Home Energetyka Ciepło z wód geotermalnych

Ciepło z wód geotermalnych

Energa Wytwarzanie współpracuje z Miastem Kalisz w celu ograniczenia emisji CO2. Podejmowane są przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym w celu wykorzystania zmodernizowanej infrastruktury ciepłowniczej spółki w walce ze smogiem. Planowane są inwestycje mające na względzie dotrzymanie zaostrzonych norm ochrony środowiska.

Władze Kalisza podjęły inicjatywę zbadania zasobów i możliwości eksploatacji wód geotermalnych na terenie miasta. List intencyjny w sprawie współpracy w celu wykorzystania ciepła pochodzącego z tych odnawialnych źródeł geotermalnych do ogrzewania miasta podpisali: Prezydent Kalisza, Grzegorz Sapiński oraz Prezes Zarządu Energa Wytwarzanie, Piotr Meler.

Ciepło z wód geotermalnych

W Kaliszu mają być zbadane zasoby oraz możliwości eksploatacji wód geotermalnych znajdując się na terenie miasta. Niezbędne będzie wykonanie odwiertu poszukiwawczo – rozpoznawczego na terenie Elektrociepłowni Piwonice (należącej do Energi), który pozwoli na ocenę parametrów złoża. Do odjęcia decyzji o przydatności i ekonomiki eksploatacji złóż do celów ciepłowniczych konieczne jest bowiem określenie wydajności, temperatury, mineralizacji i składu chemicznego wód termalnych. Jeżeli temperatura wód geotermalnych znajdujących się na terenie Kalisza będzie miała ok. 60 °C, to zasadne stanie się wykorzystanie zasobów wód geotermalnych jako wsparcia produkcji energii cieplnej (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej).