Home Unia Europejska Reforma systemu handlu emisjami

Reforma systemu handlu emisjami

Projekt przepisów, który został już nieformalnie uzgodniony z ministrami UE, przyspieszyłby coroczną redukcję kwot uprawnień do emisji objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS), który obejmuje około 40% emisji gazów cieplarnianych w UE.
 
Projekt przewiduje:

  • Wzrost rocznej redukcji uprawnień do emisji, które mają zostać wprowadzone na rynek (tzw. liniowy współczynnik redukcji) o 2,2% od 2021 r. w porównaniu z obecnie planowanym 1,74%; czynnik ten będzie również poddawany przeglądowi w celu kolejnego jego podwyższenia, najwcześniej w 2024.
  • Podwojenie rezerwy stabilności rynku ETS w celu przejmowania nadwyżkowych uprawnień do emisji z rynku, po aktywacji, byłaby ona zdolna do ściągnięcia z rynku do 24% nadwyżkowych uprawnień rocznie, przez okres pierwszych czterech lat, co podnosiłoby cenę uprawnień i tym samym motywację do redukowania emisji.

Dwa fundusze wspomagające innowacje i gospodarkę niskoemisyjną 

Fundusz modernizacyjny pomagać będzie w unowocześnianiu systemów energetycznych w państwach członkowskich UE o niższych dochodach. Posłowie zaostrzyli zasady finansowania, aby fundusz nie był wykorzystywany na projekty węglowe, z wyjątkiem ciepłownictwa komunalnego w najbiedniejszych państwach członkowskich.

Fundusz innowacyjny, będzie wspierać projekty w zakresie energii odnawialnej, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz innowacji niskoemisyjnych.

Ochrona przed “ucieczką emisji”

Przepisy mają również na celu zapobieganie „ucieczce emisji”, tj. ryzyku przenoszenia produkcji poza Europę przez przedsiębiorstwa w związku z polityką redukcji emisji. Sektory o najwyższym ryzyku otrzymają swoje uprawnienia do emisji w ramach ETS bezpłatnie, mniej narażone sektory otrzymają nieodpłatnie 30%.