„Odstąpię leasing”, czyli co warto wiedzieć o cesji leasingu. W ostatnim czasie serwisy ogłoszeniowe przyjmują sporo ogłoszeń dotyczących cesji leasingu samochodów osobowych. Czy skorzystanie z takiej oferty może się opłacać i na czym w ogóle polega cesja leasingu? Jakie informacje powinien zamieścić w ogłoszeniu przedsiębiorca zamierzający oddać leasing?

Na czym polega cesja leasingu?

Cesja leasingu to rozwiązanie polegające na odstąpieniu przez przedsiębiorcę (cedenta) od umowy leasingu i przeniesienie jej na inny podmiot (cesjonariusza). Nowy leasingobiorca w wyniku cesji kontynuuje umowę na niezmienionych zasadach. Zachowany pozostaje więc m.in. okres spłaty, wysokość wykupu, regulamin korzystania z przedmiotu leasingu czy obowiązujące opłaty oraz prowizje. Na cesjonariusza przechodzą zarówno prawa, jak i obowiązki wynikające z dotychczasowej umowy.

Kto może przejąć leasing?

Nowym leasingobiorcą może zostać dowolna strona trzecia, pod warunkiem zaakceptowania przez finansującego. W praktyce jednak firmy leasingowe godzą się na cesję wyłącznie wtedy, gdy przejmującym ma być inny przedsiębiorca – zwykle nie jest możliwe przeniesienie umowy na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Finansujący może również odmówić cesji nowej firmie, która nie zdążyła jeszcze wypracować odpowiednio wysokiej zdolności leasingowej.

„Odstąpię leasing”, czyli co warto wiedzieć o cesji leasingu - auto jadące po autostradzie
„Odstąpię leasing”, czyli co warto wiedzieć o cesji leasingu

„Odstąpię leasing” – w jaki sposób dokonać cesji?

Cesja leasingu będzie możliwa, jeżeli dotychczasowy leasingobiorca ureguluje wszystkie zobowiązania wobec firmy leasingowej. Po spełnieniu tego warunku powinien skontaktować się z nią w celu zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia cesji. Finansujący przedstawi mu wtedy szczegółowe warunki takiej operacji, konieczne do spełnienia formalności oraz ewentualne opłaty. Zwykle leasingodawcy naliczają opłatę manipulacyjną za obsługę cesji w wysokości około 1000 złotych. Może być nią obciążony cedent lub cesjonariusz.

Następnie należy znaleźć firmę zainteresowaną przejęciem leasingu. W tym celu można zamieścić ogłoszenie w serwisach internetowych. Przedsiębiorca chcący kontynuować leasing powinien złożyć wniosek o cesję do firmy leasingowej.

Przed udzieleniem zgody na cesję leasingu finansujący przeprowadza analogiczną weryfikację nowego leasingobiorcy jak przy zawieraniu nowej umowy. Firma leasingowa może poddać szczegółowej analizie wiarygodność podmiotu przejmującego leasing oraz jego zdolność leasingową. Nieraz wymaga przedstawienia różnego typu dokumentów, np. umowy spółki, deklaracji podatkowej PIT, bilansu zysku i strat czy zaświadczeń z urzędu skarbowego i ZUS-u o niezaleganiu w płatnościach. Leasing samochodów osobowych oraz innych popularnych środków trwałych może być kontynuowany z zastosowaniem uproszczonej procedury weryfikacyjnej. W takim przypadku wymagane będzie jedynie złożenie przez nowego leasingobiorcę oświadczenia o wynikach finansowych.

Po uzyskaniu zgody na leasing trzeba jeszcze dopełnić niezbędnych formalności w celu przeniesienia umowy na nowy podmiot. Przed udostępnieniem przedmiotu nowemu leasingobiorcy konieczne jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Czym jest odstępne w cesji leasingu?

