sobota, Luty 16, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "Crédit Agricole"

Crédit Agricole

Spośród wszystkich czynności związanych z obsługą służbowej floty, najbardziej pracochłonny dla firm z sektora MŚP jest nadzór nad stanem zużycia samochodów – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Carefleet S.A., jednej z czołowych na polskim rynku firm specjalizujących się w wynajmie długoterminowym pojazdów. Na konieczność utrzymywania służbowych aut w dobrej kondycji, a co za tym idzie – dbania o bieżące naprawy i obsługę techniczną – wskazuje 21,7 proc. badanych.

Rok 2017 był drugim z rzędu bardzo udanym dla całego rynku motoryzacyjnego w Polsce. Według Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu pojazdów, sprzedaż nowych samochodów osobowych osiągnęła najwyższy w tym stuleciu poziom. Z salonów wyjechało 486 tys. aut – o 17 proc. więcej niż rok temu.

Więcej samochodów, więcej obowiązków

Za dobrą koniunkturę, podobnie jak w kilku ostatnich latach, odpowiadały przede wszystkim firmy – były one nabywcami blisko 70 proc. wszystkich nowych samochodów osobowych sprzedanych w minionym roku. Na rozwój rynku motoryzacyjnego w Polsce coraz większy wpływ mają podmioty z sektora MŚP. Rosnąca liczba samochodów w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oznacza jednak coraz większą liczbę obowiązków związanych z ich utrzymaniem.

Im większa liczba samochodów w firmie, tym większe są nakłady czasu i pracy, które trzeba przeznaczyć na ich utrzymanie. Do kwestii stricte technicznych, takich jak przeglądy serwisowe, naprawy mechaniczne czy sezonowa wymiana opon dochodzą jeszcze obowiązki administracyjne – twierdzi Ilona Ochęduszko dyrektor Departamentu Account Management w Carefleet S.A. – O ile korporacje i duże przedsiębiorstwa posiadają całe działy lub pracowników dedykowanych obsłudze firmowej floty, o tyle w przypadku mniejszych  firm obowiązki te spadają na pracowników odpowiedzialnych za inne obszary funkcjonowania firmy, w tym często również na samych właścicieli – dodaje.

Nie tylko nadzór nad stanem samochodów służbowych

Oprócz konieczności utrzymania aut służbowych w dobrej kondycji, stosunkowo dużych nakładów pracy wymaga od firm z sektora MŚP również koordynacja przeglądów serwisowych oraz rozliczanie faktur związanych z eksploatacją samochodów. Na te kwestie wskazało odpowiednio 13,4 i 13,2 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu. Ankietowani zwracali również uwagę m.in. na pracochłonność działań administracyjnych związanych z obsługą floty, takich jak rejestracje i ubezpieczenia (11,1 proc.) czy koordynacja napraw szkód komunikacyjnych (6,2 proc.). Jak twierdzi Ilona Ochęduszko, duże nakłady pracy i czasu, jakie należy poświęcić na obsługę samochodów służbowych, sprawiają, że coraz częściej przedsiębiorcy z sektora MŚP zlecają te zadania wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.

Właściciele małych i średnich firm traktują samochody służbowe w kategorii narzędzi pracy. Powinny być ekonomiczne, funkcjonalne i generować jak najmniej dodatkowej pracy. Dlatego też z roku na rok coraz większą popularnością cieszy się outsourcing usług związanych z zarządzaniem flotą – mówi Ilona Ochęduszko. – Wśród nich możemy m.in. wymienić obsługę techniczną pojazdów, sezonową wymianę i przechowywanie opon, likwidację szkód komunikacyjnych, karty paliwowe czy wsparcie w kwestiach związanych z administracją firmowej floty – dodaje.

Sektor MŚP coraz bardziej otwarty na wynajem

W ostatnich latach coraz większą popularność w sektorze MŚP zyskuje wynajem długoterminowy – rozwiązanie,  które łączy w sobie atrakcyjne finansowanie samochodu z szerokim zakresem usług z obszaru zarządzania flotą. Jeszcze kilkanaście lat temu z rozwiązania tego korzystały przede wszystkim korporacje i duże przedsiębiorstwa. Obecnie, jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Carefleet S.A., 19,6 proc. mikro, małych i średnich firm w Polsce finansuje samochody służbowe w formie wynajmu długoterminowego. To niemal o 15 proc. więcej niż w 2009 roku.

Źródło: Carefleet, Pixabay

EFL przygotował indeks „Barometr EFL” informujący o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Jego wyniki publikowane będą cyklicznie co kwartał, wraz z badaniami ”Skanera MŚP”[1]. „Barometr EFL” jest przygotowany dla  EFL na wyłączność. Jego pierwszy odczyt wskazuje, że ponad połowa MŚP planuje intensyfikację rozwoju.

BAROMETR EFL to syntetyczny wskaźnik informujący o skłonności firm z sektora MŚP do rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest  nierozerwalnie związane z inwestycjami w środki trwałe.

Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm.

Pogoda dla MŚP

Sektor MŚP w Polsce wytwarza 67 proc. PKB i tworzy miejsca pracy dla ok. 70 proc. zatrudnionych. Dla nas przedsiębiorcy tego sektora to nasi kluczowi klienci  – mówi prezes EFL, Radosław Kuczyński. – Dla EFL orientacja na potrzeby biznesowe sektora MŚP jest podstawą wzajemnej partnerskiej współpracy. Aby wychodzić naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i realnie wspierać rozwój prowadzonego przez nich biznesu,  na czym nam właśnie zależy, zdecydowaliśmy się na przeprowadzanie cyklicznego badania, które nazwaliśmy Barometrem EFL”. Jego odczyt stanowi dla nas kolejne źródło cennych informacji na temat tego, co dzieje się w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach – dodał prezes EFL.

Odczyt barometru

Wartość „Barometru EFL” wyniosła 54,3 pkt., co oznacza, że kondycja finansowa większości MŚP jest o 4 pkt. wyższa od progu OR, który wskazuje na ograniczony rozwój firm i dużą niepewność przedsiębiorców. Ponad połowa przedsiębiorców planuje intensyfikację rozwoju, co w efekcie ma przełożyć się na wzrost sprzedaży i prognozowane większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, szczególnie w odniesieniu do firm małych i średnich. Firmy mikro stawiają sobie cele krótkoterminowe i ostrożnościowe, jeśli chodzi o planowany rozwój, ze względu na obawy dotyczące stabilności przychodów oraz zakładanej, słabszej płynności finansowej.

We wszystkich badanych obszarach, z których dane składają się na ogólny wynik „Barometru EFL” (sprzedaż, płynność finansowa, zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, inwestycje w środki trwałe), odsetek przedsiębiorstw wskazujących na wzrost przewyższa odsetek firm, które prognozują spadki.

Spośród badanych branż najwyższy wskaźnik (59,3 pkt.) osiągnął subindeks firm zajmujących się produkcją. Wynik subindeksu zbliżony do głównej wypadkowej „Barometru EFL” mają firmy usługowe (56,5 pkt.) oraz gastronomiczno-hotelarskie (55,1 pkt.). Badane przedsiębiorstwa z branży HORECA[2] oczekują w I kwartale 2015 r. wyższego poziomu sprzedaży w stosunku do poprzedniego kwartału oraz informują o zwiększeniu zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne.

Najczęściej wykorzystywane instrumenty finansowe

Badanie wykazało, że bieżącą działalność MŚP i realizację ich planów inwestycyjnych wspierają najskuteczniej kredyty bankowe, usługi leasingowe, ubezpieczenie majątku a także, choć w mniejszym stopniu, faktoring. Z leasingu najchętniej korzystają firmy budowlane, handlowe, produkcyjne i transportowe. Po kredyty bankowe najchętniej sięgają producenci, firmy budowlane oraz handlowe. Do wykorzystywania własnych środków pieniężnych przyznają się głównie usługodawcy.

Podsumowanie poprzedniego kwartału – Skaner MŚP[3]

Ostatni kwartał 2014 roku nie był najlepiej oceniany przez przedsiębiorców z sektora MŚP. Tylko 11,8 proc. badanych było skłonnych dobrze ocenić rozwój wydarzeń w polskiej gospodarce w tym czasie. Ze spadkiem odsetka optymistów mamy do czynienia nieprzerwanie od początku 2014 roku. Jednocześnie wzrosła liczba respondentów nastawionych pesymistycznie, którzy wskazują, że sytuacja gospodarki pod koniec ubiegłego roku uległa pogorszeniu. W III kwartale 2014 roku było ich 27,2 proc., w IV już 38,2 proc.

Te ogólne wnioski musiały przełożyć się także na ocenę sytuacji własnej firmy. Odsetek badanych, którzy zauważyli poprawę kondycji własnego biznesu, spadł o 11,7 proc. w stosunku do odczytu z III kwartału ubiegłego roku, i wynosi 15,5 proc. Pozytywnie nastraja zaś fakt, że jedynie nieznacznie wzrósł odsetek badanych, którzy zauważają pogorszenie sytuacji swojej firmy. W III kwartale 2014 r. wynosił on 23,5 proc., kwartał później zaś 24,7 proc.

Oceny te pokrywają się z prognozami, jakie przedsiębiorcy przedstawiali w poprzednich edycjach badania. Już jesienią sygnalizowali oni, że z uwagi na spadki liczby nowych zamówień i wzrost zapasów, czwarty kwartał nie będzie należał do najlepszych. Wynik ten potwierdzają dane GUS, który w styczniowym biuletynie informował o spadku konsumpcji w ostatnim kwartale 2014 roku.

Prognozy na bieżący kwartał

Powiększyła się, i to prawie o 6 proc., grupa optymistów, którzy widzą szansę na poprawę sytuacji gospodarczej Polski w I kw. bieżącego roku. Aktualnie odsetek badanych, wyrażających taką opinię, wynosi 19,4 proc. Przedsiębiorcy mają dobre przewidywania dotyczące własnych firm. Prawie 1/3 badanych wskazuje, że sytuacja prowadzonego przez nich biznesu polepszy się. Spoglądając na historyczne dane z badania należy zauważyć, że aktualne prognozy nie odbiegają od tych sprzed trzech miesięcy.

Indeks ZAIR w górę

Przedsiębiorcy nie tracą ducha, o czym świadczy ich skłonność do dokonywania inwestycji, którą obrazuje indeks ZAIR. W stosunku do poprzedniego odczytu jego wartość wzrosła
o 9,5 pkt. i wynosi 67,1 pkt. na minusie. Wobec analogicznego okresu w 2014 roku jego wartość pozostała na identycznym poziomie (wzrosła jedynie o 0,2 pkt.).

Prawdopodobnie na skutek nadwyżek kapitału (o których świadczy niska wartość indeksu ZAIR w ubiegłym kwartale) firmy nie zamierzają rezygnować z inwestycji. Dodatkowo w bieżącym kwartale większa liczba przedsiębiorstw zamierza zatrudniać pracowników niż zwalniać, a pracodawcy chętniej niż w minionym kwartale będą inwestować w rozwój kompetencji swoich pracowników. Dodatkowo badanie ujawniło, że więcej przedsiębiorców zamierza też dokonywać wydatków na marketing, wsparcie sprzedaży, remonty, technologie, maszyny i oprogramowanie.

Co prognozują ekonomiści

Zdaniem Marcina Nieplowicza, głównego ekonomisty EFL, rozwój sytuacji ekonomicznej w Polsce będzie bazował na korzystnej strukturze wzrostu gospodarczego, uzyskanej w ubiegłym roku. Czyni to Polskę o wiele lepiej przygotowaną na zmianę koniunktury gospodarczej w Europie i na świecie.

Należy spodziewać się dalszej stopniowej poprawy na rynku pracy, czego wyrazem będzie zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Towarzyszący mu wzrost wynagrodzeń przełoży się na wyższą konsumpcję prywatną. To właśnie wydatki gospodarstw domowych będą gwarancją dla kontynuacji inwestycji firm i zwiększania przez nie poziomu produkcji.

Dlatego w całym 2015 roku można oczekiwać dynamiki PKB Polski na poziomie 3,7 proc., wzrostu konsumpcji prywatnej do poziomu 3,5 proc., zwiększenia inwestycji o 8,4 proc., wzrostu eksportu mierzonego w euro o 6 – 7 proc. oraz spadku bezrobocia do poziomu 10,6 proc. Druga połowa roku będzie z pewnością lepsza niż pierwsza, a to ze względu na uruchomienie środków z nowego budżetu unijnego na lata 2014 – 2020.

[1] Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), opinie i prognozy przedsiębiorców pierwszy kwartał 2015 r. zrealizowany przez instytut Keralla Research na ogólnopolskiej i reprezentatywnej próbie 600 przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm, metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).Badanie wykonano w dniach 28.01-04.02.2015.

[2] Branża HORECA obejmuje działalność hotelarską i restauracyjno-gastronomiczną.

[3]  „Skaner MŚP” jest diagnozą kondycji i nastrojów mikro-, małych i średnich firm prywatnych. Przeprowadzane jest cyklicznie co kwartał przez instytut badawczy Keralla Research. Najnowsza edycja z lutego br. ukazuje nastroje przedsiębiorców sektora MŚP w pierwszym kwartale 2015 r.

 źródło: Grupa Crédit Agricole SA/ EFL

Eksperci

Dolar najdroższy od prawie dwóch lat

Ponad 3,84 zł trzeba było płacić we wtorek za dolara. To najwyższy poziom od maja 2017 r., czyli od ...

Niższe opłaty z tytułu uwłaszczenia, czyli o kolejnych zmianach w prawie

Z dniem 1 stycznia 2019 roku dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mi...

Premier May zmienia strategię. Co z brexitem i funtem?

Po odrzuceniu przez brytyjski parlament planu Brexitu Izba Gmin przejmuje większą inicjatywę w przyg...

Wydobycie bitcoinów opłacalne tylko w Chinach?

Cena bitcoina spadła poniżej średniego kosztu jego wydobycia, co sprawia, że część kopiących kryptow...

Cyberatak na niemieckich polityków: profesjonalni przestępcy czy obce służby?

Na podstawie informacji dostępnych w Internecie można stwierdzić, że przynajmniej od 5 grudnia były ...

AKTUALNOŚCI

Promujmy i wzmacniajmy dialog społeczny na poziomie europejskim – przyjęcie European Social Dial

6 lutego odbyła się konferencja zorganizowana przez partnerów społecznych: ETUC, CEEP, SMEUnited ora...

Prognozy na 2019 – więcej upadłości i restrukturyzacji polskich firm

Liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce nadal znajduje się w trendzie wzrostowy...

Świetne prognozy MFW. Polski dług ostro w dół

Najnowsze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że polskie zadłużenie w relacji do PKB...

05 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku obchodzimy 5 lutego przedstawiamy podsumowani...

Kredyt na innowacje technologiczne – to już ostatni dzwonek na składanie wniosków o dotację

  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, chcące zainwestować w rozwój technologiczny mają moż...