Polskie uczelnie wzorem transformacji cyfrowej w sektorze edukacji. Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Łódzka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Jagielloński to uczelnie o różnych profilach kształcenia. Natomiast łączy modelowe wykorzystanie cyfrowych narzędzi w działalności naukowej, administracyjnej i badawczej. Wszystkie cztery uczelnie jako pierwsze w Polsce zostały wyróżnione w programie dla najbardziej innowacyjnych szkół wyższych i otrzymały tytuł „Uczelnia w Chmurze Microsoft”.

Współpraca Microsoft z uczelniami w Polsce była inspiracją do wyróżnienia liderów, którzy w obszarze zarządzania, nauczania i badań naukowych z powodzeniem wykorzystują najnowsze technologie Microsoft. W ten sposób powstał projekt „Uczelnia w Chmurze Microsoft”. Program dla uczelni przyszłości, które nie tylko nauczają „tu i teraz”, ale także podejmują wyzwanie nowoczesnego kształcenia kolejnych pokoleń. To wyróżnienie dla kadry akademickiej, dla której podnoszenie kompetencji cyfrowych jest odpowiedzialnością i misją.

„Uczelnia w Chmurze Microsoft” to również prestiżowe grono innowatorów, których łączą rozwiązania technologiczne. Celem Microsoft jest stworzenie miejsca inspiracji i dobrych praktyk, odpowiadanie na bieżące potrzeby wykładowców i całej kadry akademickiej. Ponadto wspieranie ich w planach rozwoju i wytyczaniu nowych ścieżek na uczelni.

Microsoft wspiera i wyposaża młodych ludzi w cyfrowe narzędzia, które pozwalają im zdobywać wiedzę niezbędną do wykorzystania ich potencjału. Koncepcja modelowego wykorzystania technologii chmury obliczeniowej przez uczelnię, która usprawnia funkcjonowanie instytucji na wszystkich poziomach i wspiera studentów w nauce, to jeden z elementów szerokiego planu obejmującego cały sektor edukacji. Jest ona określona zbiorem praktycznych rekomendacji, dotyczących tworzenia całościowej strategii transformacji cyfrowej. Na podstawie wizji i celów uczelni – Microsoft Education Transformation Framework. Modelowe wykorzystanie chmury to kompleksowe podejście uczelni do wyzwań, jakie przed nią stoją. Od zapewnienia zasobów technologicznych, rozwoju kompetencji cyfrowych studentów i pracowników aż po wsparcie działalności dydaktycznej. Ponadto prac naukowo-badawczych w trosce o najwyższą jakość kształcenia.

Akademia Leona Koźmińskiego przygotowuje studentów do wyzwań przyszłości

W Akademii Leona Koźmińskiego kwestia inwestowania w nowe technologie nigdy nie budziła wątpliwości. Niespełna dziesięć lat temu placówka przeniosła do chmury Microsoft usługi komunikacyjne i obieg dokumentów. Z czasem migracja objęła całą infrastrukturę informatyczną Uczelni. A ta, jako jedna z pierwszych w Polsce, zaczęła korzystać z chmury obliczeniowej w procesie dydaktycznym. Wytyczając drogę modelowego wdrożenia rozwiązań cloud computing w szkolnictwie wyższym.

Migracja ALK do chmury stanowiła pierwsze całościowe wdrożenie pakietu Microsoft Office 365 Education w szkole wyższej w Polsce. Dziś narzędzia Microsoft są w Akademii Leona Koźmińskiego powszechnie używane przez uczelnianą społeczność. Mają do nich dostęp wszyscy studenci, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy naukowi oraz administracyjni – w sumie ponad 10 000 osób. Ze względu na posiadany zbiór aplikacji i usług w postaci Microsoft 365, użytkownicy mają możliwość pobrania oprogramowania na wiele urządzeń. Komputerów, tabletów czy smartfonów – również prywatnych. Niektóre narzędzia, np. oprogramowanie pobrane z Azure for Students jest dla nich dostępne również w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych do dalszego pogłębiania wiedzy z domu.

