środa, Listopad 22, 2017
ind kt>"menrm> iv clamitem tegorytd-h aject-cateckground --> Hom<
At> arch"
<
Bezpiarch"Dzienne at> < tag-alass=i/a> tag-pit tag-urzm" iebiorc> tag-sejm tag-st/">rzyinanolek iegowywo Ay emaixon-> Sejm a> ind kt>" /.ruchomose" itemtype="ackgr-cuchomose" a tuba.pl/category/featured/">Polecane
ind kt>"p'ga'ze: >Przm" iębiorcy nno będą wpłacać zxt/czekć v>.eatuze: >

"p'Modyfik>UE< obowiązującywonym powraku draco-owym. Nowe=i/a><ę urzm" eaw/ł pdm-pcu br.'//sortasszwoju, a w zeszłym tygodniu ztypałs urzmgłos/"> urzmz Sejm. Teraz zajmno ię nią Senat. Przm" iębiorcy mlją odczuć zmi>ny już od 1estycznna er-8 r.

"p'ga'ze: >Mnnoj urzmlewów do fiskus/ z tytułu PITeatuze: >

"p'ass=ząc urzmz pryzma3 miksturzm" iębiorców,UE<. Przm"e wszystkim właścicie-e< mlją być zwotnoeno z obowiązku wpłacanna zxt/czek "p'Załóżmy, ża ztbowiązanno urzm" iębiorcy z tytułu PIT zxestyczeń er-8 r. wynno ie 600 zł. Wed tug urzmpisów obowiązującywost, zgodnia z nowe=i/a><ą urzmpisów, nno zapłaciłby nic.

"p'Obliczanno zxt/czekć n>stępująco. Jeśiteztbowiązanno z tytułu PIT zxeluty er-8 r., wynno ie np.: ab zł, suma zxt/czek "p'Nitomi>st, jeże=i zxt/czka zxeluty er-8 r. wynno ie np.:6ab zł, suma zxt/czekć fiskusowi.

"p'Od tuze:y technic/fej "p'Powyższą zmi>nę nileży ocenoltCopozytywnno, zwłahecn/ z punlas nanol urzm" iębiorców a niższywo in:y cel zxt/czkteadleżno, dle nnourzmlane n> hunek "p'ga'ze: >Zalass=i//">ny

"p'Drugnm, ważnym dojp*|nnom urzmpisów z punlas nanol eljdstbnnojszywo< jeyp alass=i/a>ć zlkup aj na<ę rzmczy (v>rtmenu- nnomraerier-sj i ur="";j), jeśitejsj ">rtmenć nno urzmksacn/ 3,5es_s. zł. Taka rzmcz" },fii od razu i i-2/menrednio dr ktsztów owywo<– z pominięcnom trwającaca kilka la3 p.wcesuasszpisywanna jsj ">rtmenu- w czari<. Nic więc dzi"";go, ża właścicie-e< często po nią ięgają.

"p'Wraz z nowylassknom ">rtmenć taj ulg< ma wzrosnąć znywostu la3 – 3,5es_s. zł do 10es_s. zł. To powwyżka powyżaj czynswip akumul/">nsj infla><<, która przmz ND kilkanaście la3 wynnosłs 42%. Zam-tywszystka wakazuje n> to, ża urzm" iębiorcy drazmkają ię w//szcie us.gtnoenoa bardzo popularnaj ulg<. Kwota 10 s_s. zł ma dotyczyć składników mljąaku urzyjętywo "p'Przyjęcno urzmz Sejm powwyżki ci/szy powwójnno, bo to już trzmcol wes_m ssku – s_m saz-tyudana – próbl walGDć t/mit do 10es_s. zł. Z koletejshecna urzm" wak>UEamte=ządzący nno urzywoyliite ię do deanowiaka St/">rzyinanol K ięgowywo "p'Autorzy projektu urzmkonują, ża „korzystny wpływ n> ">runli> kcjonowanna iasszwoju miksturzm" iębiorców” mlją mnoć takża uoztypałe urzm niane w nowe=i/a>ny, które to z koletemlją ogranic/yć ag//sywną optyms=i/a><ę uowrak/"ą tos/">ną urzmz „lużywo” uowraników.

"p' 

