Różnorodność wiekowa napędza rozwój firmy. Zróżnicowany wiekowo zespół jest jednym z kluczowych elementów budowania prawdziwie włączającego miejsca pracy. Korzystnie wpływa na innowacyjność i kreatywność zespołową. Co więcej, dzięki zróżnicowanemu zespołowi lepiej odpowiadamy na potrzeby różnorodnych klientów. W ramach realizowanej od 2020 roku Strategii Różnorodności i Włączania, IKEA rozpoczyna komunikację dotyczącą wartości różnorodności wiekowej dla biznesu i społeczeństwa. Ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50-tym roku życia na rynku pracy.

IKEA zachęca, by dostrzegać talenty oraz potencjał osób doświadczonych i zapewniać im równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego. Argumenty przemawiające za aktywnym włączaniem osób po 50-tym roku życia na rynku pracy znaleźć można w m.in. badaniu PwC Golden Age Index 2018 i na dedykowanej stronie www.ikea.pl/roznorodnoscwiekowa. W ramach działań zrealizowanych wewnątrz firmy, IKEA przeprowadza także szereg szkoleń dla zespołów menedżerskich i rekrutacyjnych. Poświęcone są one zarządzaniu zróżnicowanym wiekowo zespołem. Wśród celów marki jest rozpoczęcie szerokiej dyskusji i promowanie współpracy międzypokoleniowej. Ponadto także jak najlepsze dopasowanie warunków pracy dla różnych grup pracowników.

Według IKEA, równość oznacza zapewnienie równych szans, równe traktowanie, równy dostęp i równe możliwości dla wszystkich. Zarządzanie różnorodnością to tworzenie zespołu, w którym każdy czuje się dobrze – bez względu na wiek, orientację seksualną, pochodzenie czy stopień sprawności. Włączanie z kolei opiera się na wzajemnym szacunku oraz poczuciu bezpieczeństwa, przynależności i wyjątkowości. Aby działania budujące różnorodność w firmie były skuteczne, marka integruje podejście do różnorodności i włączania we wszystkich strukturach, systemach oraz procesach decyzyjnych w firmie.

Różnorodność w pracy – czas na pracowników 50 +

Z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2018 r.” opublikowanego w kwietniu 2020 roku dowiadujemy się, że jednym z najistotniejszych problemów rynku pracy w Polsce jest zjawisko starzenia się osób aktywnych zawodowo. Proces ten postępować będzie w ślad za starzeniem się społeczeństwa. Jednocześnie współczynnik aktywności zawodowej dla ludności powyżej 50. roku życia w Polsce w 2018 r. wyniósł 33,8%. Był o 22,5 p. proc. niższy niż dla ludności ogółem. Jednocześnie w 2018 r. co czwarta kobieta powyżej 50. roku życia była aktywna zawodowo (26,6%). W przypadku mężczyzn w tym samym wieku współczynnik aktywności zawodowej był znacznie wyższy i wyniósł 42,8%.

Marka promuje współpracę międzypokoleniową i wspiera w tym osoby 50+. Te osoby to jedna z najbardziej zaangażowanych grup pracowników, która dzieląc się swoim doświadczeniem oraz mądrością życiową, może wesprzeć młodsze koleżanki i młodszych kolegów z pracy. Dzięki temu, pracownicy motywują się nawzajem do myślenia oraz działania na różne sposoby i są dla siebie źródłem inspiracji.

Różnorodny pakiet benefitów dla różnorodnych zespołów

Jak wynika z wewnętrznych badań wśród pracowników, osoby z grupy 50+ szczególnie zwracają uwagę na dobrą atmosferę w miejscu pracy. Ponadto wsparcie zespołu, jasne zasady oraz stabilne zatrudnienie. Jeżeli chodzi o ofertę benefitów, szczególnie doceniane mogą być te, które zapewniają poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, wśród nich są m.in.:

  • prywatna opieka medyczna (każdy pracownik IKEA może korzystać z rozszerzonego pakietu opieki medycznej na terenie całego kraju; opieką medyczną można również objąć dzieci i członków rodzin lub rozszerzyć swój pakiet o dodatkowe usługi),
  • plan emerytalny (dodatkowy plan emerytalny przeznaczony dla wszystkich pracowników w Polsce, zapewniający wyższą emeryturę),
  • Program Lojalnościowy TACK! (za każdy przepracowany rok pracownicy mogą partycypować w zyskach grupy Ingka w ramach Programu Lojalnościowego TACK!  Po 5 latach udziały zostają przekazane do planu emerytalnego w postaci dodatkowych środków zgromadzonych za każdy pełny rok pracy w IKEA),
  • roczny system premiowy (raz do roku pracownicy otrzymują specjalną premię. Jej wysokość uzależniona jest od wspólnie wypracowanego wyniku finansowego całej firmy i stopnia realizacji założonych celów),
  • ubezpieczenia (każdy pracownik IKEA objęty jest ubezpieczeniem NNW w całości opłacanym przez pracodawcę. Pracownicy mogą także ubezpieczyć siebie i swoich bliskich w dodatkowym planie na życie i zdrowie),
  • Program Wsparcia Pracownika (w razie potrzeby pracownicy mogą anonimowo i bezpłatnie skorzystać z porad psychologicznych i prawnych. Ponadto finansowych i zdrowotnych u zewnętrznego dostawcy IKEA),
  • świętowanie jubileuszy (jubileusz stażu pracy to niezwykłe wydarzenie, aby je odpowiednio uczcić każdy pracownik otrzymuje dodatkowy płatny urlop. Ponadto dofinansowanie do odpoczynku lub kartę na zakupy w IKEA),
  • Fundusz Świadczeń Socjalnych (w przypadku trudnej sytuacji życiowej pracownicy mogą uzyskać wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych),
  • prezenty okolicznościowe (z okazji ważnych wydarzeń i świąt każdy pracownik otrzymuje prezent pod postacią bonu pieniężnego lub karty podarunkowej.

Źródło: IKEA