Pracownik sezonowy – jak zadbać o jego bezpieczeństwo? Popyt na pracowników sezonowych jest obecnie bardzo wysoki. Wielu pracodawców obawia się, że zabraknie rąk do pracy, zwłaszcza w rolnictwie czy budownictwie. Warto wiedzieć, jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający pracowników sezonowych. Za niedopełnienie obowiązków związanych z bezpieczeństwem pracowników pracodawcy grozi nawet 30 tys. grzywny.

Praca sezonowa jest w Polsce bardzo popularna. Większość pracowników sezonowych pracuje w rolnictwie. Głównie w ogrodnictwie, ale tę formę zatrudnienia odnajdziemy również w takich sektorach jak gastronomia, przemysł, logistyka np. jako pracownik fizyczny. Natomiast trwający właśnie sezon wakacyjny to również wzrost zapotrzebowania w gastronomii, hotelarstwie, czy innych „lżejszych” pracach, w których z pewnością odnajdą się wszyscy, bez względu na wykształcenie i doświadczenie.

Pracownik sezonowy - jak zadbać o jego bezpieczeństwo? - dwóch mężczyzna na budowie.
Pracownik sezonowy – jak zadbać o jego bezpieczeństwo?

Badania lekarskie i szkolenie BHP

Wobec braku przepisów dotyczących wyłącznie pracy sezonowej, pracodawca musi posługiwać się ogólnymi regulacjami dotyczącymi zatrudnienia. Jeżeli pracownik sezonowy ma świadczyć pracę w ramach stosunku pracy, pracodawcy zawierają z nim umowę o pracę na czas określony. Uznaje się, że do tego typu zatrudnienia odniesienie mają te same przepisy Kodeksu pracy. Częściej jednak spotykamy się z umową cywilnoprawną, można też skorzystać z agencji pracy tymczasowej.

Przede wszystkim pracownik musi zostać wysłany na wstępne badania lekarskie lub badania sanitarno-epidemiologiczne stwierdzające, czy nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia przez niego zatrudnienia. Badania muszą zostać przeprowadzone w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik musi także zostać poinformowany o ewentualnych zagrożeniach oraz zasadach panujących na poszczególnych stanowiskach. W tym celu przed podjęciem pracy przeprowadzane jest szkolenie wstępne BHP z zakresu obowiązujących na jego stanowisku zasad BHP.

Zgodnie z Kodeksem Pracy i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy, szkolenie BHP pracowników sezonowych jest obligatoryjne dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W przypadku umów cywilnoprawnych pracownik nadal musi mieć ważne badania lekarskie. Ponadto być przeszkolony z zasad BHP, jednak obowiązek posiadania tych dokumentów leży po stronie podejmującego zatrudnienie. Natomiast ponieważ pracodawca musi zapoznać nowego pracownika z zasadami BHP, w takim samym zakresie, jak zatrudnionych na stałe, często przeprowadza takie szkolenia we własnym zakresie. W przypadku pracowników agencyjnych mimo, że pracodawca jest zwolniony ze znacznej części typowych obowiązków, musi dopilnować osobiście pewnych wymogów BHP.

Bezpieczne stanowisko pracy

W odniesieniu do pracowników sezonowych, niezależnie już od formy zatrudnienia, pracodawca jest zobowiązany eliminować ryzyka występujące na terenie zakładu pracy. Ponadto zapewnienie tym pracownikom odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz napoi i posiłków profilaktycznych, jeśli praca jest wykonywana na powietrzu w wysokich lub niskich temperaturach. Obowiązkiem pracodawcy jest również dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, o których wynikach powinien poinformować pracownika tymczasowego.

Należy bezwzględnie pamiętać, że w obliczu przepisów prawa, pracownik stały i sezonowy muszą być traktowani jednakowo. W innym przypadku i np. podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy właściciel firmy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności poprzez nałożenie kary w trybie decyzji administracyjnej. Wysokość grzywny, jaką można zapłacić za wykroczenia przeciwko prawom pracownika sezonowego wynosi od 1 000 zł do nawet 30 000 zł.

Źródło: W&W Consulting