sobota, Sierpień 17, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "arbitraż"

arbitraż

Znaczenie arbitrażu znacznie wykracza poza usługę rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami czy osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Innym, ważniejszym jego znaczeniem jest wyznaczanie standardów obrotu prawnego i gospodarczego w danym kraju. Najważniejsze, cieszące się największą renomą instytucje arbitrażowe istnieją w państwach uważanych jednocześnie za najlepsze miejsca do podejmowania inwestycji.

Jednym z nich mogłaby być Polska. Dlatego trzeba zadać sobie pytanie, jaki jest stan naszego arbitrażu i czy można podjąć działania, aby go poprawić. Ocena wyjściowa jest jednak pozytywna. Z pewnością jednak można zrobić coś jeszcze w tej dziedzinie. Nasuwa się postulat rozszerzenia tzw. zdatności arbitrażowej, czyli możliwości rozpatrywania poszczególnych spraw o spory pomiędzy akcjonariuszami oraz nimi samymi a spółką. Obecnie ustawodawca tego nie dopuszcza, chociaż powinien. Przypadki te wymagają szybkiego rozstrzygania oraz bardzo wysokich specjalistycznych kompetencji. Tylko arbitraż może rozwiązać problem, póki ma on jeszcze znaczenie ekonomiczne czy prawne dla stron.

 Określenie poziomu arbitrażu w danym państwie na podstawie liczby rozpatrywanych za jego pomocą spraw w roku jest nieporozumieniem. Zawsze będzie to instytucja elitarna – powiedział serwisowi eNewsroom Marek Furtek, Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG  zarówno arbitraż instytucjonalny, jak i ad hoc – oraz jego wyniki – nie dorównają liczbom spraw, którymi zajmują się sądy powszechne. Gdyby orzekać na tej podstawie, paradoksalnie okazałoby się, że metoda ta nigdzie nie działa dobrze. Jej jakość i status należy mierzyć wieloma czynnikami.

Pierwszym jest stan ustawodawstwa arbitrażowego. Ta kwestia w Polsce ma się dobrze. Po gruntownej reformie z 2005 roku, opartej na standardach wyznaczonych przez UNCITRAL oraz po wprowadzeniu uzupełniających ją zmian 10 lat później, nasze prawo jest przyjazne arbitrażowi, bardzo nowoczesne i zgodne z międzynarodowymi wymogami. W Polsce nie brakuje w tej dziedzinie znakomitych pełnomocników oraz sprawnie działających, odpowiadających wysokim standardom instytucji.

Oczywiście są też ciemne strony arbitrażu w naszym kraju. Jedną z najważniejszych jest zupełnie niezrozumiała, niemal całkowita nieobecność arbitrażu w systemie edukacji prawniczej – zarówno w obszarze uniwersyteckim, jak i w szkoleniu prawników praktyków podczas aplikacji. Arbitraż pojawia się rzadko, podczas szkoleń fakultatywnych, podyplomowych, a to zdecydowanie za mało. Kolejnym problemem jest za wąski zakres sporów, jakie mogą być rozstrzygane za pomocą tej metody.Potrzeba zmiany postawy podmiotów zamawiających roboty budowlane.

Standardem przewidzianym w ogólnych warunkach tego typu umów w Europie jest zapis o sądzie polubownym. Odpowiada on filozofii współpracy między stronami. Przewiduje powoływanie komisji do rozwiązywania nieporozumień i skorzystanie z arbitrażu. W Polsce tak się jednak nie dzieje. Podmioty błędnie oceniają kategorie interesu publicznego, nie godzą się na taki tryb rozstrzygania sporów. Być może to jedna z przyczyn głębokiej zapaści na rynku firm budowlanych w ostatnich latach. Ochrona interesów Skarbu Państwa polegająca na niepłaceniu wykonawcy jest polityką krótkowzroczną. Arbitraż mógłby w szybki i kompetentny sposób rozstrzygnąć spór. Dzięki niemu można byłoby uniknąć wieloletniego okresu oczekiwania, który jest czynnikiem dewastującym dla firm – podsumował Marek Furtek.

Na temat praktycznych zagadnień związanych z arbitrażem będzie mowa podczas Warsaw Arbitrattion & Mediations Days, 23-25 maja br. To wydarzenie polskiej społeczności arbitrażowej, dedykowane profesjonalistom i środowisku biznesowemu z Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej.

Przygotowany przez MG projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów oraz realizowana przez resort gospodarki rozbudowa sieci regionalnych Centrów Arbitrażu i Mediacji to działania nakierowane m.in. na usprawnienie obrotu gospodarczego i stworzenie przedsiębiorcom jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Będący w chwili obecnej przedmiotem pracy parlamentu rojekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów wprowadza m.in system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz bodźców ekonomicznych, wpisujących się w naczelną zasadę mediacji jaką jest dobrowolność i poufność. Mają one zachęcać strony postępowania do podejmowania prób polubownego rozwiązywania sporu, zamiast kierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd oraz spopularyzowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów także wśród świadczących pomoc prawną, profesjonalnych pełnomocników.

