COVID-19. Europejskie propozycje wsparcia. Eurogrupa w tzw. rozszerzonym składzie, czyli z udziałem Polski, uzgodniła kolejne działania w reakcji na pandemię koronawirusa. Ponadto dyskutowała o możliwościach pobudzenia gospodarki po kryzysie. Omawiane propozycje wychodzą naprzeciw szeregu polskich pomysłów przedstawionych w liście ministra Tadeusza Kościńskiego do ministrów finansów państw członkowskich.

W trakcie posiedzenia Eurogrupy w formacie inkluzywnym ministrowie finansów podsumowali prace podejmowane w UE w celu złagodzenia kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Omówili także możliwe dalsze kroki i inicjatywy, które mogłyby być wykorzystane do ochrony gospodarek państw członkowskich. Przygotowanie takich propozycji stanowi realizację zobowiązania do przygotowania gospodarczej odpowiedzi na pandemię spowodowaną COVID-19. Odnotowano, iż dotychczasowe wsparcie fiskalne w poszczególnych państwach członkowskich odpowiada już 3% unijnego PKB. Ponadto działania płynnościowe stanowią wartość odpowiadającą 16% unijnego PKB.

Zwiększenie elastyczności wykorzystania budżetu UE

Wśród inicjatyw unijnych podjętych w ostatnim czasie, na szczególną uwagę zasługują te dotyczące zwiększenia elastyczności wykorzystania budżetu UE. To jeden z elementów pakietu przedstawionego przez Komisję Europejską 2 kwietnia br., który wprowadza szereg ułatwień. Szczególnie w wykorzystaniu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, w tym umożliwienie transferów niewykorzystanych środków między funduszami. Ponadto sfinansowania działań w obszarach i sektorach najbardziej dotkniętych kryzysem.

COVID-19. Europejskie propozycje wsparcia- flaga Unii Europejskiej
COVID-19. Europejskie propozycje wsparcia

– Te propozycje idą w dobrym kierunku. Podziękowałem za nie Komisji Europejskiej. Przede wszystkim za to, że uwzględniła część zgłaszanych przeze mnie propozycji. Jednocześnie potrzebne są dalsze uproszczenia i bardziej elastyczne wykorzystanie środków unijnych – powiedział po spotkaniu minister finansów Tadeusz Kościński.

COVID-19 a wsparcie zachowania miejsc pracy

Ministrowie kierunkowo poparli także propozycje Komisji Europejskiej ustanowienia instrumentu pożyczkowego, który ma wspierać zachowanie miejsc pracy. Jest to tzw. instrument SURE. Ma on być dodatkową pomocą finansową udzielaną na podobne cele w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Polska wspiera i będzie wspierać takie wspólne działania, które są otwarte na wszystkie państwa UE i poparte solidarnością. Zabiegamy, by były one oparte o wzmocniony budżet UE. Innymi słowy większy budżet UE w nowej wieloletniej perspektywie, ale gotowi jesteśmy także wspierać je swoimi gwarancjami.

– Uważamy, że to moment na znalezienie na poziomie unijnym nowych źródeł finansowania tych wyzwań, m.in. poprzez skuteczniejszą walkę z rajami podatkowymi i unikaniem opodatkowania, i by stało się to jednym z priorytetów UE.

Zwiększenie wsparcia finansowego dla sektora prywatnego

Kolejnym elementem omówionego pakietu jest propozycja Europejskiego Banku Inwestycyjnego ustanowienia paneuropejskiego systemu gwarancyjnego. System ten pozwoliłby na zwiększenie wsparcia finansowego dla sektora prywatnego, którego uczestnicy wykazują rentowność w perspektywie długoterminowej. Ponadto spełniają kryteria dla udzielenia pożyczek na rynku komercyjnym, ale z uwagi na pandemię borykają się z trudnościami ekonomicznymi.

– EBI jest jednym z filarów naszej unijnej odpowiedzi na kryzys. Środki, które popłyną z tego kierunku będą wspierały przedsiębiorców, dlatego Polska silnie wspiera tę inicjatywę – powiedział Minister Kościński.

Warto odnotować, że omawiane propozycje wychodzą naprzeciw szeregu polskich pomysłów przedstawionych w liście ministra Tadeusza Kościńskiego do ministrów finansów państw członkowskich UE z 1 kwietnia br. Wskazane w nim inicjatywy, w opinii Polski, mogą przyczynić się do lepszego zaadresowania natychmiastowych potrzeb w służbie zdrowia. Ponadto wsparcia także długofalowego przedsiębiorców i ochrony obywateli.

Źródło:gov.pl