piątek, Luty 15, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "programy unijne"

programy unijne

W następnym budżecie UE na lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała 100 mld euro na badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont Europa. Biorąc pod uwagę nakłady ponoszone przez 27 państw członkowskich UE (już bez Wielkiej Brytanii) na poprzedni program Horyzont 2020 to wzrost aż o 29%. Nasze instytucje publiczne, jak i firmy muszą zacząć w większym stopniu inwestować w innowacje – uważa Konfederacja Lewiatan.

W tym kontekście warto podkreślić, że według danych za 2017 r. Polska wykorzystała zaledwie 1% funduszy dostępnych na Horyzont 2020 dla całej UE, co jest w dużej mierze konsekwencją znacznie łatwiejszego dostępu naszych firm do funduszy strukturalnych, w ramach kopert narodowych. Jeśli jednak nasza gospodarka chce poradzić sobie z rosnącą presją płacową po stronie pracowników i przejść na wyższy poziom w światowym łańcuchu dostaw, co oznaczałoby jednocześnie większe zyski dla firm i wyższe zarobki dla pracowników, to zarówno instytucje publiczne, jak i firmy muszą zacząć w większym stopniu inwestować w innowacje. Należy pamiętać, że Polska przeznacza zaledwie 1% swojego PKB na badania i rozwój, podczas gdy średnia unijna to 2%, a tzw. „europejscy championi”, tj. kraje skandynawskie i Niemcy wydają na ten cel ok. 3% PKB.

Biorąc pod uwagę rosnącą globalną konkurencję w dziedzinie badań i innowacji już nie tylko ze strony USA, Korei Południowej i Japonii, ale także Chin, UE podjęła decyzję nie tylko o zwiększeniu dostępnych funduszy na badania i innowację, ale także o zreformowaniu samego programu Horyzont Europa, który będzie podzielony na trzy filary: otwarta nauka, globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłu oraz otwarta innowacja. Pierwszy jest dostępny tylko dla świata nauki, ale drugi z 52,7 mld euro (56% całego programu) jest skierowany przede wszystkim do firm i przemysłu. Z tej kwoty 15 mld euro ma być przeznaczone na kluczowe technologie prorozwojowe, wciąż w Polsce niedoinwestowane.

W ramach tego filaru będą teraz także funkcjonować nowe ogólnounijne misje skupiające się na wyzwaniach społecznych i konkurencyjności przemysłowej. Ich przykładowy zakres tematyczny może obejmować tak zróżnicowane kwestie, jak walka z rakiem, czysty transport czy oczyszczenie oceanów z odpadów z tworzyw sztucznych.
Zdaniem eksperta Konfederacji Lewiatan Adama Dorywalskiego bardzo ważne jest, aby polskie firmy wykazały się aktywnością w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach publicznych dotyczących definiowania przyszłych misji, ponieważ będą one dostawały przez lata 2021-2027 dofinansowanie na poziomie 5-10 mld euro (ok 1 mld euro na misję). Jednym ze sposobów w jaki można wpłynąć na wybór ostatecznej listy misji jest większe zaangażowanie się przedsiębiorstw w zreformowane partnerstwa europejskie.

Program Horyzont Europa ma zamiar uporządkować liczbę partnerstw, które UE współprogramuje lub współfinansuje z partnerami, takimi jak przedstawiciele przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego, aby zwiększyć ich efektywność i wpływ na osiągnięcie europejskich celów w zakresie unijnej polityki dotyczącej badań i innowacji, w tym właśnie zdefiniowania nowych misji.

Utworzona zostanie także Europejska Rada ds. Innowacji (skrót z ang. EIC), która będzie zarządzać 10 mld euro z trzeciego filaru (pozostałe 3,5 mld euro będzie w dyspozycji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii). Filar ten stanowi 14% całego Horyzontu Europa i będzie zaadresowany przede wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). EIC ma być punktem kompleksowej obsługi finansującej za pomocą grantów i łączenia różnych środków finansowania (dostępnych poprzez Europejski Bank Inwestycyjny oraz program InvestEU) szybko rozwijające się innowacje wysokiego ryzyka, które mają duży potencjał tworzenia zupełnie nowych rynków. Zapewni ona bezpośrednie wsparcie dla innowatorów zarówno na wczesnym etapie prac, jak i na dalszym etapie rozwoju oraz wprowadzaniu na rynek.

