Home Biznes Jak firmy wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju? Czas zgłosić dobre praktyki

Jak firmy wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju? Czas zgłosić dobre praktyki

Biznes ma realny wpływ na realizację Agendy 2030 i wskazanych w niej Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przykłady działań, służących inspiracji całego sektora, zawiera publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Właśnie trwa nabór działań do wydania za 2018 rok.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” stanowi największy w Polsce przegląd społecznej odpowiedzialności biznesu w danym roku. Na jego główną część składają się działania firm – w ubiegłej edycji ponad 1000 przykładów takich aktywności. Dodatkową klasyfikacją zgłaszanych co roku praktyk są Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG), ujęte w 17 wyzwań, które następnie przyporządkowywane są do większości publikowanych w raporcie praktyk. Do 9 stycznia trwa nabór działań firm do kolejnej edycji publikacji. Zgłoszenia odbywają się przez stronę: http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/.

W raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu znajdują się praktyki dotyczące wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyli obejmujące kwestie społeczne i pracownicze, działania na rzecz planety, wzrostu gospodarczego, pokoju, aż po partnerstwa dla realizacji celów. Zatem publikacja ukazuje aktywność niefinansową firmy, coraz ważniejszą dla jej interesariuszy, a także stanowi miejsce prezentacji i komunikacji tego zaangażowania.

Włączenie Celów Zrównoważonego Rozwoju do najważniejszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma również wspierać promocję inicjatywy, zachęcając wszystkie firmy, aby tworząc i realizując pojedyncze działania i całe strategie odpowiedzialnego biznesu − brały pod uwagę wyzwania zrównoważonego rozwoju zdefiniowane na poziomie globalnym.

Analizując praktyki w powiązaniu z SDG, można zaobserwować obszary, w których firmy w Polsce działają chętnie i te wciąż jeszcze mało popularne.

Najczęściej poruszane Cele Zrównoważonego Rozwoju w praktykach z poprzedniej edycji raportu:

  • Cel nr 4 (Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie) – 332 praktyki
  • Cel nr 3 (Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt) – 224 praktyki
  • Cel nr 8 (Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi) – 136 praktyk
  • Cel nr 12 (Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji ) – 102 praktyki

Najmniej praktyk dotyczy Celu 14. Życie pod wodą

Zgłoszenia

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowane w 2018 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2018 roku.

Rozpoczęliśmy bardzo ważny i wyczekiwany przez wiele firm proces naboru działań CSR do jedynej w Polsce tak  kompleksowej publikacji, podsumowującej odpowiedzialne społecznie działania biznesu. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania aktywności CSR-owych. Firmy mogą rejestrować swoje praktyki do 9 stycznia. Zachęcamy jednak do wcześniejszego zapoznania się z formularzem, zasadami zgłoszeń i przygotowania się do przesłania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To ważne również z tego powodu, że w tym roku formularz przybierze nową formę. Funkcjonalności pozostają niemal identyczne, jednak sprawdzenie z wyprzedzeniem sposobu zgłaszania praktyk usprawni  z pewnością cały proces. Wcześniejsza rejestracja może być dużym ułatwieniem zwłaszcza dla firm, które w tym roku będą debiutowały w naszym raporcie – przypomina Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji można dokonywać przez formularz: http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/, do 9 stycznia 2019 roku (włącznie).

Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej, Marzeny Strzelczak.

Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza, ukazania się raportu, udziela Marta Borowska, menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (tel. 22 627 18 71, e-mail: marta.borowska@fob.org.pl).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/typ-publikacji/raporty-publikacje-fob/.