Może okazać się, że kwota pozostałych do spłaty rat jest niższa w porównaniu do wartości rynkowej środka trwałego. W takim przypadku dotychczasowy leasingobiorca może zobowiązać przedsiębiorcę przejmującego leasing do wpłaty odstępnego z tytułu odpłatnego zbycia praw majątkowych. Jest to forma rekompensaty za opłacone dotychczas raty i ewentualnie wniesioną kwotę wkładu własnego. Odstępne może nie obowiązywać lub być symboliczne, jeżeli kwota pozostałych do spłaty rat jest zbliżona do wartości rynkowej danej rzeczy.

Dotychczasowy leasingobiorca ma obowiązek wystawienia faktury na dane firmy przejmującej leasing, jeżeli naliczy odstępne przejmującemu. Wymóg ten wynika z faktu, że powstaje wtedy przychód po stronie odstępującego leasing.

Co powinno znaleźć się w ogłoszeniu odstąpienia leasingu?

Znalezienie przedsiębiorcy zainteresowanego cesją leasingu bywa trudnym i czasochłonnym zadaniem. Nieco ułatwione zadanie mają leasingobiorcy korzystający z najpopularniejszych modeli samochodów znanych marek, np. Škody czy Volkswagena, na które istnieje duży popyt rynkowy.

Aby zwiększyć szanse na odstąpienie leasingu, warto zamieścić w ogłoszeniu jak najwięcej informacji istotnych dla potencjalnych zainteresowanych. W ofercie oprócz zdjęć oraz charakterystyki przedmiotu leasingu nie powinno zabraknąć wskazania liczby pozostałych do spłaty rat oraz ich wysokości. Dobrą praktyką jest także poinformowanie o ustalonej z finansującym kwocie wykupu, wysokości ewentualnej opłaty manipulacyjnej oraz odstępnego, a także wartości początkowej przedmiotu leasingu. Można ponadto wskazać nazwę firmy leasingowej oraz najważniejsze warunki cesji.

Potencjalni cesjonariusze będą mogli łatwiej odnaleźć daną ofertę za pomocą wyszukiwarki, jeżeli ogłoszenie zostanie odpowiednio zatytułowane. Przykładowe tytuły mogą być następujące:

Czy cesja leasingu może się opłacać?

Cesja leasingu może być korzystnym rozwiązaniem zarówno dla oddającego, jak i przejmującego przedmiot umowy.

Korzyści dla oddającego

Dotychczasowy leasingobiorca może dzięki cesji uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z przedwczesnego zerwania umowy. W takim przypadku firma leasingowa mogłaby go obciążyć wysokimi karami umownymi, zażądać spłaty wszystkich zaległych oraz pozostałych rat razem z odsetkami, a także wezwać do zwrotu przedmiotu leasingu. Rozwiązanie umowy na skutek zaległości w płatnościach mogłoby ponadto narażać przedsiębiorcę na pokrycie kosztów windykacji.

Odstąpienie leasingu może być uzasadnione również w przypadku firm, które nie potrzebują już leasingowanej rzeczy, np. w związku ze zmianą profilu działalności, redukcją zatrudnienia czy potrzebą wcześniejszej wymiany środków trwałych na nowsze czy sprawniejsze. Z rozwiązania tego korzystają ponadto firmy dokonujące przekształceń i fuzji – dochodzi wtedy do formalnej zmiany leasingobiorcy.

Korzyści dla przejmującego

Przede wszystkim dzięki cesji zyskuje on możliwość szybkiego wykupu przedmiotu leasingu, jeżeli do końca umowy pozostało niewiele rat do spłacenia. Może również uniknąć wnoszenia opłaty wstępnej, ponieważ została już ona uregulowana przez poprzedniego leasingobiorcę.

W dobie pandemii cesja leasingu często pozwala uniknąć odstępnego, nawet jeżeli wartość pozostałych do spłaty rat jest niższa od ceny rynkowej środka trwałego. W sieci pojawiają się nawet ogłoszenia, w których dotychczasowi leasingobiorcy, ze względu na swoją trudną sytuację finansową oferują dopłatę w zamian za przejęcie leasingu.