piątek, Luty 15, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "wydatki na badania i rozwój"

wydatki na badania i rozwój

W następnym budżecie UE na lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała 100 mld euro na badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont Europa. Biorąc pod uwagę nakłady ponoszone przez 27 państw członkowskich UE (już bez Wielkiej Brytanii) na poprzedni program Horyzont 2020 to wzrost aż o 29%. Nasze instytucje publiczne, jak i firmy muszą zacząć w większym stopniu inwestować w innowacje – uważa Konfederacja Lewiatan.

W tym kontekście warto podkreślić, że według danych za 2017 r. Polska wykorzystała zaledwie 1% funduszy dostępnych na Horyzont 2020 dla całej UE, co jest w dużej mierze konsekwencją znacznie łatwiejszego dostępu naszych firm do funduszy strukturalnych, w ramach kopert narodowych. Jeśli jednak nasza gospodarka chce poradzić sobie z rosnącą presją płacową po stronie pracowników i przejść na wyższy poziom w światowym łańcuchu dostaw, co oznaczałoby jednocześnie większe zyski dla firm i wyższe zarobki dla pracowników, to zarówno instytucje publiczne, jak i firmy muszą zacząć w większym stopniu inwestować w innowacje. Należy pamiętać, że Polska przeznacza zaledwie 1% swojego PKB na badania i rozwój, podczas gdy średnia unijna to 2%, a tzw. „europejscy championi”, tj. kraje skandynawskie i Niemcy wydają na ten cel ok. 3% PKB.

Biorąc pod uwagę rosnącą globalną konkurencję w dziedzinie badań i innowacji już nie tylko ze strony USA, Korei Południowej i Japonii, ale także Chin, UE podjęła decyzję nie tylko o zwiększeniu dostępnych funduszy na badania i innowację, ale także o zreformowaniu samego programu Horyzont Europa, który będzie podzielony na trzy filary: otwarta nauka, globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłu oraz otwarta innowacja. Pierwszy jest dostępny tylko dla świata nauki, ale drugi z 52,7 mld euro (56% całego programu) jest skierowany przede wszystkim do firm i przemysłu. Z tej kwoty 15 mld euro ma być przeznaczone na kluczowe technologie prorozwojowe, wciąż w Polsce niedoinwestowane.

W ramach tego filaru będą teraz także funkcjonować nowe ogólnounijne misje skupiające się na wyzwaniach społecznych i konkurencyjności przemysłowej. Ich przykładowy zakres tematyczny może obejmować tak zróżnicowane kwestie, jak walka z rakiem, czysty transport czy oczyszczenie oceanów z odpadów z tworzyw sztucznych.
Zdaniem eksperta Konfederacji Lewiatan Adama Dorywalskiego bardzo ważne jest, aby polskie firmy wykazały się aktywnością w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach publicznych dotyczących definiowania przyszłych misji, ponieważ będą one dostawały przez lata 2021-2027 dofinansowanie na poziomie 5-10 mld euro (ok 1 mld euro na misję). Jednym ze sposobów w jaki można wpłynąć na wybór ostatecznej listy misji jest większe zaangażowanie się przedsiębiorstw w zreformowane partnerstwa europejskie.

Program Horyzont Europa ma zamiar uporządkować liczbę partnerstw, które UE współprogramuje lub współfinansuje z partnerami, takimi jak przedstawiciele przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego, aby zwiększyć ich efektywność i wpływ na osiągnięcie europejskich celów w zakresie unijnej polityki dotyczącej badań i innowacji, w tym właśnie zdefiniowania nowych misji.

Utworzona zostanie także Europejska Rada ds. Innowacji (skrót z ang. EIC), która będzie zarządzać 10 mld euro z trzeciego filaru (pozostałe 3,5 mld euro będzie w dyspozycji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii). Filar ten stanowi 14% całego Horyzontu Europa i będzie zaadresowany przede wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). EIC ma być punktem kompleksowej obsługi finansującej za pomocą grantów i łączenia różnych środków finansowania (dostępnych poprzez Europejski Bank Inwestycyjny oraz program InvestEU) szybko rozwijające się innowacje wysokiego ryzyka, które mają duży potencjał tworzenia zupełnie nowych rynków. Zapewni ona bezpośrednie wsparcie dla innowatorów zarówno na wczesnym etapie prac, jak i na dalszym etapie rozwoju oraz wprowadzaniu na rynek.

