Home Energetyka Wspólna Polityka Energetyczna UE

Wspólna Polityka Energetyczna UE

Bezpieczeństwo energetyczne i współpraca międzynarodowa w tym zakresie to jeden z głównych tematów podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki w ramach unijnych spotkań i konsultacji. MG aktywnie promuje koncepcję Unii Energetycznej na forum Unii Europejskiej oraz w relacjach bilateralnych.

Ministerstwo Gospodarki brało czynny udział w konsultacjach roboczych z Komisją Europejską dotyczących reformy Wspólnoty Energetycznej. O formule Unii Energetycznej rozmawiano m.in. na Forum Madryckim ds. regulacji rynku gazu, Radzie TTE oraz Gas Coordination Group.

Jednym z najważniejszych postulatów Polski ws. Unii Energetycznej jest prowadzenie dalszych prac na rzecz opcji dla dobrowolnych mechanizmów wspólnych zakupów gazu. Jest szereg metod wzmacniania pozycji przetargowej wobec dominującego dostawcy i te opcje powinny być szczegółowo zbadane.

Ponadto Polska proponuje stosowanie pojęcia „gospodarka niskoemisyjna” zamiast dekarbonizacja, gdyż ograniczenie emisji CO2 odbywać się może z powodzeniem przy wykorzystaniu czystych technologii węglowych.

Za kluczowe uznajemy także zachowanie neutralności technologicznej i uwzględnienie w koncepcji Unii Energetycznej roli zasobów własnych UE w zmniejszaniu uzależnienia państw członkowskich od importu surowców. Umożliwienie rozwoju źródeł własnych energii i surowców (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) pozwoli na właściwą dywersyfikację miksu energetycznego z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Żadne źródło energii ani technologia wydobycia i przetwarzania nie powinny być dyskryminowane, jeśli przyczyniają się poprawy bezpieczeństwa energetycznego i nie tworzą zagrożenia dla środowiska.

Polska przekonuje również do wzmocnienia Wspólnoty Energetycznej. Powinno ono polegać na intensyfikacji prac na rzecz integracji instrumentów rynkowych i mechanizmów bezpieczeństwa państw stron Wspólnoty z państwami członkowskimi UE.

 źródło: Ministerstwo Gospodarki