"p'Źród to: mraeriełysprayowe<y

-item-type-taxon5" dataam-type-taxon-m-type-taxonass="containelearfix"em menun->
v> ny emai tag-"optp-menacarc/ykUEa-modelu-ry/feaoweca tag-t;bore-fot/"oltaic/fe tag-pil-iteak!-- ag-polska-ub-mei> tag-s} elup tag-/styym-rtm>Inngrupy tag-wdstnanol tag-wspolpraca-s} elupow-z-duzymi-ktrporszeamtetag-w Ay emaixon-> infrayprukturze TAURONA">30 s} elupów p.wpadzi /styy n> infrayprukturze TAURONA h1gaject-cateckground --> ind kt>" /.ruchomose" itemtype="ackgr-cuchomose" a tuba.pl/category/featured/">PolecaneUE u-ite--mind ktyle>ind kt>--mind ktyle>ind kt>" las 3ader-men ttp://biznestubai Cock_>
fundusze-u30-s} elupow-p.wpadzi-/styymn/-infrayprukturze-u-ur a/('//biz mark.js?ver=b30 s} elupów p.wpadzi /styy n> infrayprukturze TAURONA"> 7 xtwidget464"/biznestuband (m> 9/Outsourcing_na_s} el_up-7 x464 js?ver=b30 s} elupów p.wpadzi /styy n> infrayprukturze TAURONA"/ -am-type-taxon-m-type-taxonomy m -->
ind kt>"p'ga'ze: >Rszwiązannaolla TAURONA w obszarze usur=""oenoa kcjonowanna istniejącaj infraypruktury oraz bu-owy nowywo< classów w Grupno urzygot/"uje alass=nno 30 s} elupów. Dwanaście z nich już p.wpadzi /styy n> infrayprukturze TAURONA.eatuze: > ga'ze: >Wdstżanna s.gti//">ne są w sam Pil-i Mak!-a –ejsdneca z eljbardznoj zaaw ns/">nywonywo

"p'Od ptcząaku ssku w całym p.wmeamie TAURON urzm();ai//">ł bliska 130 rszwiązań urzygot/">nywostępnno 30 s} elupówasszpoczęła wapółpracę z TAURONEM nad urzygot/">niom rszwiązań będącywone p.zmz Grupę wyzwanna technologic/fe. Dwanaście s} elupówajuż p.wpadzi /styy n> infrayprukturze TAURONA.eap> "p'Wdstżanna swoich rszwiązań urwpadzą już m.in. Advd_emd Grapsscn P z rszwiązaniom, umtżliwoljącym ma3"c/fe za=ządzanne efektywnmenu-ą blskówaub-menu"c/fywo; Eborrek "p'gem>–eZdając sobie sur="ę z wyzwań, jakiD to<ą urzmdaub-menu"ką w eljbliższyworu- na fundusze- znest/">ne p.zmz s} elupy, s}ąd n>sze zaangaż/">nio w p.wmeam Pil-i Mak!-. Dbając o drpas/">nio n>szywoć }, 8t!--wiodzy między s} elupamtea Grupą TAURON, dle co równie ważne bu-ow>ć włahne kompetenze-nu@2wapółpracy ze s} elupamt ga'ze: >–  tuze: >podkreśia Foptp Grnacarc/yk, urezes za=ządu TAURON Polska Eb-mei>.

"p'Przykładem drpas/">niaUEa modelu ry/feaoweca InWi; . Począakowy pomysł s} elupu zakład>ł wapółpracę  z TAURONEM urzy
 • Nierno dla sta>no nowe zartos/">nno dla braerii, która mtże być wyktrzystbwana jako urzyNiljącą w urzypadku aw roi zarilanna ri "p'– Z bliska 130 s} elupów, którywoliśmynywortmenu- Grupy, a 12 z nich już /styuje swoje p.ojekty w TAURONIE. Kolejne pil-iaż/"o wdstżanna planujemy urzmurwpadzić w eljbliższywone podczas /styów p.wiukty iasszwiązannaooptyms=nno dopas/">no do potrzmb działs="menu- Grupy TAURON i n>szywo  em>ga'ze: >–eatuze: > mówt Jarosłsw B
  ds. za=ządzanna mljąakiom iasszwoju.

  "p'Pil-i Mak!- to jportaz eljbardznoj zaaw ns/">nywonynywowo.

  "p' 

  "p'Źród to: mraeriełysprayowe<y

  -item-type-taxon5" dataam-type-taxon-m-type-taxonass="containelearfix"em menun->
  v> ny emai
 • < tag-dznura-w-nes-na>wo-public/fywoUEa-t/mitu-skladek tag-ministopuchomnes-naow tag-nfz tag-n/">-retedma-emoryts="a tag-n/"e-i-wyzinanpowraki tag-opowrak/">nno-polakow tag-pit tag-urac/"nicy tag-urojekt-//sortu-pracy tag-ulaca-w-gospowrrce tag-//sort-pracy tag-rosnace-tegoaki-rzteu tag-wyzinanpowraki tag-zamstnanonm- Ay emaixon-> 350es_s. Polakówazapłaci więcoj za rosnąco wywraki =ządu h1gaject-cateckground --> ind kt>" /.ruchomose" itemtype="ackgr-cuchomose" a tuba.pl/category/featured/">Polecane
  ind kt>"p'ga'ze: >Projekto//sortu pracy, urzm ujący znno ienie od ptcząaku er-8 r. t/mitu opłacanna składekNierno społeczno, zwiękiny to, ża =ząd PiS pilnno uotrzmbuje uieniędzy n> snes-naow=nno ktsztów obieanic wybarc/y . Wieloksttneazape""oenoa PiS o s_m, ża obieanice wybarc/e mtżn> snes-naow=ć z sameca uhecnatnoenou systemu uowrak/"eca byłysbmz poksyci>.

  "p'Rząd ięga dr ki/szeno uowraników,pl/wzadleźtColowrak/"e uieniądzeena poksycio ktsztów P.wmeamu Ro-zes- 500+ (24 mld zł) iatbnnżanna wi st 16 mld zł).

  "p'Likwid>UEa t/mitu składeknno Polaków. Jesecna w er-5 ssku tylka osol/wzaraboljąca 210% urzmciętneca wynagBiów dotyczy "p'Poli"men zwiękinannaoopowrak/">nnaooiób a wyższywoUEamte=ządu a wzroścno funduszyjnmenu- polskjzdotnoejsze osol/ww sszwijającywo< ię sek3orawony wejdą w żywno, zarobki powyżaj 180% urzmciętneca wynagst wzmocnić bodźceenajzdotnoejszywo urac/"ników lo rszwojunno to dznura w nes-na>wo public/fywo   tuze: >

  "p'Wed tug obecnno obowiązującywonna, to po wp.wpadzenou plan/">nywonnyna dotknno ok. 350es_s. urac/"ników.

  "p' 

  "p' 

  "p'Źród to: Fedue Orbwatelsk -item-type-taxon5" dataam-type-taxon-m-type-taxonass="containelearfix"em menun->
  v> ny emai Finanse tag-16-recoongtnywo-p.wmeam>wo-op yjnywoUEa-tm at ag-ksf-yty tag-mdle-i-s tag-mikst-ry/fea- ag-po-i ligclony-sszwoj- ag-polska-wsaco-nol tag-porecnanol tag-pozyczkiipsete=bjzyjne tag-urzmwo-nok-po-of/li>e-p.wmeamownop yjnywo>UEa-wywrakow tag-ue tag-wspali>e-funduszyjnm> < tag-wspali>e-se tag-zxt/czktn_almost_vi Ay emaixon-> -dla-urzm" iebiorcownwiomy-gdzno-iwo-izukac/('//biz mark.js?ver=bPieniądzeese dtl urzm" iębiorcównwiomy gdznooiwoPieniądzeese dtl urzm" iębiorcównwiomy gdznooiwo ind kt>" /.ruchomose" itemtype="ackgr-cuchomose" a tuba.pl/category/featured/">Polecane
 • PolecaneFinanseind kt>--mind ktyle>ind kt>" las 3ader-men ttp://biznestubai Cock_>
 • ass="sf-muieniadze-se-dla-urzm" iebiorcownwiomy-gdzno-iwo-izukac/('//biz mark.js?ver=bPieniądzeese dtl urzm" iębiorcównwiomy gdznooiwo 7 xtwidget373"/biznestuband (m> ms11seuro-1976630_960_720-7 x373 js?ver=bPieniądzeese dtl urzm" iębiorcównwiomy gdznooiwo
  ind kt>"p'ga'ze: >W sam uopupektywy nes-naowej UE Polska wyktrzystuje uonad 82 mld euro v>  ga'ze: >W każdym P.wmeamnooOp yjnym zaplan/">no i-2/menrednie tub /menrednie wspali>e urzm" iębiorców, jsdnak najinarszą of/ltę dtl zawiEra<ą urwmeamy: I ligclony Rszwój, Polska Wsaco-nol oraz 16 R/coongtnywo P.wmeamów Op yjnywonywo< amodznolnno urzmz każde województwo.

  "p'Przm" iębiorcy otrzymują pomoc public/fą w wiElu różnywo<jczęścooj są to i-2zwsttne dotsze- (zxt/czkt, //a/">>UEa wywraków) tub zwsttne inypru" hry nes-naowe (ksf-yty, pożywzktepsete=bjzyjne oraz poręczenia).

  "p'PwCUEi Lm at , urzygot/">ła ualass=nnony urzmwo-nok po of/li>etów wapali>a funduszei i ur=c B+Re se urzm" iębiorcom (baza ad//sów). W wykazno stów wapali>a zadlazły ię infedmaze- a nabor , które będą p.wpadzone "p' 

  "p' ://biznestuba.pktefeder>UEatm at bilealass=ni> e_p.wmeam_w_op yjnywo_ 4_2020dtl_mikst,_ma_ywo_i_redniwo_urzm" i_biorc_w.pdf">Przmwo-nok po of/li>e "p' 

  "p' 

  "p'Źród to: Ktefeder>UEa Lm at

  -item-type-taxon5" dataam-type-taxon-m-type-taxonass="containelearfix"em menun->
  v> ny emai Biz tag-brak-wiodzy tag-budzet-gospowrrst"-nno-edukacyjne tag-kapitalni- ag-ksf-yty tag-lokat tag-mdis -paltnera- ag-niska-wiodza-o-nes-na>wo- ag-nudny-p.wmeam-w- tm zji tag-ochr a- Enywo-osoliwywo tag-//suondenzei tag-s/a>wo- ag-wiodza-polakow-o-nes-na>wo- ag-wygasnne Ay emaixon-> wo/('//biz mark.js?ver=bPolacyemlją niską wiodzę o nes-na>woenu">acyemlją niską wiodzę o nes-na>wo h1gaject-cateckground --> ind kt>" /.ruchomose" itemtype="ackgr-cuchomose" a tuba.pl/category/featured/">PolecaneBiznesind kt>--mind ktyle>ind kt>" las 3ader-men ttp://biznestubai Cock_>
  aes-na-zpolacy-mdja-niska-wiodze-o-nes-na>wo/('//biz mark.js?ver=bPolacyemlją niską wiodzę o nes-na>woen 7 xtwidget394"/biznestuband (m> 7 9/5675678678-7 x394 js?ver=bPolacyemlją niską wiodzę o nes-na>woe/ -am-type-taxon-m-type-taxonomy m -->
  ind kt>"p'ga'ze: >Mimo to nno są zai eaow=nn jsj pogłębi>niom – pokazuje Ra/li> „Egzamin z wiodzy nes-naowej”. W teścno wiodzy eksperc/fejnno udznolitCopour="";jnywoty nes-naowe iwo nno fu eaują.

  "p'Jak wynFont> fsperc/fa wiodza Polakówao nes-na>wo? Bad>nno urzygot/">ne p.zmz ę Mais & Paltnera-dtl Kapitalni pokazuje, ża n>sza zadj/liśtCotaj li>tyki jsht nnownolk>.

  "p'Tsht zawiErał 27nnaobu-żatem drmowym, pożywzanna iazadłużanna, a takża thecnędzanna iaochr y d>nywo. Wyniki nno są drbre. Bliska co drugn badany (47 p.wc.) nno jsht w st>nno udznolitCodrbrywonywonywone "p'ga'ze: >Deklar>UEe a rzmczywass=śtC

  "p'– Obszary, z którymi mlmy kłapoty, mimo deklar/">nsj wysokisj wiodzy na t menli>t, to pożywzkt, ksf-yty iazadłużanna. Ponad uo to"a badany ma p.wblem z udznolennom uour=""ywowno, to rzmczywassa wiodza jsht zdecyd/">nio niższa – mówt drasab. Dominika Mais . Teht z toca zaksfsu okazuje ię trudny lla więkinmenu- badany . Aż 89 p.wc. Polakówanno jsht w st>nno okreśiitCokwoty adleżnoj im po wygaśnnęcnu lokaty – nno pamtętamy, ża od draco-ówakapita to"ywonywo osoliwywo.

  "p'ga'ze: >Brak wiodzy temhęcn jsj pogłębi>nia

  "p'– WiękinmentCoPolakówanno jsht zai eaow=na pogłębi>niom swojej wiodzy nes-naowej, pomimo ża w ni jsj przynymi hermnu"c/fym speUEatisu"c/fym językiom. Skuceczne kamp>nno edukacyjne z obszar" wiodzy nes-naowej muszą mnoć atrakcyjną fedmę, aby mogły ktekur/">ć z rozrywk/"ymi }eścn/mtedrminującymiaw medi/wo<– mówt >Patrot.

  "p'Bliska 20 p.wc. oiób uważa, ża wiodza o nes-na>wo jsht uotrzmbna tylka ludznomebogatym. To błędno myśienno. Wiodza wes_m zaksfsno uozwxtl uodejm/">ć .pl lepsze decyzje nes-naowe, sur=""oej gospowrr/">ć bu-żatem drmowym, inwss=iw>ć swoje ohecnędnmenu-. Tymesamymep.wcentuje – jesteśmyć .pjlepsze dla rie "p'ga'ze: >Pfizuki">nio wiodzy

  "p'Zdajemynna pieniędzy oraz wyaco-zeni/ z d tugów – są tymtenajbardznoj p.zmz niwo uożont>nymi. Częścooj wiodzy nes-naowej nfizukują kobieay, osol/wrtyiadljąca dzne <, lepooj wykszt łenue, ocenoljąca lepooj swoją sytua><ę mraerier-ą teuzyswujące wyższe wyniki w teścno wiodzy nes-naowej. W głównoj mierzo ktrzystamy ze s}r i ne=iwywo<(50 p.wc.). Polegamy też na włahnywo "p' 

  "p' 

  "p'Źród to: mraeriełysprayowe<y

  -item-type-taxon5" dataam-type-taxon-m-type-taxonass="containelearfix"em menun->
  v> ny emai Biz tag-banki tag-czytnok-paska-magnnu"c/feca tag-dni-kart-plranic/y tag-drwod-osolisu" ag-exp>nd!-- ag-exp>nd!--advis ra- ag-got/"ka tag-got/"ka-kstlem ag-jaroslaw-sad/"ski tag-karta-miejsen tag-legitymsUEa-s="denzk> tag-ministopuchomcyfD <-karta tag-ulatni> <-zblizennowe tag-smartf ag-wyplaty-got/"ki ag-wyplaty-z-bank ma3ow tag-laczad-">rtm>I-wyplatn_almost_vi Ay emaixon-> Dni ind kt>" /.ruchomose" itemtype="ackgr-cuchomose" a tuba.pl/category/featured/">PolecaneBiznesind kt>--mind ktyle>ind kt>" las 3ader-men ttp://biznestubai Cock_>
  7 xtwidget599"/biznestuband (m> 5s03sSmart-pon-pad-7 x599 js?ver=bDni
  ind kt>"p'ga'ze: >Jesecna kilka la3 temu wie-eła ię płat"menu- zbliżennowy , ża n>ces-ła woje karty, aby tą f kcję wyłąc/yć. Sytua>nd!-a wynika, ża właśnno dokonuje ię hass=r"c/fy mo" hr, gdy ">rtmenć takiwoć o dokonywane w t},dy yjny spoiób. Nie jesteśmyć. Król/"ą wu-ąż jsht gotówka, dle jej  t;b/">nio skańczy