Jak dodaje Kinga Grafa, dyrektorka biura Lewiatana w Brukseli Komisja Europejska tworzy nowe programy, które przyczynią się do większych inwestycji w badania i innowacje w UE, takich jak Cyfrowa Europa (9,2 mld euro), Program Kosmiczny (16 mld euro), Europejski Fundusz Obronny (3,5 mld euro na inwestycje w badania) czy też InvestEU. W przypadku tego ostatniego 15,2 mld euro ma pozwolić na udzielenie gwarancji z budżetu UE w wysokości 38 mld euro, które zostaną przeznaczone na wsparcie strategicznych projektów w całej UE. Polskie firmy powinny zawalczyć o te fundusze.

Dzięki przyciągnięciu inwestycji prywatnych i publicznych Komisja oczekuje, że w okresie 7 lat Fundusz InvestEU przyczyni się do powstania w całej UE dodatkowych inwestycji o wartości ponad 650 mld euro. Dodatkowo, w oparciu o powodzenie obecnego programu na rzecz konkurencyjności MSP (COSME), Komisja zaproponowała program na rzecz jednolitego rynku ze środkami o wysokości 4 mld euro, który ma umożliwić MSP rozwijanie się i rozszerzanie działalności również za granicą. Na program „Łącząc Europę” przeznaczone zostanie 42,3 mld euro na wsparcie inwestycji w ogólnoeuropejskie sieci infrastruktury transportowej (30,6 mld euro), energetycznej (8,7 mld euro) i cyfrowej (3 mld euro).
Należy także pamiętać, że aż 65-85% funduszy spójności ma zostać przeznaczonych na bardziej inteligentną i przyjazną dla środowiska Europę. Dlatego, jednym z większych wyzwań przed jakimi stanie UE w nowej perspektywie finansowej, będzie koordynacja i spójne zarządzanie tymi funduszami.

Opracowanie: Kinga Grafa – Konfederacja Lewiatan

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości otworzyły nowy obiekt na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. W inauguracji udział wzięła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel, która mówiła o wsparciu przedsiębiorczości z Funduszy Europejskich 2014-2020.

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) pozyskała kwotę ponad 81 mln zł z Programu Innowacyjna Gospodarka na 4 projekty mające na celu wsparcie początkujących przedsiębiorców. Największy z nich – Droga do Polski Przedsiębiorczej – ukierunkowany jest na rozwój nowoczesnych, proinnowacyjnych usług dla MŚP oraz wsparcie wdrażania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i informatycznych.

W ramach projektu powstała sieć 50 inkubatorów w 24 miastach oraz 10 wyspecjalizowanych punktów wsparcia start-upów (tzw. AIP Business Link). Według danych AIP z różnych form wsparcia oferowanych w ramach systemu akademickich inkubatorów przedsiębiorczości skorzystało dotychczas 7 tys. start-upów. Obecnie w inkubatorach AIP działa blisko 1700 firm.

Inkubator na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II będzie kolejnym biurem AIP w Krakowie. Do dyspozycji młodych przedsiębiorców przeznaczonych będzie 160 metrów kwadratowych. Znajdą się tam przestrzenie biurowe dla start-up’ów, a także sala konferencyjna. W ramach AIP Kraków działa 5 innych biur zlokalizowanych na kilku krakowskich uczelniach wyższych.

Przedsiębiorczość jest jednym z kluczowych obszarów wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE – poinformowała wiceminister Iwona Wendel podczas inauguracji AIP Kraków. Dodała, że nacisk zostanie położony na wsparcie tworzenia przedsiębiorstw w oparciu o nowatorskie pomysły, tzw. startup’ów. Fundusze na ten cel będą dostępne w ramach Programu Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz regionalnych programów operacyjnych:

  • Wsparcie startup’ów w Programie Inteligentny Rozwój ukierunkowane zostanie na firmy, których działalność oparta jest na wysoko innowacyjnych pomysłach lub na komercjalizacji wyników prac B+R. Finansowane będą działania stymulujące aktywność inwestorów prywatnych, czyli funduszy seed capital, funduszy venture capital oraz aniołów biznesu. W tym celu uruchomione zostaną instrumenty finansowe o charakterze kapitałowym i pożyczkowym.
  • W ramach Programie Polska Wschodnia planowana jest realizacja działania „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Wsparcie kierowane będzie do młodych ludzi (do 35. roku życia), w szczególności absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących realizować innowacyjne pomysły biznesowe Polsce Wschodniej. Platformy zapewniać będą usługi okołobiznesowe i specjalistyczne oraz wsparcie finansowe (dotacje do 800 tys. zł).
  • Regionalnych Programach Operacyjnych dostępne będzie wsparcie usług świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości. Przewiduje się również wsparcie projektów inwestycyjnych MŚP poprzez poprawę dostępu do finansowania w postaci pożyczek i poręczeń.
  • Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach RPO oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój) finansowane będą instrumenty wspierające rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.
 źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; Portal Funduszy Europejskich

Rozpoczynają się pierwsze nabory wniosków ogłaszane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP). Dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) zostanie przeznaczone na podniesienie aktywności zawodowej ludzi młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy i zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP), które będą udzielały wsparcia. Młodzi mieszkańcy Mazowsza i Małopolski skorzystają z niego prawdopodobnie już na początku kwietnia br.

– Szczególnie ważne jest to, że w Programie Wiedza Edukacja Rozwój w pierwszej kolejności uruchamiamy środki na wsparcie osób młodych. Pokazuje to, że jednym z naszych priorytetów w nowej perspektywie jest rynek pracy i edukacja – podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jako pierwszy ogłosił nabór, w ramach którego pomoc kierowana będzie do tzw. młodzieży NEET, czyli osób nie pracujących, nie uczących i nie szkolących. Powiatowe Urzędy Pracy mogą składać wnioski od 2 do 18 marca 2015 r. Jako następny, nabór ogłosił WUP Kraków, tutaj Powiatowe Urzędy Pracy mają czas na złożenie projektów od 9 do 16 marca 2015 r. Młodzi mieszkańcy Mazowsza i Małopolski skorzystają z pomocy urzędów prawdopodobnie już na początku kwietnia, wtedy też zostaną podpisane umowy pomiędzy WUP i PUP. Kolejnym regionem, który uruchomi nabory będzie województwo świętokrzyskie, a wkrótce dołączą do nich pozostałe.

W ramach projektów oferowana będzie przede wszystkim indywidualna, kompleksowa pomoc dla młodych, która doprowadzić ma do ich zatrudnienia lub poprawy sytuacji na rynku pracy. Zapewnione zostaną m.in. staże, szkolenia i inne formy dokształcania się. Dzięki temu osoby objęte wsparciem uzyskają niezbędne do podjęcia pracy doświadczenie lub przekwalifikują się – zgodnie z potrzebami pracodawców. Program promuje dobrej jakości pracę, czyli zatrudnienie na umowę o pracę na co najmniej trzy miesiące lub umowę cywilnoprawną też na minimum kwartał, przy czym średnie miesięczne wynagrodzenie za ten okres nie może być niższe od płacy minimalnej i musi uwzględniać składki zdrowotne i ubezpieczeniowe.
Objęci projektami PUP młodzi ludzie będą mogli również otrzymać środki na założenie własnej działalności gospodarczej.

Osoby, które nie są zarejestrowane w PUP, a pozostają bez pracy, będą mogły skorzystać z pomocy instytucji, które wezmą udział w konkursach ogłoszonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy od początku II kwartału 2015 r.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Eksperci

Dolar najdroższy od prawie dwóch lat

Ponad 3,84 zł trzeba było płacić we wtorek za dolara. To najwyższy poziom od maja 2017 r., czyli od ...

Niższe opłaty z tytułu uwłaszczenia, czyli o kolejnych zmianach w prawie

Z dniem 1 stycznia 2019 roku dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mi...

Premier May zmienia strategię. Co z brexitem i funtem?

Po odrzuceniu przez brytyjski parlament planu Brexitu Izba Gmin przejmuje większą inicjatywę w przyg...

Wydobycie bitcoinów opłacalne tylko w Chinach?

Cena bitcoina spadła poniżej średniego kosztu jego wydobycia, co sprawia, że część kopiących kryptow...

Cyberatak na niemieckich polityków: profesjonalni przestępcy czy obce służby?

Na podstawie informacji dostępnych w Internecie można stwierdzić, że przynajmniej od 5 grudnia były ...

AKTUALNOŚCI

Promujmy i wzmacniajmy dialog społeczny na poziomie europejskim – przyjęcie European Social Dial

6 lutego odbyła się konferencja zorganizowana przez partnerów społecznych: ETUC, CEEP, SMEUnited ora...

Prognozy na 2019 – więcej upadłości i restrukturyzacji polskich firm

Liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce nadal znajduje się w trendzie wzrostowy...

Świetne prognozy MFW. Polski dług ostro w dół

Najnowsze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że polskie zadłużenie w relacji do PKB...

05 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku obchodzimy 5 lutego przedstawiamy podsumowani...

Kredyt na innowacje technologiczne – to już ostatni dzwonek na składanie wniosków o dotację

  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, chcące zainwestować w rozwój technologiczny mają moż...