Home Energetyka LEWIATAN: Spółki nie powinny przedstawiać do zatwierdzenia taryf na sprzedaż gazu

LEWIATAN: Spółki nie powinny przedstawiać do zatwierdzenia taryf na sprzedaż gazu

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan w liście do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki apeluje o jak najszybsze zakończenie postępowań prowadzonych na wniosek spółek obrotu dotyczących zwolnienia z obowiązku przedstawienia taryf do zatwierdzenia przez Prezesa URE w zakresie sprzedaży gazu wysokometanowego. Wskazuje też, że obowiązujący system zatwierdzania taryf na paliwo gazowe dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe nie spełnia wymogów unijnych.

W Urzędzie Regulacji Energetyki prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie zwolnienia spółek obrotu z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryfy dla paliwa gazowego w zakresie sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego do odbiorców końcowych, przyłączonych do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej gazu wysokometanowego, wszczęte na wniosek spółek obrotu. W ocenie ZPPE w ostatnim czasie wystąpiły okoliczności prawne i faktyczne, które stanowią przesłankę do szybkiego zakończenia wspomnianych postępowań w formie zwolnienia spółek obrotu z obowiązku przedstawienia taryf do zatwierdzenia.

– Naszym zdaniem nastąpił znaczący wzrost płynności rynku hurtowego gazu umożliwiający wykonanie obliga giełdowego w zakresie sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzanego do sieci przesyłowej na poziomie oczekiwanym przez Prezesa URE, tj. co najmniej 30%, uzasadniający zwolnienie z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf gazowych dla największych odbiorców przemysłowych – mówi Grzegorz Górski, prezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki.

Widoczny jest również wzrost liczby uczestników działających na rynku gazu i wielkości ich udziałów. W komunikacie Prezes URE stwierdził, cyt.: „spośród 97 przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi w 2012 r. aktywnie działało 23 alternatywnych sprzedawców gazu, kierujących swoją ofertę do odbiorców końcowych. Udział w rynku detalicznym sprzedawcy dominującego w 2012 r. wyniósł ok. 95%.

Zgodnie z najnowszymi danymi  na koniec grudnia 2014 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 141 podmiotów, a 59 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. Natomiast udział grupy kapitałowej PGNiG w sprzedaży gazu do odbiorców końcowych spadł i wyniósł 89,24%, podczas gdy rok wcześniej udział ten stanowił 94,42%. Pozostałe 10,76% sprzedaży gazu do odbiorców końcowych realizowane było przez inne spółki obrotu działające w kraju (5,24%) oraz przez spółki dokonujące sprzedaży gazu z zagranicy bezpośrednio do dużych odbiorców końcowych, którzy samodzielnie sprowadzili ten gaz do Polski.

Uczestników rynku gazu stopniowo przybywa i na koniec III kwartału 2015 r. już 165 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi, spośród których 58 aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

W porównaniu do lat poprzednich znacznie wzrosła ponadto liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę gazu. Dynamika wzrostu zmian sprzedawcy stanowi kolejny ważny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu. Zgodnie z danymi publikowanymi na stronie www.ure.gov.pl, w 2011 r. odnotowano jedynie 4 przypadki zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, w 2014 r. do 7 007, a w okresie do 30 września 2015r. wzrosła do 21 953.

Rosnące zainteresowanie prowadzeniem działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym (zarówno spółek polskich, jak i zagranicznych) i wzmożoną aktywność w tym zakresie przedsiębiorstw energetycznych dotychczas działających w sektorze elektroenergetycznym odzwierciedla również liczba zatwierdzanych taryf sprzedaży gazu.

Utrzymywanie regulacji cen sprzedaży gazu wysokometanowego pozostaje w sprzeczności z przepisami Unii Europejskiej, co potwierdzone zostało wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z  10 września 2015 r. (sprawa nr C-36/14). Trybunał w ww. wyroku uznał, że: „Poprzez stosowanie systemu interwencji państwa w postaci nałożenia obowiązku stosowania przez przedsiębiorstwa energetyczne cen dostaw gazu ziemnego zatwierdzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który to obowiązek nie jest ograniczony w czasie, w sytuacji gdy prawo krajowe nie zobowiązuje organów administracji do okresowego badania konieczności i zasad jego stosowania w sektorze gazowniczym z uwzględnieniem stopnia rozwoju tego sektora, oraz który cechuje zastosowanie do nieograniczonego kręgu beneficjentów lub odbiorców bez rozróżnienia pomiędzy odbiorcami oraz bez rozróżnienia sytuacji odbiorców w ramach poszczególnych ich kategorii, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, jakie ciążą na niej na mocy art. 3 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE.”

 

 Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan