Home Unia Europejska Wieloletni budżet UE: Parlament Europejski definiuje priorytety budżetowe na okres po 2020...

Wieloletni budżet UE: Parlament Europejski definiuje priorytety budżetowe na okres po 2020 r.

Parlament Europejski podkreśla w rezolucji swoją „jedność i gotowość” do negocjacji z ministrami UE w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027 i ubolewa, że państwa członkowskie nie poczyniły „znaczących postępów” w poszukiwaniu wspólnego stanowiska. Posłowie oczekują „osiągnięcia dobrego porozumienia przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.”. Jeśli jednak Rada nie przyjmie wspólnego stanowiska na czas, przyjęcie WRE przed wyborami może okazać się niemożliwe. Posłowie obawiają się, „poważnych komplikacji z uruchomieniem nowych programów z powodu późnego przyjęcia ram finansowych, jak to miało miejsce w przeszłości”.

Posłowie uważają, że propozycja WRF przedstawiona przez Komisję Europejską jest punktem wyjścia, ale jej proponowany poziom „nie pozwoli UE wywiązać się ze swoich zobowiązań politycznych i reagować na ważne wyzwania w przyszłości”. Parlament sformułował listę priorytetów, między innymi:

– Budżet programu badawczego „Horyzont Europa” powinien wynieść 120 mld EUR (Komisja proponuje 83,5 mld EUR);

– Wzmocnienie europejskiego strategicznego planu inwestycyjnego („plan Junckera”);

– Zwiększenie finansowania infrastruktury transportowej i MŚP;

– Utrzymanie finansowania długoletniej polityki spójności i polityki rolnej;

– Podwojenie środków na walkę z bezrobociem wśród młodzieży, potrojenie środków na program Erasmus+;

– ustalić wkład UE w realizację celów w zakresie klimatu na poziomie co najmniej 25 % wydatków w ramach wieloletnich ram finansowych i na poziomie 30 % jak najszybciej, najpóźniej do 2027 r. .

Nowy i prostszy system dochodów

Jeśli chodzi o reformę źródeł dochodów UE („zasoby własne”), posłowie uważają, że obecny system jest „wysoce złożony, niesprawiedliwy i nieprzejrzysty oraz całkowicie niezrozumiały dla obywateli UE”.

Nowy, prostszy system powinien znacząco zmniejszyć bezpośrednie wkłady państw członkowskich opartych na dochodzie narodowym brutto oraz zagwarantować odpowiednie finansowanie wydatków UE w ramach nowych WRF. Parlament popiera również zniesienie wszystkich rabatów i innych mechanizmów korygujących.

Posłowie domagają się ustanowienia nowych zasobów własnych, takich jak zasoby oparte na nowym systemie podatku od osób prawnych (w tym opodatkowania dużych przedsiębiorstw w sektorze cyfrowym), na dochodach z systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz na podatku plastikowym.

Podkreślają, że dochody i wydatki powinny być traktowane podczas negocjacji jako jeden pakiet. Oznaczałoby to, że wszystkie elementy pakietu WRF/Środków Własnych, a zwłaszcza dane liczbowe dotyczące WRF, powinny pozostać na stole negocjacyjnym do czasu osiągnięcia ostatecznego porozumienia.

Sprawozdanie okresowe w sprawie stanowiska Parlamentu w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 w celu osiągnięcia porozumienia – sporządzone przez sprawozdawców Jana Olbrychta (EPP, PL), Isabelle Thomas (S&D, FR), Gérarda Deprez (ALDE, BE) i Janusza Lewandowskiego (EPL, PL) zostało przyjęte 429 głosami „za”, 207 głosami „przeciw”, przy 40 głosach wstrzymujących się.

Od czasu przyjęcia rezolucji w sprawie wieloletnich ram finansowych w marcu 2018 roku Parlament jest gotowy do negocjacji, a rozmowy mogą się rozpocząć, gdy tylko Rada uzgodni wspólne stanowisko. Przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie WRF wymaga zgody Parlamentu.

Do czego służy budżet UE

Około 94% budżetu UE trafia do obywateli, regionów, miast, rolników i przedsiębiorstw. Wydatki administracyjne UE stanowią około 6 proc. całkowitych wydatków.