale jego mieszkańców. Rolę żywej tkanki miejskiej zauważają także przedsiębiorcy czy przedstawiciele uczelni wyższych. Największe mazowieckie uczelnie jak Politechnika Warszawska czy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie tworzą uczelniane kampusy uwzględniając potrzeby szerokiego grona odbiorców – studentów, naukowców i kadry dydaktycznej, ale także firm i przedsiębiorców chcących współpracować z uczelnią, czy też mieszkańców miast korzystających ze wspólnej przestrzeni.

Niezwykle ważną funkcję w budowie innowacyjności Mazowsza w 2016 roku będą pełniły właśnie uczelnie i ośrodki naukowe. Pod koniec 2015 roku otwarte zostało Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, a w tym roku rozpocznie swoją działalność Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT), największy w regionie kompleks laboratoriów służący prowadzeniu interdyscyplinarnych badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami. Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego może natomiast z kolei poszczycić się Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych,  które pozwala na prowadzenie złożonych prac laboratoryjnych o wysokim stopniu innowacyjności i dokładności. Dużą rolę na Mazowszu odegrają także projekty o kompleksowym charakterze, wspierające działalność ośrodków badawczych, ale również przedsiębiorczych i kreatywnych jednostek. Takim projektem jest pierwszy ekosystem innowacji Kampus+, realizowany na Mazowszu przez szerokie konsorcjum instytucji publicznych i podmiotów prywatnych. Kampus+ opiera się na autorskiej metodzie tworzenia ośrodków postępu i rozwoju, które dzięki inteligentnym funkcjom architektury oraz celowo zaprojektowanym usługom wsparcia zapewnią naukowcom, wynalazcom i przedsiębiorcom sprzyjające warunki do realizacji wspólnych innowacyjnych projektów.

Kolejnym ważnym punktem na mapie innowacyjnego Mazowsza są konferencje promujące innowacyjność, nowatorskie projekty w sektorze publicznym i prywatnym, a także przedsięwzięcia oparte na szerokiej współpracy różnych podmiotów na stałe wpisały się w krajobraz regionu. największe wydarzenia na Mazowszu możemy wskazać Forum Rozwoju Mazowsza, Kongres Innowacyjnej Gospodarki oraz liczne inicjatywy skierowane do środowiska startupów, takie jak Startup Grind Warsaw, Startup Weekend Warsaw, Bitspiration, Wolves Summit czy konkurs BIHAPI.

Jakie będzie Mazowsze w 2016 roku? Publikacja „Mazowsze 2016: innowacje, trendy, wyzwania” pokazuje, że będzie ono dynamicznym regionem, w którego rozwój angażują się aktywnie władze samorządowe, uczelnie i ośrodki naukowe, klastry oraz przedsiębiorcy.

W przygotowaniu publikacji udział wzięło 12 instytucji: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Gminy Lesznowola, Fundacja Kreatywne Mazowsze, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Klaster BioTechMed Mazovia, AgroBioCluster, Burohappold Engineering, Orange Polska.

 

Kreatywne Mazowsze