Proponowane w projekcie rozwiązania zostały opracowane we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Bazują one na eksperckich rekomendacjach Zespołu do spraw systemowych metod rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej, przy Ministrze Gospodarki, a także propozycjach zmian Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w zakresie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Projekt przewiduje m.in, że dla stron postępowania może być zorganizowane w sądzie spotkanie informacyjne, na którym uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę m.in. o polubownych metodach rozwiązywania sporów. Ma to pozwolić na podjęcie przemyślanej decyzji o przystąpieniu bądź odmowie przystąpienia do mediacji. Niestawiennictwo na spotkaniu nie będzie obarczone żadną sankcją. W myśl projektu mediacja będzie mogła zostać wyznaczona na okres trzech miesięcy nie zaś jak do tej pory miesiąca. To rozwiązanie zostało opracowane w oparciu o doświadczenie praktyków i daje szanse na przeprowadzenie skutecznego postępowania.

Ustawa pozwoli ponadto na zaliczenie kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd do wydatków sądowych. Zmianie ulegną także niektóre opłaty sądowe związane z prowadzeniem postępowania mediacyjnego. Proponuje się także dokonywanie zwrotu całości bądź części wniesionej opłaty sądowej, w przypadku gdy na wczesnym etapie postępowania sądowego strony w wyniku mediacji zawrą ugodę.

Wprowadzone zostaną również regulacje dotyczące kwalifikacji mediatorów stałych, co ma zapewnić wysoki standard usług mediacyjnych. Wymogi jakie mają być stawiane osobom ubiegającym się o wpis na listę stałych mediatorów były przedmiotem uzgodnień ze środowiskiem mediatorów i sędziów.

W toku prac legislacyjnych nad projektem przeprowadzono konsultacje publiczne, w których udział wzięło około 50 podmiotów, w większości w praktyce zajmujących się prowadzeniem mediacji.

Działania legislacyjne MG w tym obszarze uzupełnia realizacja projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji”. W ramach projektu CAiM powstało 6 regionalnych Centrów Arbitrażu i Mediacji działających według jednolitych zasad, tworzonych przy udziale organizacji gospodarczych i uczelni wyższych, a także we współpracy z izbami radców prawnych i adwokatów oraz innymi partnerami społecznymi. Celem ich funkcjonowania jest m.in. prowadzenie mediacji między przedsiębiorcami, promowanie polubownych metod rozwiązywania sporów i upowszechnianie wiedzy o nich.

W pierwszym okresie realizacji projektu Centra powstały m.in. dzięki współpracy MG z partnerami – Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, Konfederacją Lewiatan, Fundacją Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica z Katowic, Izbą Przemysłowo-Handlową z Krakowa, Izbą Przemysłowo-Handlową z Białegostoku oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Partnerzy zostali wybrani drogą otwartego konkursu.

Projekt jest realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i  jest realizowany pod stałym nadzorem Instytucji Zarządzającej, tj. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Na projekt, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju przeznaczono łącznie 10 256 520,64 zł. Jest to kwota, którą podzielono, w zależności od realizowanych zadań, na Lidera projektu oraz 6 Partnerów.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

– Rozważam możliwość powołania nowego wiceministra odpowiedzialnego za mediacje i arbitraż – powiedział Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości, w czasie spotkania z przedstawicielami największych firm, członkami Konfederacji Lewiatan.

Zapowiedź powołania nowego wiceministra to rezultat rosnącej roli mediacji i arbitrażu. Koszty sądowe konfliktów gospodarczych w Polsce sięgają miliardów złotych. Mediacja i arbitraż są w rozstrzyganiu konfliktów metodą znacznie tańszą i szybszą niż tradycyjny proces sądowy. Upowszechnienie mediacji odciążyłoby sądy w sprawach gospodarczych i zmniejszyło wydatki na spory.

żródło: Konfederacja Lewiatan

Eksperci

Paradoksalna sytuacja na rynku obligacji

W ostatnich dniach doszło do dość kuriozalnej sytuacji, polegającej na tym, że rentowność dziesięcio...

W cieniu ustawy „frankowej”, w Sądzie Najwyższym kształtuje się orzecznictwo w sprawach kred

Ostatnie informacje i wydarzenia w świecie kredytów „frankowych”, zostały zdominowane przez kwestię ...

Biegowy biznes z Polski podbije świat. I można do tego podboju dołączyć

Runmageddon – stworzony w Polsce cykl biegów przeszkodowych – to najbardziej nuklearna historia na p...

Straty są nieodłączną częścią inwestycji

Zakończony niedawno maj był najgorszym miesiącem w tym roku dla rynku akcji. Większość parkietów odn...

Uchwała NSA pozwala wygrać z fiskusem

Każde zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia or...

AKTUALNOŚCI

Ważne dla Polski nowe stanowisko Komisji Europejskiej

Odpowiedź Komisji Europejskiej na ostatnie głosowanie Parlamentu Europejskiego w sprawie pakietu mob...

Dlaczego państwo pozwala na nieozusowane umowy zlecenia?

Dlaczego rząd do tej pory nie zmienił szkodliwego art. 9 ustawy o SUS? Federacja Przedsiębiorców Pol...

Parlament wybrał Ursulę von der Leyen jako pierwszą kobietę przewodniczącą Komisji Europejskie

Parlament Europejski 383 głosami za wybrał w tajnym głosowaniu 16 lipca Ursulę von der Leyen na prze...

Wzrost cen może być krótkotrwały

Jak informuje BIEC (Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych), wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prog...

KONKURS: odpowiedz na pytanie i wygraj książkę

Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie organizowanym przez nasz portal. Tym razem pytamy Was o t...