Praca za granicą to nadal finansowa szansa. Rynek pracy obecnie znacznie się ożywił, a stopa bezrobocia zmalała o 0,7 punktu procentowego w stosunku do rekordowych miesięcy w pandemii (styczeń-luty). Jednak nadal pozostają województwa, m.in. warmińsko-mazurskie, w których ten problem dotyka wielu osób (pond 9%). W najtrudniejszej sytuacji pozostają bezrobotni w grupie wiekowej 45-75 lat. Średni okres poszukiwania przez nich pracy wynosi ponad 9 miesięcy. Szansą dla nich może być wyjazd w celach zarobkowych za zachodnią granicę, gdzie coraz szerzej spotykanym problemem staje się niedobór pracowników w wybranych sektorach.

Pandemia wpłynęła na całą gospodarkę, w tym na nagły wzrost stopy bezrobocia. Obserwowany szczególnie w miesiącach zimowych (styczeń-luty), kiedy wyniosła ona 6,5%. Zniesienie części obostrzeń pozwoliło unormować sytuację, a w miesiącach letnich wskaźnik ten w porównaniu z rokiem ubiegłym był nawet niższy o 0,3 punktu procentowego. Pomimo coraz stabilniejszej sytuacji w Polsce, istnieją jednak regiony gdzie problem braku pracy jest stale obecny. Nie zapowiada się, aby ten stan rzeczy szybko się zmienił. W najgorszej sytuacji są województwa – warmińsko-mazurskie, gdzie stopa bezrobocia wynosi ponad 9,2%. Ponadto kujawsko-pomorskie i podkarpackie, w których oscyluje wokół 8,5 %.

Praca za granicą to nadal finansowa szansa- dwie kobiety na plaży.
Praca za granicą to nadal finansowa szansa

Rynek pracy nie docenia dojrzałych pracowników

Jak wynika z prognoz demograficznych GUS, w Polsce w 2050 r. udział osób w wieku powyżej 65 roku życia wyniesie aż 32,7%. Co może stanowić duże wyzwanie dla krajowej gospodarki. Niepewność towarzyszącą przyszłym emerytom podkreślają szacunki instytutu GRAPE, wg których udział seniorów, którzy będą pobierać świadczenie w kwocie minimalnej będzie wynosił w przyszłości nawet ok. 70%. Najbliższe prognozy także nie napawają optymizmem. Obecnie ok. 350 tys. Polaków pobiera emeryturę niższą od minimalnej, a za 4 lata, jak podaje ZUS,  będzie ich nawet pół miliona. Nie dziwi więc, że aż 37,7% Polaków zamierza pracować zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego. A kolejne 32% nie ma jeszcze sprecyzowanego stanowiska w tej sprawie. Lokalny rynek pracy nie oferuje jednak łatwego startu. Jak pokazuje Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, przeprowadzone przez GUS w I kwartale 2021 roku, najdłużej pracy poszukują osoby w następujących przedziałach wiekowych 45–54 lata (9,6 miesiąca) oraz 55–74 lata (8,6 miesiąca).

Praca za granicą – finansowe możliwości

Wobec trudności w zdobyciu pracy w Polsce, osoby po 45 roku życia, często decydują się na podjęcie pracy za granicą. Przede wszystkim w charakterze opiekuna seniora, gdzie nadal utrzymuje się duży popyt na tego typu usługi. Jednocześnie, z prognoz demograficznych dla Niemiec wynika, że w ciągu nadchodzących 15 lat liczba osób zawodowo czynnych zmniejszy się tam o 5-6 mln. Co oznacza, że rynek ten prawdopodobnie będzie nadal rósł, a oferowane warunki mogą być z czasem jeszcze lepsze. Podjęcie pracy za granicą ułatwiają takie firmy jak Promedica24. Umożliwia ona wyjazd na kontrakt, gwarantując przy tym legalną umowę. Spełnia ona wymagania w zakresie najniższej stawki godzinowej zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Firma pomaga także opiekunom wyjeżdżającym na taki kontrakt w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z podjęciem pracy. Zapewnia im zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu świadczenia usług, a także wsparcie koordynatora czy dostęp do całodobowej infolinii alarmowej.

Wyjazd do pracy za granicę nadal może stanowić dobre rozwiązanie dla wielu osób mających problem ze znalezieniem zatrudnienia. Warto także pamiętać, że może on być także rozwiązaniem tymczasowym lub dorywczym. Pozwalającym dorobić przed świętami czy w celu odzyskania stabilizacji finansowej po trudniejszym zawodowo okresie.

Źródło: Promedica24