Szkoły i placówki wracają do stacjonarnej pracy. Złagodzenie obostrzeń przez Rząd skutkuje powrotem do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Od poniedziałku, 26 kwietnia w jedenastu województwach uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo. Pozostałe roczniki będą się uczyć jak dotychczas – zdalnie. W pozostałych pięciu województwach organizacja pracy szkół pozostaje bez zmian. Nie uległo zmianie również funkcjonowanie przedszkoli. W kształceniu zawodowym będzie możliwość realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Klasy I-III w 11 województwach – nauka hybrydowa

Od 26 kwietnia w szkołach podstawowych lekcje w systemie hybrydowym będą mieli uczniowi z klasach I-III z następujących województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego. Ponadto mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, nic się u nich nie zmienia.

Szkoły i placówki wracają do stacjonarnej pracy - dzieci siedzą w ławkach szkolnych w klasie.
Szkoły i placówki wracają do stacjonarnej pracy

Klasy I-III w 5 województwach nauka zdalna

Od 26 kwietnia uczniowie klas I-III będą się uczyć zdalnie. Dotyczy to uczniów z województw: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego.

Zostaje utrzymany również obowiązek zorganizowania przez dyrektora szkoły opieki świetlicowej dla dzieci, których rodzice są do tego uprawnieni. Wsparcie dla rodzin, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczy. Ponadto świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Zasady nauczania hybrydowego

W szkole harmonogram zajęć powinien być ustalony w taki sposób, aby zajęcia miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III. Ponadto co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

Świetlica czynna dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Od 26 kwietnia dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia. W wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe będą mogły odbywać się u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. O ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Źródło: gov.pl