Home Biznes „Konstytucja biznesu”, czyli ulga na start i inne zmiany w ubezpieczeniach

„Konstytucja biznesu”, czyli ulga na start i inne zmiany w ubezpieczeniach

W dniu 30 kwietnia 2018 r. weszły w życie ustawy wprowadzające tzw. „Konstytucję biznesu”. Zmianie uległy chociażby ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy. W artykule prezentujemy także inne ważne zmiany w prawie.

Jeśli planujesz założenie firmy i prowadzenie działalności, warto zapoznać się ze zmianami w najnowszej ustawie. Po pierwsze pod lupę wzięto prowadzenie działalności przez osoby, które podjęły się założenia firmy po raz pierwszy, albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. Właśnie dla tych osób, rząd przygotował tzw. „ulgę na start”, czyli uprawnienie, które polega na zwolnieniu z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. „Ulga na start” dotyczy także osób, które nie będą wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym osoba wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności. Z „ulgi na start” będzie mógł skorzystać także wspólnik spółki cywilnej.

Ważne jest także informacja o tym, że w okresie „ulgi na start” ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby współpracujące z nowym przedsiębiorcą oraz zatrudnieni przez niego pracownicy czy zleceniobiorcy. Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko osoby prowadzącej działalność.

Wiele mówi się także o obliczeniu okresu „ulgowego”, czyli maksymalnie 6-ciu miesięcy kalendarzowych, którego początek przypada na dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. W praktyce wygląda to następująco: jeśli dzień rozpoczęcia przypada na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, należy ten miesiąc wliczyć do półrocznego okresu trwania ulgi. Jeśli natomiast działalność gospodarcza rozpoczyna się w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego – tego miesiąca nie należy wliczać. Ważne jest także to, że jeśli w okresie korzystania z „ulgi na start” przedsiębiorca zawiesi wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy. Z kolei jeśli przedsiębiorca zrezygnuje z „ulgi na start” (do czego ma prawo), kolejny raz będzie mógł z niej skorzystać dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia bądź zawieszenia.

Objęci ustawą przedsiębiorcy w czasie korzystania z „ulgi na start” muszą obowiązkowo korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, o ile nie zostanie zawieszona działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W okresie „ulgi na start” będzie można także zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego także członków swojej rodziny.

W „Konstytucji Biznesu” określono także wytyczne dotyczące składek zdrowotnych – należy opłacać ją zgodnie z zadeklarowaną kwotą, nie niższą jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2018 r. jest to kwota 3554,93 zł). Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi zaś 9% podstawy wymiaru (w 2018 r. najniższa składka wynosi 319,94 zł). Składka ta jest miesięczna i niepodzielna, tj. należy opłacać ją w pełnej wysokości niezależnie od ilości dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu.

Okres „ulgi na start” pozwala zwolnić z obowiązku opłacania składek na ubezpieczanie zdrowotne w kilku przypadkach:

  • kiedy przedsiębiorca jest emerytem lub rencistą, a świadczenia nie przekraczają miesięcznego, minimalnego wynagrodzenia, przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury lub kiedy zostaje opłacony podatek dochodowy w formie karty podatkowej;
  • zwolnienie z obowiązku płacenia składek dotyczy także osób zaliczanych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz tych, których przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub kiedy opłacony zostaje podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
  • kiedy pobierany jest zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Po upływie 6 miesięcy „ulgi na start”, przez 24 miesiące należy opłacać składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Podobna sytuacja jest wtedy, kiedy przedsiębiorca zrezygnuje z „ulgi na start” przed upływem 6 miesięcy.

Inne, ważne aspekty „Konstytucji biznesu”

Wprowadzona ustawa zakłada także możliwość prowadzenia „działalności nieewidencjonowanej”. Taka działalność nie jest działalnością gospodarczą i nie jest wpisywana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoby, które będą wykonywać taką działalność nie będą podlegały ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.