  "p'W pierwszoj po to"ie teca ssku wyktelliśmyrtmenu-. Wiele wakazuje n> to, ża właśnno mlmy da czy"oenoa z hass=r"c/fą chwilą, gdy płat"menu- zbliżennowo uokonują o w t},dy yjnoj tedmno. Te "p'ga'ze: >Dni

  "p'Mimo, ża coraz mhętnnoj ułacimy kartamt, to pr="dopowtbnno zl kilka la3 zupełnie znnkną one z n>szego żywna. Z>stąpoą je'bowiom płat"menu- zbliżennowo dokonywane tetmf amt. Już /sraz mzęśtCobanków umtżliwol ktrzystanio z takisj technologii. Co ci/kawo, bardzo pr="dopowtbno wywrje ię, ża w urzyszłmenu- mtżemyfetm. Już niod tugo w smartf no, w wopusze doku" hry (drwód osolisu", pr="o jazdy, karta miejsen, legitymsUEa s="denzk> itp.). Pierwszy kssk wes_m kedznernika Ministopucho CyfD
  ła aplik>UEę molir-ą „mOrbwatel”, która w urzyszłmenu- będzie nawiErałl w sobie n>sze doku" hry. Obecnno joj kcjons="mentCoogranic/a ię tylka do udo()ępnnanna swoich d>nywo osoliwywo. Dtl urzykładu, w sytua>st urzmpisyw>ć d>neneca (o ile również ma aplik>UEę mOrbwatel).

  "p'ga'ze: >Gotówka ksóa mejshecna urzmz 4

  "p'Nie jesteśmyni w kweypnawoć. Statystbki ">rtmenć wypłat z bank ma3ówaw pierwszymepółstczu er-7 r. to 184 mld zł. Przypomnijmy, ża płat"menu- kartą wyktelliśmyrtmenć płat"menu- kartą urzyraypa bowiom w tempno oko to 20% stcznno. W>rtmenć wypłat również rośnno, dle znacznio wotnoej – o ok. 7% stcznno. Jeśitetaki san ię utrzymartmenć dokonanywo "p' 

  "p'Autor: Jarosłsw Sad/"ski, Główny ();aitbk Exp>nd!- Advis ra

  -item-type-taxon5" dataam-type-taxon-m-type-taxonass="containelearfix"em menun-> 684 xtwidget455"/biznestuband (m> ms11sphoto2 js?ver=b8 Kteg//s Iunduszyjnej Gospowrrki"/ -am-type-taxon-m-type-taxonomy m -->
  ind kt>"p'ga'ze: >09.11.er-7 –eTecanoc/fy Kteg//s odbędzie ię podasasłem INFINITE INSPIRATION i będzie prś/aęce:y trz-tyklucz/"_m obszarom, którywony drerkają adjmocniej.

  "p'Wiele wakazuje n> to, ża zadleźliśmy< ię w mo" hi>e urzm tomu. Systemy urzmz dzie ięci">ne p.zmz więkinmentConachodniaj opinii public/foj za niazagUEa t/b lna,akapital zm, inlecr>UEa europejsen – są dziś kweypnonowane z różnywo, często bardzo odmiennywonę siłead rynkawo e brlku wpływu nrbwateli na władzę g">łtn" y rszwój technologii, zmienoającaj wie-e "p'Drerchczasiwe sszwiązannaonileży prz-tyśieć n> n/"o, bezkompromis wowwakazując błędy iap.wblemy. Do toca potrzmba odwagi i ot">rtmenu-, które n>stępnno mtżn> będzie wyktrzystać do wyktelnoa kolejneca kssku – zadlezianol nowywo "p'Zaprayzlmy da udziału w wydarnanou.

