Home Finanse Bliżej wprowadzenia reformy kapitałowej części systemu emerytalnego

Bliżej wprowadzenia reformy kapitałowej części systemu emerytalnego

Przyjęty przez rząd dokument przeglądu emerytalnego jest krokiem w kierunku realizacji reformy
kapitałowej części systemu emerytalnego. Wartością opracowanych przez resort rozwoju a
planowanych przez rząd zmian jest ich kompleksowość i komplementarność. Łączne wprowadzenie w
życie wszystkich elementów Planu Budowy Kapitału będzie dobrą odpowiedzią na stojące przed
systemem emerytalnym wyzwania o charakterze gospodarczym i demograficznym.

Dużym pozytywem jest uwzględnienie w dokumencie uwag i postulatów ekspertów oraz instytucji
otoczenia rynku kapitałowego, szczególnie w kwestii transferu 75% środków z OFE do
nowoutworzonych IKE i w konsekwencji uniknięcia szkodliwych dla gospodarki i finansującego ją
rynku kapitałowego skutków. To działanie świadczy o odpowiedzialnym podejściu do rozwoju
gospodarczego i dywersyfikacji źródeł bezpieczeństwa emerytalnego obecnie pracujących.

Niestety w dokumencie można znaleźć także nietrafioną diagnozę dotyczącą funkcjonowania i
efektywności filara kapitałowego po 1999 roku. Za obarczone błędem należy uznać tezy dotyczące
polityki inwestycyjnej OFE, wpływu funduszy na prywatyzację i GPW, ocenę ich efektywności oraz
opłat i kosztów obciążających członków funduszy. Szczególnie nieuprawnione merytorycznie jest
porównywanie OFE do FRD. Niestety w tej materii głosy ekspertów czy branży nie zostały
uwzględnione – wystarczy wspomnieć o raportach KNF, Mercer, Analiz Online czy Przeglądzie
systemu emerytalnego IGTE 2016. Nie wzięto również w wystarczającym stopniu pod uwagę
niewypełnienia założeń reformy z 1998 roku oraz kolejnych zmian regulacyjnych powodujących
stopniową erozję filara kapitałowego.

Należy uznać, że po niepokojach wywołanych projektem dokumentu w treści przygotowanej przez
MRPiPS, przegląd emerytalny w treści przyjętej przez rząd wyznacza kierunek mających nastąpić
zmian w systemie emerytalnym, zgodnych z Planem Budowy Kapitału i Strategią na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Oznacza to kolejny etap działań – opracowanie szczegółowych
rozwiązań i zapisów legislacyjnych. IGTE deklaruje gotowość do wparcia prac swoją ekspertyzą i
doświadczeniem. Biorąc pod uwagę planowany harmonogram prac można sądzić, że wprowadzenie
tak potrzebnej obecnie reformy z początkiem 2018 roku wydaje się realne.

Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE