Gospodarka w kryzysie – zasady udzielania wsparcia ze środków pomocowych. Na wniosek Rzecznika MŚP Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia wątpliwości. Przede wszystkim związane z zasadami udzielania pomocy publicznej ze środków pomocowych na przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.

Do Biura Rzecznika MŚP doszły sygnały o barierach i utrudnieniach związanych z wątpliwościami dotyczącymi zasad wsparcia udzielanego ze środków pomocowych na przeciwdziałanie skutkom tej sytuacji. W szczególności zagadnienia łączenia i ograniczania udzielonej pomocy tzw. podmiotom powiązanym do wysokości 800.000 euro.

Gospodarka w kryzysie - zasady udzielania wsparcia ze środków pomocowych - pieniądze w banknotach i monetach leżą na stole.
Gospodarka w kryzysie – zasady udzielania wsparcia ze środków pomocowych

Gospodarka dostanie do 800 tys. euro

Na wniosek Rzecznika MŚP w tej sprawie wyjaśnień udzielił Prezes UOKiK w piśmie z dnia 13 października 2020 r. W pierwszej kolejności wyjaśnił on, że przedmiotowe wsparcie finansowe, udzielane przedsiębiorcom w łącznej wysokości do limitu kwoty 800 tys. euro, dotyczy wyłącznie pomocy publicznej. Przede wszystkim rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19. Ponadto zatwierdzonej na podstawie sekcji 3.1 Komunikatu Komisji z dnia 19 marca 2020 r.

Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 l/1 z 20 marca 2020 r., ze zm.; dalej: „Komunikat”). Jest to pomoc odrębna od pomocy de minimis. Może być ona z nią łączona bez ograniczeń do maksymalnych limitów tych dwóch rodzajów pomocy. Do limitu 800 tys. euro wlicza się natomiast każdą pomoc wymienioną w sekcji 3.1 Komunikatu.

Tym niemniej, w przeciwieństwie do zasad udzielania pomocy de minimis, w ramach pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 limit 800 tys. euro odnosi się nie do pojedynczego przedsiębiorcy. Natomiast w całej grupy podmiotów z nim powiązanych – zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.). Prezes UOKiK poinformował przy tym, pomimo prób władz polskich i innych państw członkowskich na etapie konsultacji projektu Komunikatu zawężenia pojęcia przedsiębiorstwa. Choćby analogicznie jak w przypadku pomocy de minimis. Komisja nie przychyliła się do bardziej liberalnego podejścia w tym zakresie.

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP