Home Bezpieczeństwo Konsalnet stawia na ratownictwo medyczne

Konsalnet stawia na ratownictwo medyczne

Z doświadczeń pracowników zajmujących się tą tematyką w zakładach pracy wynika, że większość pracowników mimo teoretycznie zaliczonych szkoleń nie potrafi w sposób praktyczny udzielić pierwszej pomocy, a także w prawidłowy sposób zareagować na zagrożenia występujące w pracy (zamachy, katastrofy). Dlatego warto poznać ofertę Konsalnet…

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu Konsalnet rozwija swoją ofertę w zakresie ratownictwa medycznego, uwzględniając bardzo wysokie standardy wymagane w działaniach ratowniczych, a także korzystając z bardzo wysokiego poziomu technicznego wyposażenia, którym dysponuje. Agencja ochrony proponuje ofertę szkoleń z zakresu:

  • pierwszej pomocy,
  • kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • szkolenia ratownicze z zakresu katastrof masowych.

Ratownictwo medyczne

Zadaniem Ratowników Medycznych jest organizacja i udzielanie pomocy poszkodowanym. Zdarzenia, które stwarzają zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, zawsze różnią się między sobą. Mogą dotyczyć jednej lub kilku osób, mogą charakteryzować się różnym stopniem i rozległością obrażeń. Nie ma identycznych wypadków i gotowych recept postępowania.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadziła nowy zawód – Ratownik Medyczny. Jego wykształcenie i zakres uprawnień oparto na wzorcach anglo-amerykańskich (Emergency Medical Service), po zaadaptowaniu do polskich realiów funkcjonowania systemu edukacji i ochrony zdrowia. Ratownicy medyczni, których usługi oferuje Konsalnet są wyposażeni w doskonały sprzęt, m. in. ambulanse ratunkowe spełniające wymogi normy Unii Europejskiej (DIN EN 1789).

Transport medyczny

W ratownictwie przed-szpitalnym, obejmującym działania z zakresu ratownictwa medycznego, istotną rolę powinien odgrywać transport medyczny. Zespół przewozowy, w skład którego wchodzą minimum dwie osoby uprawnione do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej, wyposażone w nowoczesny środek transportu, środki łączności i sprzęt medyczny to standard w ramach usług Konsalnetu. Zespoły transportu medycznego mogą działać na terenie całej Polski, biorą udział w zdarzeniach jednostkowych, jak i w masowych, zapewniając wyspecjalizowany, stosowny do potrzeb transport medyczny.

Ratownictwo chemiczne

Od wielu lat wzrasta liczba zagrożeń i zdarzeń wymagających podjęcia działań przez jednostki ratownicze zajmujące się ratownictwem chemicznych. Dla przeciwdziałania i usuwania skutków tych zagrożeń prowadzi się szeroko pojęte rozpoznanie i profilaktykę, wprowadza systemowe rozwiązania organizacyjne oraz prowadzi doskonalenie służb ratownictwa chemicznego, by mogły skutecznie podejmować działania ratownicze.

Zadania jednostki ratującej:

  • profilaktyka i likwidacja zagrożeń chemicznych w zakładach przemysłowych,
  • działanie w sytuacjach wymagających natychmiastowych interwencji,
  • współpraca z PSP,
  • wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych m.in. likwidacja nieszczelności zbiorników, przepompowywanie paliw, usuwanie olejów i substancji chemicznych.

Ratownictwo przeciwpożarowe

Ratownictwo pożarowe wraz z chemicznym i medycznym składa się na zintegrowany system bezpieczeństwa zakładów przemysłowych. W jego strukturze funkcjonuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, posiadająca duże doświadczenie bojowe. Jednostce tej stawiane są szczególnie wysokie wymagania.

Wyposażona jest w specjalistyczne ciężkie pojazdy bojowe, sprzęt zapewniający skuteczne prowadzenie działań gaśniczych oraz środki gaśnicze rzadko wykorzystywane w typowych pożarach.

Więcej informacji na stronie  konsalnet.pl