Nową realia, jakie narzuciła uczelni pandemia, okazały się dla Akademii Leona Koźmińskiego dodatkowym bodźcem do tworzenia „nowej szkoły na nowe czasy”. Ponadto zaangażowania całego zespołu pracowników – zarówno naukowych, dydaktycznych, jak i administracyjnych – w szeroko rozumianą zmianę cyfrową.

Polskie uczelnie wzorem transformacji cyfrowej w sektorze edukacji - 3 mężczyzn i kobieta stoją na tle biblioteczki z książkami
Polskie uczelnie wzorem transformacji cyfrowej w sektorze edukacji Od lewej: dr Maciej Madziński, Chief Operating Officer w Akademii Leona Koźmińskiego; prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego; Cecylia Szymańska, Dyrektor Rynku Edukacyjnego, Microsoft; Kacper Zubrzycki, Industry Executive, Microsoft

Politechnika Łódzka łączy chmurę z tradycją

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Technologie chmurowe są obecne we współpracy uczelni z biznesem, wspierając sukcesy Politechniki Łódzkiej na tym polu. Uczelnia współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na najwyższym europejskim poziomie, jak również tworzy i rozwija nowe technologie. Ponadto patenty przy współpracy z najbardziej cenionymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Korzystanie z chmurowych narzędzi to także wsparcie w internacjonalizacji politechniki, która stanowi jeden z fundamentów strategii Politechniki Łódzkiej w zakresie badań, edukacji, jak również innych działań realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Międzynarodowy i innowacyjny charakter politechniki mają kluczowe znaczenie dla podnoszenia kompetencji zawodowych jej pracowników i innowacyjnego podejścia do zarządzania placówką.

Technologia Microsoft zapewnia wszechstronne możliwości wymiany informacji pomiędzy naukowcami, nauczycielami, studentami, kooperantami oraz władzami Politechniki Łódzkiej. Obecnie z usług chmurowych korzysta 17 tys. studentów, 2,5 tys. pracowników i jest to 100% społeczności akademickiej Politechniki Łódzkiej. Platforma Microsoft 365 została wdrożona kompleksowo i wykorzystywanie jej w procesie studiowania oraz wykonywania obowiązków służbowych jest regulowane wewnętrznymi aktami normatywnymi uczelni. Zarówno pracownicy jak i studenci mają dostęp do narzędzi Office365 także do użytku prywatnego.

Polskie uczelnie wzorem transformacji cyfrowej w sektorze edukacji kobieta i mężczyzna w maseczkach, mężczyzna trzyma w ręku dyplom oprawiony w ramkę
Polskie uczelnie wzorem transformacji cyfrowej w sektorze edukacji Od lewej: Cecylia Szymańska, Dyrektor Rynku Edukacyjnego, Microsoft; prof. Krzysztof Jóźwik, Rektor Politechniki Łódzkiej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – modelowa uczelnia w chmurze

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce oraz jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Aby prowadzić działalność akademicką na najwyższym poziomie, SGH łączy ponad stuletnie doświadczenie z wykorzystaniem najnowszej technologii. Celem uczelni jest rozwijanie twórczego potencjału intelektualnego i kształcenie liderów w odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Wyrazem wprowadzania tej misji w życie jest długa współpraca SGH z Microsoft, w trakcie której zrealizowano wiele wspólnych projektów. Przeniesiono całą pocztę elektroniczną do Exchange Online, a studenci i pracownicy otrzymali dostęp do platformy Office 365. Z rozwiązań tych korzysta dziś ponad 15 000 studentów, 4 200 osób w ramach studiów podyplomowych. Ponadto 1 150 słuchaczy na studiach doktoranckich i ponad 1 200 pracowników, w tym około 720 nauczycieli akademickich.

