Co zrobić, aby wybudować dom bez formalności? Od 3 stycznia 2022 r. osoby, które posiadają działki budowlane, mogą – w uproszczonej procedurze – wybudować na niej dom do 70 mkw. Jakich formalności wymaga teraz budowa domów 70 m2?

Kto może wybudować dom do 70 mkw.?

Każdy pełnoletni obywatel Polski, bez względu na swój status społeczny, może w uproszczonej procedurze wybudować dom o powierzchni zabudowy do 70 mkw. Może to uczynić pod warunkiem, że inwestycja służy zaspokojeniu jego własnych potrzeb mieszkaniowych. Jest to rozwiązanie adresowane zarówno do osób indywidualnych jak również do małżeństw i rodzin z dziećmi. Innymi słowy do każdej osoby, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Co zrobić, aby wybudować dom bez formalności? - kobieta i mężczyzna przybijają "piątkę".
Co zrobić, aby wybudować dom bez formalności?

Jakie są podstawowe założenia inwestycji budowlanej – dom bez formalności?

Dzięki nowej ustawie łatwiej niż dotychczas będzie można wybudować jednorodzinny budynek mieszkalny. Aby wybudować taki dom, nie trzeba zatrudniać kierownika budowy ani prowadzić dziennika budowy. Jeżeli jednak inwestor nie posiada takich kompetencji, to nadal może skorzystać z usług takiej osoby. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy zwrócić się do odpowiedniego organu gminy lub miasta, który wyda  dokument o warunkach zabudowy w ciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku w tej sprawie.

Na czym polega uproszczona procedura?

Po pierwsze organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może zgłosić sprzeciwu wobec dokonanego przez inwestora zgłoszenia budowy. Po drugie, do budowy można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia budowy i zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Co ważne, nie trzeba zatrudniać kierownika budowy ani też prowadzić książki budowy.

Dom bez formalności – jakie kroki należy podjąć, aby skorzystać z tego programu?

1. Najpierw należy zgłosić do starosty powiatowego budowę domu wraz z projektem budowlanym i dotychczas wymaganymi, standardowymi dokumentami. Do zgłoszenia należy też dołączyć:
  •  projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej (w 3 egzemplarzach) albo elektronicznej – wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dokumenty te można:
2. Do tych dokumentów należy dołączyć oświadczenia o tym, że:
  • planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej),
  • w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, inwestor sam przejmuje odpowiedzialność za kierowanie budową,
  • dokumentacja dołączona do zgłoszenia budowy jest kompletna.
3. Następnie należy zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Następnie można rozpocząć budowę „domu bez formalności”.

Źródło: gov.pl