Jak dodaje Kinga Grafa, dyrektorka biura Lewiatana w Brukseli Komisja Europejska tworzy nowe programy, które przyczynią się do większych inwestycji w badania i innowacje w UE, takich jak Cyfrowa Europa (9,2 mld euro), Program Kosmiczny (16 mld euro), Europejski Fundusz Obronny (3,5 mld euro na inwestycje w badania) czy też InvestEU. W przypadku tego ostatniego 15,2 mld euro ma pozwolić na udzielenie gwarancji z budżetu UE w wysokości 38 mld euro, które zostaną przeznaczone na wsparcie strategicznych projektów w całej UE. Polskie firmy powinny zawalczyć o te fundusze.

Dzięki przyciągnięciu inwestycji prywatnych i publicznych Komisja oczekuje, że w okresie 7 lat Fundusz InvestEU przyczyni się do powstania w całej UE dodatkowych inwestycji o wartości ponad 650 mld euro. Dodatkowo, w oparciu o powodzenie obecnego programu na rzecz konkurencyjności MSP (COSME), Komisja zaproponowała program na rzecz jednolitego rynku ze środkami o wysokości 4 mld euro, który ma umożliwić MSP rozwijanie się i rozszerzanie działalności również za granicą. Na program „Łącząc Europę” przeznaczone zostanie 42,3 mld euro na wsparcie inwestycji w ogólnoeuropejskie sieci infrastruktury transportowej (30,6 mld euro), energetycznej (8,7 mld euro) i cyfrowej (3 mld euro).
Należy także pamiętać, że aż 65-85% funduszy spójności ma zostać przeznaczonych na bardziej inteligentną i przyjazną dla środowiska Europę. Dlatego, jednym z większych wyzwań przed jakimi stanie UE w nowej perspektywie finansowej, będzie koordynacja i spójne zarządzanie tymi funduszami.

Opracowanie: Kinga Grafa – Konfederacja Lewiatan

Nowe przepisy poszerzyły katalog wydatków na badania i rozwój, które można zaksięgować w kosztach firmy, jednak z obserwacji  wynika, że są one niedoceniane przez właścicieli firm. Tymczasem każda złotówka wydana w tym roku na B+R może stanowić podstawę do odliczenia dwóch złotych w zeznaniu podatkowym.

1 stycznia br. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących ulgi na badania i rozwój (B+R), wprowadzonej przed dwoma laty. Przewidziana jest dla przedsiębiorców, którzy zajmują się działalnością twórczą, systematycznie prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe, przez co zwiększają zasoby wiedzy i wykorzystują je do tworzenia nowych zastosowań.

– Dzięki uldze, przedsiębiorca płaci mniejszy podatek dochodowy. – Koszt działalności badawczo-rozwojowej, zwany kosztem kwalifikowanym, można odliczyć dwukrotnie – mówi Magdalena Flis. Pierwszy raz księgując fakturę kosztową, a drugi raz przy składaniu zeznania rocznego – wtedy koszt po raz kolejny może obniżyć podstawę opodatkowania.

Badający przedsiębiorca odliczy więcej

Wśród najbardziej korzystnych modyfikacji ulgi B+R dla przedsiębiorców, Magdalena Flis z Tax Care wymienia zwiększony limit odliczeń od podstawy opodatkowania oraz możliwość uznania za wydatek kwalifikowany wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych (osób zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R).

– Wydatki kwalifikowane można teraz odliczać w 100% ich wartości. W poprzednich latach było to maksymalnie: 10, 20, 30 lub 50%, w zależności od rodzaju wydatku, roku ponoszenia wydatku i wielkości firmy – mówi Magdalena Flis. Od stycznia 2018 r. kosztem kwalifikowanym są też wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło wraz ze składkami odprowadzonymi do ZUS – dodaje. Przed nowelizacją do kosztów można było zaliczyć jedynie wynagrodzenia i ZUS pracowników wykonujących zadania z zakresu B+R zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zarówno w tym roku, jak i w latach poprzednich, do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć także m.in. związane z prowadzoną działalnością B+R materiały i surowce, ekspertyzy, opinie, zakupione wyniki badań naukowych czy odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej.