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wdrożono także aplikację Power BI. Ponadto przeprowadzono aktualizację systemów operacyjnych użytkowników do najnowszych wersji pakietów Windows i Office. Dla instytucji bardzo ważne jest zapewnienie cyfrowego bezpieczeństwa. Zostało ono zagwarantowane w chmurze na najwyższym poziomie dzięki rozwiązaniom takim jak Microsoft Cloud App Security, Data Loss Prevention. Ponadto Office 365 Advanced Threat Protection oraz Microsoft SCCM i Azure Active Directory. Dziś można śmiało stwierdzić, że SGH jest w czołówce polskich uczelni, jeśli chodzi o zastosowanie technologii chmurowych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wybiera rozwiązania, które identyfikuje jako niezbędne do tego, aby lepiej zarządzać uczelnią. Ponadto zapewniać infrastrukturę pomagającą w kształtowaniu przyszłych liderów.

Polskie uczelnie wzorem transformacji cyfrowej w sektorze edukacji
Od lewej: Cecylia Szymańska, Dyrektor Rynku Edukacyjnego, Microsoft; prof. Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; dr Marcin Dąbrowski, Kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; Kacper Zubrzycki, Industry Executive, Microsoft

Uniwersytet Jagielloński – czternastowieczny, a nowoczesny

Uniwersytet Jagielloński, choć jest uczelnią z wieloletnią tradycją, nie boi się podejmować wyzwań współczesności. Migracja do chmury obliczeniowej i wdrożenie usług Microsoft pozwalają najstarszej polskiej szkole wyższej realizować swoją misję w cyfrowych czasach. Studentom zaś zapewnią pomyślny start na rynku pracy.

Początek cyfrowej transformacji Uniwersytetu Jagiellońskiego datuje się na 2014 rok. Właśnie wtedy uczelnia sięgnęła po „chmurę”, a zrealizowane wdrożenie Office 365 Education było największym w obszarze edukacji w Europie. Obecnie wszyscy studenci, pracownicy, absolwenci i doktoranci mają konta w Microsoft Office 365. Korzystają z poczty chmurowej, a Microsoft Teams staje się podstawową platformą ich komunikacji. Dziennie odbywa się ponad 6 000 spotkań grupowych oraz wiele rozmów wideo jeden do jednego. Technologie Microsoft pozwalają również realizować niecodzienne cele, takie jak udział w wyborach rektora, prowadzonych drogą elektroniczną. Ponadto prace i dyskusje nad nowym statutem Uniwersytetu.

Polskie uczelnie wzorem transformacji cyfrowej w sektorze edukacji - 3 mężczyzn i jedna kobieta pozują na tle rzeźbionych schodów w maseczkach na twarzy.
Polskie uczelnie wzorem transformacji cyfrowej w sektorze edukacji Od lewej: mgr Iwona Gajda, Kierownik Działu Usług Informatycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. Armen Edigarian Prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; mgr inż. Lucjan Stalmach, Dyrektor Centrum Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

To dopiero początek

Microsoft liczy na to, że historie pierwszych wyróżnionych tytułem uczelni zainspirują również inne szkoły wyższe do wdrażania i powszechnego stosowania technologii chmurowych w nauczaniu. Ponadto procesach administracyjnych i prowadzeniu badań naukowych, dzięki czemu ich grono będzie się systematycznie powiększać.

Rozwiązania chmurowe jako innowacyjna i łatwa do zaadoptowania technologia, zmieniły sposób, w jaki infrastruktura IT może być dostarczana i zarządzana. Usługi dostępne przez Internet od lat odgrywają kluczową rolę w rozwoju edukacji. Dzięki technologii chmury obliczeniowej, uczelnie mogą skoncentrować się na programie nauczania i działalności badawczej, a nie na infrastrukturze IT.

Podobne korzyści z migracji do chmury odczuwają inne organizacje i branże, w których w przyszłości pracować będą absolwenci tych uczelni. Korzystanie z jej coraz to nowszych narzędzi i funkcji będzie ich dniem powszednim po zakończeniu edukacji. Do 2030 roku 77% studentów będzie potrzebowało nowych kompetencji technologicznych. Natomiast do 2022 roku na rynku pojawi się 6,2 mln stanowisk wymagających znajomości technologii chmurowych. Dlatego dziś, nauka praktycznego wykorzystania technologii cyfrowych jest dla młodych ludzi nie tylko szansą, ale i koniecznością, by z sukcesem wejść na rynek pracy.

Źródło: Microsoft