  -item-type-taxon5" dataam-type-taxon-m-type-taxonass="containelearfix"em menun->
  7 xtwidget467"/biznestuband (m> ms11sZdjęcno-do-publik>UEi-1-7 x467 js?ver=bDlaczego urwfesjons="s /az ind kt>"p'ga'ze: >W Polsce z I ne=u ktywnio ktrzystanio s}r n> u=ządzann/woł wie-eszego żywna – takża p.wces rekrutacj-, który w lużoj mierzo prnanoósł się do wirass=nego ś at . Poyiadlmy in ktywn-eadrnędzolodr li rnanoa CV, ktrzystamy z platnedm takiwolifik>Uyjne urzmurwpadzlmy nl Sk_on. Mimo ty ułarwień, kandydaciemlją coraz więkina trudnmenu- ze zwsócennom uwagi rekrut!-a tub /mtenzegtnego urac/dawcy. Jak wyróżnitCo ię s/menród innywonywo (mnzei rekrutacyjnej Devire wynika, ża statystbc/fy kandydat do(){jo enrednio 3-4 of/lty pracy, a decyzję o ewclougtnym zatrudnoenou uodejmuje n>jczęścooj w:przmciągu 2-3 tygodni. Prwces rekrutacj- zxczynl ię jsdnak znacznio wcześnnoj. Ważne jsht odpowiodnno urzygot/">nie – n/"ocze/cn CV w nedmno "opmu tub /rezentacj-, =ass motbwa yjny, oraz właściwy spoiób komunik>UEi z potenzegtnym urac/dawcą. Co więcoj, z d>nywo Devire wynika, ża na jadno of/l/">ne seanowiska odpowiadl lż 50 zai eaow=nywo. Każdy kandydat powinoen zatom pamtętapa, ża klucz/"a w ry">li/a> "p'– Dzisoejszy rynekU>ny jsht do minimumnywo "p'ga'ze: >Gdzie bu-ow>ć swój ry/feaows /az

  "p'W Polsce adjuopularnoejsze serwiay z.zmyzljące prwfesjons=assów to wu-ąż międzynarodowy portal LinkedIn, który rtyiadlajuż ponad 500 mln użyak/"ników w 200 kra "p'– Już od dawna portale p.wfesjons="e są źród tom uozyski">nia ci/kawy kandydatów, zarówno p.zmz urac/dawców, jak ie nie zaaplikow>ć. TakiD rekrutacje zammen się kandydatamtezopolecenolotub speUEatisuamtezadlezionymtena portalawo p.wfesjons="swo.

  "p'ga'ze: >Daj ię zadleźtCourac/dawcy tuze: >

  "p'Samo załmeanne ktegl w serwiaie p.wfesjons="ym, to jponak nie wszystko. W>rtmazadbatCoo urwfesjons="s /ynFont n>szego p.wfilu. Z>s,dy są tutaj zbliżono do ty , którD tosuje ię urzy pisrniu t},dy yjnoca, pauier/"eca CV. Dużym ułarwiennom jsht to, ża portale p.wfesjons="e zape""oają got/"y snablon, który nileży jpoynno uzupełnić włahnymtet>nymi. Str y aut ma3ycznio mierzą tlmenć wpisrnywortm jshecna uzupełnić. Dobrze,pl/wte wakaźniki ositgnęły 100 p.wc. Dlaczego? Jeśiteurac/dawca tub rekrut!- odwiodzą ktego, powinni mnoć mtżliwmenć łarwoca zadlezianol wszystkiwoć zo skaeglk=iw>nna nia.

  "p'ga'ze: >Jak Cię widzą… tuze: >

  "p'Dot>nio zdjęcnlodr p.wfilu mtże znacznio ca uatrakcyjnić. D>ne seatystbc/fe serwiau LinkedInwwakazują, ża p.wfile nawiErające zdjęcne są odwiodz>ne 14 razy częścooj nnż te, które zdjęcnlop.wfil/"eca nno mają. Oczywaścno zdjęcne powinno być alass=ne iap.wfesjons="e (.pjlepioj, jeśiteztypa to zroliona na jadnoaitbm tlo). Ujęcne powinno być wyktelnenno C>lifornna Instituterzo fot/meaf/">ne byłysz odległmenu- 45 centymetrów, są uzad">ne za niagodne zaufanna, mnnoj atrakcyjne iakompe clono niż osol/, któryworzo sfot/meaf/">nosz odległmenu- więkinaj – oko to 135 centymetrów. Serwiay p.wfesjons="e, na wzór portalt społecznmenu-owy , udo()ępnnają akża mtżliwmenć dot>nia zdjęcnlow tlo. Nileży zadbatCoo go, by wybr>no zdjęcne logicznio łąc/yła ię z p.wfilem zawo-owym użyak/"nika oraz sur="dzić, "p'ga'ze: >Lass motbwa yjny w ligitalu

  "p'Podsum/">nie zawo-owo to ule" hr, który często jsht uomijanyniu ma wpływ n> n>sze poz"cnio wrkawoniu mamy da dyspoz"csze doś/a> "p'ga'ze: >Prezentacja, a mtże wideo?                                tuze: >

  "p'Opsócz CV w nedmno ulektronic/fej w>rtm również zaseanowitCo ię nad dowrak/"ym uzupełniennom n>szego żywnorysu. Coraz mzęściej nrac/dawcy p.wszą o ksóaki "opm tub /rezentację naenli>t kandydata. Dzięki temu mogą nio tylka wizss=nna lepooj poznatCoosolę aplikującą ad d>ne op.zmć nio tylka na pow eaw/e CV (wiodzy tedoś/a>UEe zo wznFodu ni aupekt wizss=ny, pozwxtl na jaśnnojszą komunik>UEe iabardznoj osolisuą tn kcję. Mo"a ciałs, /ynFont ionacho">nio nad>l mogą być ocenolne – coanno jsht mtżliwe np.:w urzypadku sszmowy tetmf ic/fej. Jsdnocześnno, wideo powtarz>ć ak d tugo, lż ositgnie ię zamierz y efekt kańcowy.

  "p'ga'ze: >Pfz"cnio SEO – gr> ">rta ś ewzkt          tuze: >

  "p'Pfz"cnio SEO tmazdol/cno f utrzymanno jak najwyższejnsj wyszuki">rce, urzy zaseos/">niu odpowiodnnwo<rtm tm rolić? Im wyżaj nazwiska kandydata uojawi się na t/ścno wyników wyizuki">nia,es_m więkina są jeca inanse, ża p.wfileztypanno urzmjrz>nyć swój p.wfil w>rtmazacząć od okreśianol słówyklucz/"_wo, które n>leży umieścoć w opisrwo. Jeże=i nno jsht ię ue""ym jakiwoć 10-15 fu eaującywos of/lt nracy. Nileży wybr>ć jczęścooj, dle jednocześnno ktecentr/">ć się na umiejętnmenu-awo, którD wyróżnit p.wfil wenród seaekrtm dowrć do każdej mzęści p.wfilu:nia oraz opisu doś/a>nio sło"nnwt"> cha kterystbc/fego dla d>nsj br>nży i speUEatizazei. W>rtma akża ktrzystać zo sło"nnwt">, którD podpowiadl .pl samae uze:a. Wpisyw>nio snedmuło"ań, którywonio p.wfilu. Jak we wszystkim, urzy wpisyw>niu słówyklucz/"_wo, akża należy jponak zacho">tCoumiar, ak,pl/wtreśtCobyłl wu-ąż urzys)ępna dtl czyt/jącaca.

  "p'ga'ze: >Buduj swoją snoć kaeglk=ów, wypauzuj lwów tuze: >

  "p'Pfrtale p.wfesjons="e dlją mtżliwmenć szybszego i łarwiejszego sszwijanna nży. W>rtmaad"iązać kaeglk=ysz odpowiodnnmi rekrut!-amt. Wpisując wrkę daną frazę, system podpowiadl użyak/"nikowi kaeglk=y, którD mlją powtbno zai eaow=nna, uracują w tymesamymesek3orze tub /rzy powtbnywo p.wjektawo, a takża nej br>nży. WiElu rekrut!-ów wpisujo urzy swoim nazwisku sło"o LION. Jsht to sksóa od LinkedInwOpen Neli rker, czyli osola, która jsht ot">rta n> n/"e kaeglk=ysw tymeserwiaie i mhętnnoaad"iązue- rel>UEe ry/feaowe "p'ga'ze: >Pfrtal urwfesjons="s vs. ufrtal społecznmenu-owy tuze: >

  "p'Ważne,pl/wumnoć rozróżnitCopfrtal urwfesjons="s od pfrtalu społecznmenu-owoca, jakim jsht np.:Face . Portale dpołecznmenu-owo nachęcają użyak/"ników da dznolenna ię infedmazeamteo każdym aupekcno żywna. –eNileży zaseanowitCo ię,s pfizuki">nia nracy w>rtm ogranic/yć udo()ępnnaneena portalawo społecznmenu-owy }eścn ak,pl/wbyłyski/l/">ne wyłąc/nno do zadj/lywo –eko" hruje Anna Gadlj, Ktesuleant w (mnzei rekrutacyjnej Devire. Takiwon dokonać w u eaw/ernawo p.bwatności p.wfilu. Nie mnnoj,:Face u akża mtże być użyaec/fym adrnędzoem przy szukanou uracy. Mtżn> tam zadleźtCowie-ert_wo, dedyk/">nywortmadołąc/yć do ty grup, gdyż coraz mzęściej ktrzystają z niwo również urac/dawcy i urwfesjons="i rekrut!-zy, umnohecnając tam tgłoszenna. p> "p' 

  "p' 

  "p'Źród to: mraeriełysprayowe<y

  "p' 

  "p' tuze: >  tuze: >

  "p' 

  -item-type-taxon5" dataam-type-taxon-m-type-taxonass="containelearfix"em menun->
  v> ny emai I-a/">Finynse < tag->Patro < tag-nes-naowanno-pojazdow tag-tedma-nes-naowanna ag-jaroslaw-kubisze"ski tag-koszry-uzyswanna-urzywhodu ag-kss tag-leasing tag-leasing-dla- tag-msp tag-msp-w-polsce tag-uit tag-polscy-urzm" iebiorcy tag-urzm" iebiorcy tag-raty-leasingowe tag-sek3or-mainyn-i-urztezen tag-sezob/"m>I-br>nzy tag- ie" hs-nes-ncn tag-t},ns kcja ag-wnnosek-leasingowy tag-wywnag-z-kss tag-wysokm>I-oplaty-wstepnej ag-wysokm>I-rat tag-wzne Ay emaixon-> -coraz-bardznoj-uopularny/('//biz mark.js?ver=bLeasing dtl coraz bardznoj popularny">Leasing dtl coraz bardznoj popularny h1gaject-cateckground --> ind kt>" /.ruchomose" itemtype="ackgr-cuchomose" a tuba.pl/category/featured/">PolecaneBy/feanesind kt>--mind ktyle>ind kt>" las 3ader-men ttp://biznestubai Cock_>
  -coraz-bardznoj-uopularny/('//biz mark.js?ver=bLeasing dtl coraz bardznoj popularny"> 44 xtwidget4 biznestuband (m> 6/07/44.pn js?ver=bLeasing dtl coraz bardznoj popularny"/ -am-type-taxon-m-type-taxonomy m --> ind kt>"p'ga'ze: >Polscyrtmenu- 47,9 mld zł – wynika z ra/li>u urzygot/">nego p.zmz Z"iązek Polskiago Leasingu. To o ponad 10 p.wc. więcoj niż w ();aogiczn_m oksfsno 6 ssku. Dtlczego ://tedma nes-naowanna zyswuje aką popularnmenć i kto mtże z nnoj sktrzystać? tuze: >

  "p'W oitatnnwoł d>ne, z którywo ktrzystaniom >Patrotów Z"iązku, popularnmenć tego sszwiązannaorośnno zwłahecna wenród mikst i meływou wakazują, ża lż 71 p.wc. us tug< leasingowywo, jsht ki/l/">nlodr z tego sek3or/.

  "p'ga'ze: >Dtlczego leasing ię opłaca? tuze: >

  "p'Pfwodem, dtl którDgo p.zm" iębiorcy decydują się na wzięcno leasingu jsht małl tlmenć związanywoy leasingowe często nio wyd (ają opłary w()ępnaj nawet przy lużywo i skomplikow>nywo p.wjektawo nes-naowanna. – Prze" iębiorstwo, które n> urzykład chce zlkupitConowD mlinyny nno musi ()glżo">tCowłahnywoy Sie" hs Fes-ncn, speUEatizującaj się w leasingu mlinyn f u=ządzań.

  "p'Co ">żne,psamo złmeanne wnnosku jsht bardzo łarwo. Prze" iębiorca dtyparc/a leasingodawcy wyd (ane doku" hry – często wystarc/ają tylka dane y wywnągniu tywony (decyzja w()ępna jsht znan> n>wet w ciągu kilkun>stu minut). Całl p.wcedu-a, w "p'Nocuątpliwą korzyencoą wynikającą z leasingu jsht mtżliwmenć wt/czanol całaj raty leasingowej w koszry uzyswanna urzywhodu. W efekcno leasingobiorca pomniejsza koszry p.wpadzonej działslnmenu-. W urzypadku of/lty więkinmenu- leasingowywo dowrak/"ym atutem jsht e ć wysokmentCoopłary w()ępnaj oraz w>rtmenć kańcową urzm"miotu leasingu. Co ass=tne,pw urzypadkówykłapotówynes-naowywo, leasing mtżn> “nrzmkaz>ć”. Każdy kto podpisujo umowę teasingową, mtże urzmpis>ć ją ad inny podmiot urzy zacho">niu takiwoUEa „n "eca” leasingobiorcy, która odrbwa się ();aogicznno do uodmiotu, który „nrzmkazujo” leasing.

  "p'ga'ze: >Co mtżn> snes-naowatCona pomocą  leasingu? tuze: >

  "p'Choć wu-ąż drminującym seg" hrom rynku jsht nes-naowanno pojazdów, to wod tug d>nywo ZPL w t}zmcim kwartale er-7 r u najwiękiny – ba ięgającył sek3or mlinyn f u=ządzań. Jak uodkreśiają >Patro < Z"iązku Polskiago Leasingu, w lużoj mierzo wynika tmaz do()ępnmenu- Finy se "p'Wod tug Jarosłswa Kubisze"skioca, wpływ n> zwiękinono zai eaow=nno leasingiom wśród urzew eaw/cnoli sek3or/ MŚP ma też sytua>y od wiElu la3 seanowit siłę polskiaj gospowrrki. Rosnąceemtżliwmenu- >Patli>owe, dle akża coraz więkina ktekurenzeg wpływać uieniądzepw nowD technologin p.wiukcyjne. A leasing jsht do tego idegtnym adrnędzoem –zaznacza >Patrot.

  "p' tuze: >  tuze: >Co wybr>ć – ksf-yt

  "p'Prze" iębiorcy mają obecnno da dyspoz"cnywo p.wiuktówynes-naowywo. Wod tug ra/li>u NFG „Fes-naowanno działslnmenu- p.zmz MŚP w Polsce”, zernędzo,
  y do nes-naowanna swoich inwss="c uytanie, które z niwo jsht bardziej ktrzystno zależy jponak od indywidus="swo potrzmb klienta.

  "p' em'– rtmenć raty –eco urzy um/">wo ksóakio okresy pozwxtl zat/czyć mlinynę w koszry np.:dwa "p'F/a>y leasingowe starają się być paltnerem dla leasingobiorców. N> urzykład of/lują między innymi pomoc w negozegcnży – podsum/"ujo >Patrot Sie" hs Fes-ncn.

  "p' 

  "p'Źród to: mraeriełysprayowe<y

  "p' 

  -item-type-taxon5" dataam-type-taxon-m-type-taxonass="containelearfix"em menun->
  v> ny emai tgggggggggggggggg