Po raz pierwszy katalog kosztów kwalifikowanych został poszerzony w 2017 r. – o koszty pozyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Od 2018 r. właściciele firm w ramach ulgi B+R mogą odliczać również koszty nabycia specjalistycznego sprzętu, który nie jest środkiem trwałym, ale z którego korzystają w badaniach (np. urządzenia pomiarowego).

Koszt jest kosztem, niezależnie od efektu B+R

Prawo do skorzystania z ulgi nie jest powiązane z koniecznością osiągnięcia konkretnego efektu działań B+R. Nie ma także znaczenia poziom innowacyjności prowadzonych prac badawczo-rozwojowych czy ich rezultat.

– Aby wydatek mógł być uznany za wydatek kwalifikowany, dający podatkowe przywileje, wystarczy, że przedsiębiorca wykaże się działaniami badawczo-rozwojowymi. Liczy się np. chęć zdobycia nowej wiedzy lub umiejętności, wprowadzenie znaczących ulepszeń, opracowanie nowego produktu, zbudowanie prototypu czy przeprowadzenie pilotażu – mówi Magdalena Flis.

Niedoceniany potencjał ulgi

W uproszczeniu, jeśli w 2017 r. mikroprzedsiębiorca prowadzący działalność badawczo-rozwojową ujął w kosztach podatkowych 100 tys. zł z tytułu poniesionego kosztu zatrudnienia pracowników (podstawa obliczenia ulgi), składając roczne zeznanie za 2017 r. w ramach ulgi B+R odliczy ten koszt ponownie w wysokości 50 tys. zł (50% podstawy obliczenia ulgi). Biorąc pod uwagę wprowadzone od 2018 r. modyfikacje, ponosząc taki sam koszt pracowniczy w 2018 r., w rocznej deklaracji za 2018 r. odliczy jeszcze raz aż 100 tys. zł.

Tymczasem, według danych GUS całkowita wartość nakładów na działalność badawczą i rozwojową w 2016 r. w polskiej gospodarce ukształtowała się na poziomie ok. 18 mld zł, tj. o 0,7% niższym niż w roku poprzednim. Intensywność prac B+R, czyli udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB wyniosła 0,97% (wobec 1% w 2015 r.). To daje nam jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, gdzie średnia wielkość wydatków rozwojowych w gospodarce kształtowała się w 2016 roku na poziomie ponad 2% PKB. W wiodących pod tym względem krajach UE (Szwecja i Austria) wskaźnik ten wynosi ponad 3% PKB. Wprowadzone w Polsce zmiany w uldze B+R mają zachęcać przedsiębiorców, w tym najmniejsze firmy do wydawania dużo większych pieniędzy na badania i rozwój.

 

Według najnowszego raportu Global Innovation Index 2016, Hiszpania w klasyfikacji ogólnej zajęła 28. miejsce wśród 128 badanych krajów, zdobywając 47.2 pkt.

 

Złożyło się na to kilka czynników: między innymi Hiszpania dobrze prezentuje się pod względem działań proinnowacyjnych (22. miejsce) i efektywności innowacji (28. miejsce).

Autorzy raportu wskazali również na mocne strony hiszpańskiej gospodarki, w tym na poziom zaangażowania na rzecz badania i rozwoju (22. miejsce), na który składają się między innymi, wysoko sklasyfikowane (14. miejsce) średnie wydatki B+R trzech największych, globalnych firm w Hiszpanii.

Na plus zapisano stopień rozwoju infrastruktury, informacji i technologii komunikacji (10. miejsce z 62.6 pkt.), którego składową jest wskaźnik dostępności tych technologii (14. miejsce z 79.3 pkt.).

Najlepiej są one wykorzystywane na linii komunikacji administracja państwowa – obywatele. Hiszpania ze względu na możliwość załatwienia urzędowych spraw online zajmuje 4. miejsce na świecie z 94,5 punktami na 100 możliwych.

Wśród atutów wskazano też handel i konkurencyjność (8.) oraz wielkość rynku krajowego (16.), dzięki czemu wskaźnik stopnia rozwoju rynku osiągnął 62,3 pkt. dając Hiszpanii 13. miejsce na świecie.

„Nakłady na badania i rozwój w dziedzinie informacji i telekomunikacji traktowane są przez hiszpańskie firmy priorytetowo. Wysoka punktacja w dziedzinach związanych z innowacyjnymi technologiami i komunikacją, jest w przypadku Hiszpanii, czymś oczywistym” – zauważa Dyrektor Biura Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej (PHIG) Zuzanna Gołębiewska.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez dziennik ekonomiczny Expansion, firmy zgrupowane w indeksie giełdowym Ibex35, tj. Amadeus, Grifols, Iberdrola, Acciona i Gamesa zainwestowały w 2015 roku w prace badawczo-rozwojowe i innowacje (B+R+I) ponad 8,5 miliarda euro, co stanowi 0,79% PKB Hiszpanii. Największy udział w tej kwocie ma firma komunikacyjna Telefónica (76,7% całkowitych inwestycji). Warto zauważyć, że Telefonica inwestuje w ten segment, pomimo prawie sześcioprocentowego spadku swoich inwestycji, w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to, że prace badawczo-rozwojowe i innowacje w bezpośredni sposób wpływają na rentowność firmy i dlatego mimo dekoniunktury, a może właśnie ze względu na nią, nie powinny być zaniechane”, uważa Zuzanna Gołębiewska.

Zwiększenie w 2015 roku wydatków na badania i rozwój przez firmy zgrupowane w Ibex35, pomimo ogólnego spadku inwestycji o 0,37 proc. w stosunku do roku 2014, świadczy o silnym zdeterminowaniu, by podnieść poziom innowacyjności przedsiębiorstw. Niewątpliwie, stanowią one jeden z najistotniejszych czynników zwiększających konkurencyjność i rentowność firmy.

Wysiłki hiszpańskich przedsiębiorstw, podejmowane mimo spowolnienia gospodarczego, zostały docenione na szczeblu europejskim. Dla przykładu, spółka Amadeus z branży technologicznej dla sektora turystycznego, została uznana przez Unię Europejską za przedsiębiorstwo Impuls wśród Ibex35.

Amadues w 2015 roku zdecydował się wydać na innowacje 660.7 milionów, co stanowiło 16,88% sprzedaży i 16,2 procentowy wzrost w stosunku do 2014 roku. Ponadto, w pierwszej połowie 2016 roku firma zainwestowała w B+R kolejne 348.15 mln, czyli o 13,1 procent więcej. niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Kwota ta stanowi 15,3% przychodów firmy.

Grifols, międzynarodowa hiszpańska spółka działająca w sektorze szpitalnym i farmaceutycznym, stanowi kolejny przykład zwiększonych wydatków na badania i rozwój, pomimo spadku inwestycji o 9,8 proc. (kwotowo 106 mln euro) w pierwszej połowie 2016 roku. Hiszpańska firma wyłożyła w sektorze B+R 236,1 mln euro w 2015 roku, co stanowiło wzrost rzędu 21,2 procent w stosunku do poprzedniego roku.

Iberdrola w roku 2016 planuje zainwestować w B+R 200 mln euro, o taką właśnie kwotę spółka energetyczna zwróciła się do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w pierwszym tygodniu sierpnia.

Innowacje technologiczne to jeden ze strategicznych czynników rozwoju firmy Gamesa. W 2015 roku przeznaczono na B+R 168 milionów euro, co oznacza wzrost nakładów o 54.10 proc., w stosunku do poprzedniego roku. Gamesa tworzy innowacje opierając się na badaniach prowadzonych w siedmiu centrach technologicznych, zlokalizowanych w Hiszpanii, Indiach, Chinach, USA i Brazylii, które zatrudniają ponad 500 osób.

Silnie zaangażowanie w innowacje stanowi wyróżnik dla hiszpańskiej Acciony. Inwestycje firmy w badania i rozwój wyniosły 180 milionów euro w 2015 roku, o 2,9 proc. więcej niż w roku poprzednim.

W skali rocznej suma hiszpańskich inwestycji w badanie i rozwój stanowiła 1,24% PKB w 2015 roku, co jest jednak w dalszym ciągu wartością mniejszą niż średnia europejska wynosząca ok. 2 proc.

Hiszpania w pierwszej dziesiątce państw zgłaszających nowe wzory i znaki towarowe

Dobra współpraca nauki z biznesem widoczna na przykładzie zastosowania wzornictwa i innowacji w przemyśle to kolejny atut hiszpańskiej gospodarki, na który zwraca uwagę Raport GII 2016, przyznając jej pod tym względem 73.8 punktów i 9. miejsce w światowym rankingu.

Hiszpańska kreatywność zwraca także uwagę w Polsce. Zuzanna Gołębiewska (PHIG) podaje, że Polski Urząd Patentowy UPRP w 2015 roku udzielił firmom hiszpańskim sześciu z jedenastu zgłoszonych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe, co dało Hiszpanom wraz z firmami szwedzkimi i brytyjskimi 8. miejsce.

Kreatywności i innowacyjność hiszpańskiej myśli technicznej, naukowej i artystycznej znalazła swoje odbicie w niedawno opublikowanym przez europejski Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) rankingu dwudziestu państw zgłaszających wzory przemysłowe. Hiszpanie w 2015 roku zgłosili do OHIM 3588 wzorów przemysłowych, zajmując ósme miejsce na świecie wśród poszukujących ochrony dla nowego designu.

Równie aktywne są hiszpańskie firmy w przypadku znaków towarowych. W rankingu 20. państw o największej liczbie zgłoszeń oraz rejestracji wspólnotowych znaków towarowych dokonanych w 2015 roku w OHIM, Hiszpania zajęła 5. miejsce po Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech zgłaszając 9406 znaków towarowych, z których zostało zarejestrowanych 8056.

Dodatkowo ponad dwa tysiące zgłoszeń wpłynęło z Hiszpanii do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), z czego zarejestrowano 522, co uplasowało Hiszpanów odpowiednio na 14. i 17. pozycji.

 

Źródła:

Raport GII 2016

www.globalinnovationindex.org/analysis-economy

Expansion – raport 24.08.2016

www.expansion.com/empresas/tecnologia/2016/08/24/57bca53722601d5b4f8b4635.html

Portal Promocji Przemysłu

https://spain.trade.gov.pl/pl/gospodarka/208472,spolki-gieldowe-inwestuja-8-5-mld-w-b-r-i.html

UPRP

www.uprp.pl/uprp/_gAllery/77/24/77242/raport_roczny_2015.pdf

 Zdjęcie: absfreepic.com

 

autor: Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

Eksperci

Dolar najdroższy od prawie dwóch lat

Ponad 3,84 zł trzeba było płacić we wtorek za dolara. To najwyższy poziom od maja 2017 r., czyli od ...

Niższe opłaty z tytułu uwłaszczenia, czyli o kolejnych zmianach w prawie

Z dniem 1 stycznia 2019 roku dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mi...

Premier May zmienia strategię. Co z brexitem i funtem?

Po odrzuceniu przez brytyjski parlament planu Brexitu Izba Gmin przejmuje większą inicjatywę w przyg...

Wydobycie bitcoinów opłacalne tylko w Chinach?

Cena bitcoina spadła poniżej średniego kosztu jego wydobycia, co sprawia, że część kopiących kryptow...

Cyberatak na niemieckich polityków: profesjonalni przestępcy czy obce służby?

Na podstawie informacji dostępnych w Internecie można stwierdzić, że przynajmniej od 5 grudnia były ...

AKTUALNOŚCI

Promujmy i wzmacniajmy dialog społeczny na poziomie europejskim – przyjęcie European Social Dial

6 lutego odbyła się konferencja zorganizowana przez partnerów społecznych: ETUC, CEEP, SMEUnited ora...

Prognozy na 2019 – więcej upadłości i restrukturyzacji polskich firm

Liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce nadal znajduje się w trendzie wzrostowy...

Świetne prognozy MFW. Polski dług ostro w dół

Najnowsze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że polskie zadłużenie w relacji do PKB...

05 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku obchodzimy 5 lutego przedstawiamy podsumowani...

Kredyt na innowacje technologiczne – to już ostatni dzwonek na składanie wniosków o dotację

  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, chcące zainwestować w rozwój technologiczny mają moż...